20220519208 TBMT: Mua bổ sung vật tư, trang thiết bị phục vụ sửa chữa | bidwinner.info

STTMô tảYêu cầuNhà thầu độc lậpNhà thầu liên danhTổng các thành viên liên danhTừng thành viên liên danhTối thiểu một thành viên liên danh1Lịch sử không hoàn thành hợp đồngTừ ngày 01 tháng 01 năm

2019

(1) đến thờiđiểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành(2).Không áp dụngPhải thỏa mãn yêu cầu nàyKhông áp dụngPhải thỏa mãn yêu cầu nàyKhông áp dụngMẫu 12Mẫu 122Năng lực tài chính2.1Kết quả hoạt động tài chínhNhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm

2019

đến năm

2021

(3)để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh củanhà thầu.Không áp dụngPhải thỏa mãn yêu cầu nàyKhông áp dụngPhải thỏa mãn yêu cầu nàyKhông áp dụngMẫu 13Mẫu 13Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phảidương.2.2Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinhdoanhDoanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là

5.19268E8

(4) VND, trong vòng

3

(5)năm gần đây.Không áp dụngPhải thỏa mãn yêu cầu nàyPhải thỏa mãn yêu cầu nàyKhông áp dụngKhông áp dụngMẫu 13Mẫu 132.3Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu(6)Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanhkhoản cao(7) hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năngthanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tàichính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng)để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu vớigiá trị là

1.03853E8

VND(8).Không áp dụngPhải thỏa mãn yêu cầu nàyPhải thỏa mãn yêu cầu nàyKhông áp dụngKhông áp dụngMẫu 14, 15Mẫu 14, 153Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hànghoá tương tựSố lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự(9) theo mô tảdưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phầnlớn(10) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viênliên danh) hoặc nhà thầu phụ(11) trong vòng

3

(12) năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):

Số lượng hợp đồng bằng

2

hoặc khác

2

, ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là

242.325.000

VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥

484.650.000

VND.

(i) Số lượng hợp đồng là

2

, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là

242.325.000

VND hoặc
(ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc nhiều hơn

2

, trong đó có ít nhất 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là

242.325.000

VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥

484.650.000

VND.

(i) Số lượng hợp đồng là

2

, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là

242.325.000

VND hoặc
(ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc nhiều hơn

2

, trong đó có ít nhất 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là

242.325.000

VND và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥

484.650.000

VND. Không áp dụngPhải thỏa mãn yêu cầu nàyPhải thỏa mãn yêu cầu nàyPhải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phầncông việc đảm nhận)Không áp dụngMẫu 10(a), 10(b)Mẫu 10(a), 10(b)4Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa,cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàngkhác(13) Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàngthực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu,bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp cácdịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau:

Không áp dụngPhải thỏa mãn yêu cầu nàyPhải thỏa mãn yêu cầu nàyPhải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảmnhận)Không áp dụng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo