20210353020 TBMT: Mua bóng thám không phục vụ công tác điều tra cơ bản năm 2021. | bidwinner.info

2.3
Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(6)
Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh
khoản cao(7) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng
thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài
chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)
để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với
giá trị là

1.0

VND(8).

Không áp dụng
Phải thỏa mãn yêu cầu này

Phải thỏa mãn yêu cầu này

Không áp dụng

Không áp dụng

Mẫu 14, 15
Mẫu 14, 15

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo