Bài tập định khoản nguyên lý kế toán có lời giải đáp án

3.

Nợ TK 223:                        88.000.000

Nợ TK 811:                           2.000.000

Nợ TK 214:                        10.000.000

Có TK 211:       100.000.000

Nợ TK 223:                      155.000.000

Có TK 156:      150.000.000

Có TK 711:            5.000.000

Nợ TK 635:                               100.000

Nợ TK 133:                                  10.000

Có TK 141:                110.000

4.

Nợ TK 228:                      601.000.000        = 120.000 x 5.000 + 1.000.000

Có TK 112:       600.000.000

Có TK 111:            1.000.000

5.

Nợ TK 331:                      138.000.000

Nợ TK 635:                           2.000.000

Có TK 223:      140.000.000

Nợ TK 228:                      360.000.000

Có TK 223:      360.000.000

1. Ngày 01/12

Nợ TK 2288:                  20.000.000

Có TK 3387:     3.600.000

Có TK 112:     16.400.000

2. Ngày 15/12

Nợ TK 1212:                  27.500.000

Có TK 111:      27.500.000

3. Ngày 16/12

Nợ TK 138:                    12.000.000

Có TK 515:     12.000.000

Nợ TK 111:                     12.000.000

Có TK 138:     12.000.000

4. Ngày 20/12

Nợ TK 112:                     52.000.000

Có TK 515:        2.000.000

Có TK 228:     50.000.000            = 5.000 x 10.000

Nợ TK 635:                       1.500.000

Có TK 111:        1.500.000

5. Ngày 25/12

Nợ TK 222:                  420.000.000

Nợ TK 214:                  100.000.000

Có TK 711:     14.000.000            = 20.000.000 x 70%

Có TK 3387:     6.000.000            = 20.000.000 x 30%

Có TK 211: 500.000.000

Nợ TK 635:                       1.000.000

Có TK 111:        1.000.000

Nợ TK 635:                           100.000

Nợ TK 133:                              10.000

Có TK 141:            110.000

 

6. Ngày 27/12

Nợ TK 112:                           450.000            = 50.000.000 x 0,9%

Có TK 515:              50.000

 

7. Ngày 31/12

 

 

Nợ TK 635:                    40.000.000

Có TK 229:     40.000.000            = 600.000.000 – 40.000 x 14.000

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo