BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ – Tài liệu text

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.94 MB, 104 trang )

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC
HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO
GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700353419 được Sở KH&ĐT tỉnh Quảng
Ninh cấp lần đầu ngày 02/01/2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 24/02/2017)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 40/GCN-UBCK do Uỷ ban Chứng khoán Nhà
nước ký ngày 28 tháng 07 năm 2017)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:
Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

Trụ sở chính:
Điện thoại:
Website:

Tổ chức tư vấn:

Trụ sở chính:
Điện thoại:
Website:

Số 822 Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
033.862038

Fax: 033.863037
www.vee-tkv.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
Số 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
(84-4) 3944 6666
Fax: (84-4) 3944 8071
www.irs.com.vn

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên:
Chức vụ:
Điện thoại:

Ông Đinh Hồng Quang
Chuyên viên Phòng Kỹ thuật
033.862038/ 01674692702 Fax: 033.863037

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ
(Giấy

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700353419 được Sở KH&ĐT tỉnh Quảng
Ninh cấp lần đầu ngày 02/01/2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 24/02/2017)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

Mã cổ phiếu: VEE
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 5.092.910 cổ phiếu
(Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1)
Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 50.929.100.000 đồng

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM

Địa chỉ: 234A tầng 10, Center Building, dự án Hapulico Complex
Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:

(04) 3767 0658

Website:

http://pkf.afcvietnam.vn

Fax: (04) 3767 0555

TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Trụ sở chính:
Hà Nội

Số 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng,

Điện thoại:

(84-4) 3944 6666

Website:

www.irs.com.vn

Fax: (84-4) 3944 8071

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

2

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

MỤC LỤC
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ……………………………………………………………………………….. 5

I.
1.

Rủi ro về kinh tế …………………………………………………………………………………………. 5

2.

Rủi ro về luật pháp ……………………………………………………………………………………… 8

3.

Rủi ro đặc thù …………………………………………………………………………………………….. 8

4.

Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán ………. 10

5.

Rủi ro pha loãng cổ phiếu ………………………………………………………………………….. 10

6.

Rủi ro quản trị công ty ………………………………………………………………………………. 11

7.

Rủi ro khác ………………………………………………………………………………………………. 12

II.
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO
BẠCH ………………………………………………………………………………………………………………….. 13
1.

Tổ chức phát hành …………………………………………………………………………………….. 13

2.

Tổ chức tư vấn …………………………………………………………………………………………. 13

III.

CÁC KHÁI NIỆM ……………………………………………………………………………………….. 14

IV.

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ………………………….. 15

1.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ……………………………………………………. 15

2.

Cơ cấu tổ chức công ty………………………………………………………………………………. 19

3.

Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty …………………………………………………………….. 20

4.
Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% trở lên vốn cổ phần của công ty và những
người có liên quan; danh sách cổ đông sáng lập và Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhất
trên mức vốn thực góp hiện tại …………………………………………………………………………….. 44
5.
Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty
mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty
nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành. ……………………. 49
6.

Giới thiệu về quá trình tăng vốn của Công ty ……………………………………………….. 49

7.

Hoạt động kinh doanh ……………………………………………………………………………….. 51

8.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất …………….. 63

9.

Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành ………………… 65

10.

Chính sách đối với người lao động ……………………………………………………………… 69

11.

Chính sách cổ tức ……………………………………………………………………………………… 70

12.

Tình hình tài chính ……………………………………………………………………………………. 71

13.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng ………………….. 77

14.

Tài sản …………………………………………………………………………………………………….. 90

15.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo …………………………………………………. 91

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

3

BẢN CÁO BẠCH

Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

16.

Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức …………………………. 94

17.

Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức ………….. 94

18.

Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành……….. 94

19. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng
đến giá cả cổ phiếu chào bán ……………………………………………………………………………….. 94
V.

CỔ PHIẾU CHÀO BÁN……………………………………………………………………………….. 95

VI.

MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN ……………………………………………………………………………. 100

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN …………… 100
VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN ……………………………………. 103

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

4

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
I.
1.

a.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
Rủi ro về kinh tế
Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự
biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái,v.v… các yếu tố này tác động mang tính hệ
thống tới nền kinh tế. Sự biến động bất thường của các yếu tố này có thể gây ra những rủi ro
cho các chủ thể tham gia vào nền kinh tế nói chung và Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
nói riêng.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế
Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng GDP là 6,21%, thấp hơn năm 2015 và là
năm đầu tiên có mức tăng chậm lại kể từ 2012. Theo thông cáo của Tổng cục Thống kê Việt
Nam, “mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt
mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, trong
nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp thì đạt được mức
tăng trưởng trên là một thành công1. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn được bảo
đảm, an sinh xã hội được giữ vững, mức lạm phát ở mức thấp, những ngành lĩnh vực trọng yếu
đều đạt mức tăng trưởng tốt, chính sách điều hành tiền tệ linh hoạt, mặt bằng lãi suất giảm góp
phần khai thông tín dụng, từng bước xử lý nợ xấu, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho
hoạt động, kinh doanh của các doanh nghiệp.
Năm 2017, Ngân hàng Thế giới WB đưa ra dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở mức

6,3% và sẽ nhích dần lên 6,4% trong hai năm tiếp theo. Theo WB, những rủi ro của nền kinh tế
vẫn còn. Nhìn từ trong nước, sự chậm trễ trong triển khai cải cách ngân sách và chuyển đổi cơ
cấu có thể làm tăng nguy cơ rủi ro về kinh tế vĩ mô và giảm tốc độ tăng trưởng tiềm năng.
Kinh tế thế giới biến động mạnh có thể tác động qua các kênh thương mại và đầu tư khiến cho
triển vọng tăng trưởng của Việt Nam kém hơn. Hầu hết các chỉ số khác như tăng tiêu dùng,
tích lũy tài sản hay xuất nhập khẩu đều được dự báo sẽ tăng trưởng thấp hơn năm 20162.
Năm 2017, nền kinh tế tiếp tục đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng xen lẫn nhiều thách thức,
bất lợi. Mức tăng trưởng của các ngành kinh tế chưa có sự đồng đều, sức hấp thụ vốn còn
chậm, tồn kho hàng hóa vẫn còn ở mức cao. Nền kinh tế năm 2017 có sự đánh giá tốt hơn, khả
quan hơn năm 2016 nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức, khó khăn và rủi ro tác động đến
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

1
2

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38450292.
http://vietnambiz.vn/wb-du-bao-tang-truong-gdp-viet-nam-63-nam-2017-18829.html

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

5

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

(Nguồn: Tổng cục thống kê công bố)
Chỉ số CPI liên tục giảm từ năm 2011 (18,68%) cho đến nay với mức giảm khá ấn tượng
và giảm mạnh trong năm 2015 còn 0,63%. Mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ tiếp tục
được thực hiện, góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành

sản phẩm.
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 28/12, chỉ số giá tiêu
dùng (CPI) tháng 12 đã tăng 0,23% so với tháng 11 và tăng 4,74% so với tháng 12 năm 2015.
CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với năm 2015. Nguyên nhân trong tháng 12/2016,
trong rổ tính CPI có 6/11 nhóm tăng giá, cụ thể nhóm thuốc và dịch vụ y tế có mức tăng cao
nhất (+5,3%) và nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng thấp nhất (+0,08%), giá dịch vụ y tế
điều chỉnh tăng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nên chỉ số giá
nhóm dịch vụ y tế tăng mạnh 6,93%, góp phần làm tăng CPI tháng 12 khoảng 0,27%.
Ngoài ra, chỉ số giá nhóm lương thực cũng có mức tăng 0,22%, xuất phát từ nhu cầu nguồn
cung trong ngành sản xuất phục vụ hàng Tết Nguyên đán, thêm vào đó đó ảnh hưởng của mưa
lũ cũng khiến giá gạo ở một số tỉnh miền Trung tăng cao hơn tháng trước.
Để giảm thiểu tác động của rủi ro lạm phát đến hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Thiết
bị điện Cẩm Phả luôn tăng cường hệ thống quản trị, chú trọng công tác dự báo, đồng thời
không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ dành cho khách hàng nhằm
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

6

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

(Nguồn: Tổng cục thống kê công bố)
b.

c.

Rủi ro về lạm phát

Lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt
hàng do Nhà nước quản lý bao gồ m dich
̣ vu ̣ y tế và dich
̣ vu ̣ giáo du ̣c) tháng 12 có mức tăng
0,11% so với tháng 11 và tăng 1,87% so với cùng kỳ. Lạm phát cơ bản năm 2016 chỉ tăng
1,83% so với năm 2015. Mức tăng của lạm phát cơ bản (từ tháng 1 – 12/2016) so cùng kỳ có
biên độ dao động có khoảng cách khá hẹp từ 1,64% đến 1,88%, điều này thể hiện chính sách
tiền tệ đang được điều hành ổn định, giúp ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
Lãi suất
Hiện nay, lãi suất vay ngân hàng đã giảm và ổn định hơn nhiều so với các năm trước. Nhưng
lãi suất cho vay giữa các ngân hàng vẫn có một số chênh lệch. Nhóm 1 là những ngân hàng có
cổ phần của nhà nước (Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank). Lãi suất các ngân hàng
này ở các khu vực có khác nhau nhưng mức độ chênh lệch không lớn và còn tùy thuộc vào đối
tượng khách hàng, trung bình mức lãi suất khoảng 7,5%/năm – 8%/ năm cố định năm đầu và
biên độ cộng khoảng 3%. Tiếp đến là các ngân hàng cổ phần, mức độ lãi suất chênh lệch +
1%-1,5% so với các ngân hàng thuộc nhóm 1, tuy vậy hiện nay, một số ngân hàng cổ phần có
mức lãi suất cũng cạnh tranh rất tốt, điển hình như ngân hàng VIB, MB ,… với lãi suất từ
7,7%/năm đến 8%/năm và biên độ cộng khoảng 3,5%.
Hoạt động chính của VEE sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều
khiển điện, giá trị sản xuất lớn, dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng của VEE lớn. Tại thời điểm
31/12/2016, dư nợ tín dụng của Công ty khoảng 52,59 tỷ đồng (trong đó, dư nợ vay ngắn hạn
khoảng 45,4 tỷ đồng), chi phí lãi vay năm 2016 khoảng 4,4 tỷ đồng, do vậy việc biến động của
lãi suất ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Mặt bằng lãi suất cho vay năm 2016 duy trì ở mức tương đối ổn định, lãi suất cho vay của các
lĩnh vực ưu tiên ở mức 6%-7%/năm đối với ngắn hạn, 9%-10%/năm đối với trung và dài hạn.

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

7

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

d.

2.

3.

Bên cạnh đó, lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8%9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3%-11%/năm đối với trung và dài hạn. Và sang năm 2017,
NHNN sẽ tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất như năm 2016. Nhìn chung, cơ cấu tín
dụng đang tiếp tục theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, xuất khẩu,
công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế.
Tỷ giá
Hoạt động sản xuất kinh doanh và sản phẩm của công ty chủ yếu tiêu thụ trong nước. Tuy
nhiên, nguyên vật liệu chính sản xuất MBA của VEE bao gồm dây điện từ, tôn silic, dầu làm
mát, chuyển mạch và vật liệu cách điện được nhập khẩu phần lớn từ nước ngoài, các vật tư này
chiếm khoảng 78,5% giá vốn sản xuất MBA của VEE. Dự tính có khoảng 65% nguyên vật
liệu được nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó điển hình như dầu làm mát từ Thụy Điển, chuyển
mạch từ Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, sứ từ Pháp hoặc Ý, giàn tản nhiệt của Ấn độ. Việc có tỷ trọng
nguyên vật liệu nhập khẩu cao đặt VEE vào rủi ro lỗ chênh lệch tỷ giá thực hiện, đặc biệt với
những vật liệu có thời gian đặt hàng lâu như sứ cho MBA 110KV (16 tuần), chuyển mạch,
đồng hồ (90 ngày).
Chi phí tài chính của công ty chủ yếu là chi phí lãi vay, chi phí lỗ chênh lệch tỷ giá chỉ chiếm
khoảng 6% chi phí tài chính. Chi phí lỗ chênh lệch tỷ giá thấp mặc dù tỷ trọng nguyên vật liệu
nhập ngoại cao cho thấy VEE đang có chính sách quản lý hoạt động mua, nhập nguyên vật liệu
sản xuất tương đối hiệu quả.
Rủi ro về luật pháp
Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật hiện hành

như Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân… Tuy
nhiên, hệ thống văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành hàng năm luôn có sự thay
đổi, điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Những sự thay đổi này sẽ có tác
động nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Rủi ro luật pháp phát sinh khi công ty không thực hiện đúng hoặc không kịp thời cập nhật áp
dụng những thay đổi của các văn bản pháp luật trong quá trình triển khai các hoạt động kinh
doanh của Công ty. Bên cạnh đó, khi thực hiện giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng
khoán Hà Nội, hoạt động của công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật về Luật
chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
Bên cạnh đó, những chính sách, hướng dẫn liên quan: Thuế, tài nguyên, môi trường,… cũng
có những tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty. Để hạn chế những rủi ro liên quan
đến luật pháp, Công ty luôn tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt
động kinh doanh, đồng thời chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên các văn bản pháp lý có
liên quan nhằm đưa ra các giải pháp và định hướng kinh doanh phù hợp.
Rủi ro đặc thù
Bên cạnh những rủi ro về nền kinh tế, rủi ro về môi trường pháp lý, cũng như các doanh
nghiệp khác, Công ty phải đối mặt với các rủi ro trong hoạt động kinh doanh khi sản phẩm chủ

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

8

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

yếu của Công ty là từ hoạt động sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và
điều khiển điện. Máy biến áp 110KV 3 pha là sản phẩm chủ lực của VEE. Ngoài các loại biến
thế 3 pha, VEE cũng sản xuất chế tạo các sản phẩm chuyên biệt phục vụ cho việc khai thác
hầm lò (thiết bị điện phòng nổ) như biến áp, automat phòng nổ, khởi động từ phòng nổ, cầu

dao, quạt gió, biến tần, khởi động mềm, rơ le,… và các thiết bị phụ tùng khác.
3.1. Rủi ro về cạnh tranh
Do hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù, hiện tại Việt Nam có khoảng 7 doanh nghiệp lớn
tham gia hoạt động sản xuất, đại tu, sửa chữa máy biến áp (MBA) và trạm biến áp (TBA) phân
phối (dưới 110KV) và truyền tải (từ 110KV trở lên): CTCP chế tạo Thiết bị điện Đông Anh
(EEMC), CTCP Cơ điện Thủ Đức (EMC), CTCP thiết bị điện Vinacomin (VEE), CTCP thiết
bị điện (Thidibi), CTCP chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM), Tập đoàn HANAKA, TNHH ABB
(đại diện ABB tại Việt Nam, Q-Star. Tuy vậy, các đơn vị nhỏ lẻ tham gia vào hoạt động sản
xuất (MBA dưới 110KV), sửa chữa, đại tu thiết bị điện cũng khá lớn dẫn đến sự cạnh tranh
gay gắt của nhiều đơn vị trong ngành.
Đối với VEE, Công ty theo đuổi chính sách cạnh tranh bằng giá (hạ giá). Chất lượng MBA
truyền tải 110KV khá cao do tỷ trọng linh kiện nhập khẩu lớn. Thị trường mục tiêu gồm MBA
truyền tải, phân phối cho các Công ty thuộc EVN và phụ tùng, thiết bị điện chuyên biệt về khai
thác khoáng sản cho các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
(TKV). Tuy nhiên, việc TKV thoái vốn khỏi Công ty, VEE không còn nhận được hỗ trợ nhiều
từ TKV thì việc cạnh tranh với các đơn vị khác trong cùng ngành sẽ trở nên khó khăn do quy
mô vốn điều lệ không lớn và thương hiệu không phải là thế mạnh của công ty. Áp lực về cạnh
tranh là khá lớn đối với hoạt động của Công ty trong những năm tới.
3.2. Rủi ro ngành
Theo Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị điện của Bộ Công Thương (số 48/2008/QĐBCT), năm 2015 các doanh nghiệp trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% – 60% nhu
cầu đối với MBA 110KV – 220KV, chưa kể đến nhu cầu xuất khẩu loại máy này tới các nước
lân cận như Lào, Campuchia. Còn về MBA phân phối dưới 110KV thì cơ bản nhu cầu trong
nước đã được đáp ứng cả về chất lượng và số lượng.
Nhu cầu dành cho MBA, TBA truyền tải và phân phối được đánh giá vẫn tiếp tục tăng. Theo
quy hoạch phát triển lưới điện Việt Nam (số 1208/QĐ-TTg) đến năm 2020, có xét đến năm
2030 thì để đáp ứng tốc độ tăng trưởng 17% – 20%/năm của ngành điện, riêng MBA 220KV
cần lắp đặt thêm đã lên tới 820 máy. Với MBA 500KV, từ nay đến năm 2020 sẽ cần thêm
khoảng 93 TBA (với số lượng MBA tương đương hoặc cao hơn)3. Ngoài ra, nhu cầu dành cho
các MBA 110KV hoặc MBA phân phối với điện áp dưới 110KV cũng sẽ tăng hơn MBA
truyền tải nhiều lần để mở rộng lưới điện đến các khu vực công nghiệp, sản xuất, dân cư và

nông thôn một cách hiệu quả nhất. Như vậy, rủi ro về ngành đối với hoạt động sản xuất

3

http://www.eemc.com.vn/tin-noi-bo/che-tao-thanh-cong-may-bien-ap-220kv-dat-tieu-chuan-iec60076.htm

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

9

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

kinh doanh của công ty là rất thấp.
4.
Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán
4.1. Rủi ro của đợt chào bán:
Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (cho cổ đông hiện hữu) tăng vốn điều lệ của công ty
không được bảo lãnh của đơn vị tư vấn, giá chào bán cao hơn giá giao dịch cổ phiếu trên
sàn nên có thể xảy ra rủi ro cổ phiếu chào bán không được cổ đông đăng ký mua hết, các
cổ đông ngại rủi ro sẽ không thực hiện quyển mua cổ phiếu, Công ty không huy động đủ số
vốn như dự kiến để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Trường hợp số cổ phần chào
bán còn dư do cổ đông không thực hiện quyền (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục
phân phối cho cổ đông hiện hữu quan tâm đăng ký mua hoặc chào bán cho các đối tượng
nhà đầu tư khác (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ
phiếu tăng vốn điều lệ).
Trường hợp không huy động đủ số vốn từ đợt chào bán cổ phiếu, Công ty sẽ sử dụng
nguồn vốn tự có và nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng để bù đắp vào nhu cầu vốn còn
thiếu của công ty. Trong suốt quá trình hoạt động, công ty luôn duy trì tốt quan hệ với các

tổ chức tín dụng. Do vậy, trường hợp thiếu hụt vốn cho hoạt động kinh doanh, công ty sẽ
có giải pháp vay vốn ngân hàng nhằm đảm bảo đủ số vốn cần thiết. Tuy nhiên, phương án
này sẽ làm tăng chi phí tài chính và giảm lợi nhuận kinh doanh của công ty.
Ngoài ra, công ty có thể điều chỉnh lại tiến độ, quy mô, kế hoạch kinh doanh một cách linh
hoạt theo nguồn vốn thực tế huy động được nhằm đảm bảo đạt hiểu quả sử dụng vốn cao
nhất. Trong trường hợp này, mục tiêu huy động vốn của công ty gặp khó khăn sẽ tác động
đến kế hoạch hoạt động, kinh doanh của Công ty.
4.2. Rủi ro của phương án sử dụng tiền mua được từ đợt chào bán
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 50,9 tỷ đồng (tính trên số tiền thu thực tế
từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) nhằm bổ sung nguồn vốn để đầu tư xây
dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị và bổ sung 1 phần vốn lưu động (nếu có)
nhằm nâng cao năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho
hoạt động kinh doanh, góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty, gia tăng giá trị cho các cổ
đông.
5.
Rủi ro pha loãng cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt này là 5.092.910 cổ phiếu, tương đương 100%
số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty trên thị trường (5.092.910 cổ phiếu).
Rủi ro pha loãng cổ phiếu có thể xảy ra khi Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu để
tăng vốn điều lệ với giá bán ưu đãi (thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành). Sau khi
lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, nhà đầu tư
nên lưu ý một số vấn đề sau:

Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS):
Công thức tính:
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

10

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

EPS =

6.

Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi4

Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ
Giả định chỉ có thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành, sự thay đổi EPS của cổ phiếu như
sau:
+
Lợi nhuận dự kiến trước thuế năm 2017 là 9.700.000.000 đồng5.
+
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến là: 7.760.000.000 đồng (tính thuế TNDN 20%)
❖ Trường hợp 1: Công ty không phát hành thêm cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đang lưu
hành là 5.092.910 cổ phiếu.
7.760.000.000
EPS =
= 1.523,68 đồng
5.092.910
❖ Trường hợp 2: Công ty chào bán thành công cổ phiếu và dự kiến 5.092.910 cổ phiếu
phát hành thêm của công ty chính thức lưu hành vào tháng 7 năm 2017, do có sự
thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành nên chỉ số EPS của Công ty sẽ có sự
thay đổi như sau:
7.760.000.000
EPS =

= 1.075,54 đồng
(5.092.910*7 + 10.185.820*5)/12
Như vậy, đợt chào bán này sẽ làm cho cổ phiếu đang lưu hành của công ty tăng lên ảnh
hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty. Rủi ro của việc pha loãng thu nhập trên
cổ phiếu sẽ được hạn chế nếu công ty tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt
động kinh doanh sau đợt chào bán.
Pha loãng tỷ lệ biểu quyết:
Đối tượng của đợt chào bán cổ phiếu này là Cổ đông hiện hữu, do vậy tỷ lệ biểu quyết của
cổ đông sẽ không bị pha loãng khi Công ty thực hiện đợt chào bán. Tuy nhiên, trong
trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu được phân phối
hoặc chỉ đăng ký mua một phần thì tỷ lệ biểu quyết của cổ đông có thể bị pha loãng.
Giả sử, đối với cổ đông A có 100.000 cổ phiếu. Trường hợp cổ đông A không đăng ký mua
cổ phiếu được phân phối, tỷ lệ biểu quyết của cổ đông A bị pha loãng như sau:
– Trước khi chào bán: tỷ lệ biểu quyết là 100.000/5.092.910 = 1,963%
– Sau khi chào bán: tỷ lệ biểu quyết là 100.000/10.185.820 = 0,982%
Rủi ro quản trị công ty
Rủi ro quản trị công ty xuất phát từ việc quản trị công ty yếu kém, ảnh hưởng đến sự phát
triển lâu dài và ổn định của công ty, gây thiệt hại cho công ty, người lao động và cổ đông
của công ty. Trường hợp, hội đồng quản trị quản lý không hiệu quả, thiếu minh bạch,
không kịp thời phát hiện những rủi ro do hành vi sai phạm của Ban điều hành sẽ gây ra rủi
ro và ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

4

5

Công ty không có cổ phần ưu đãi.
Theo kế hoạch kinh doanh năm 2017 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/04/2016.

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

11

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Bên cạnh đó, những thông tin liên quan đến quản trị công ty như cơ cấu cổ đông, mối quan
hệ sở hữu giữa các nhóm cổ đông công ty, giữa các thành viên HĐQT, Ban điều hành và
các bên liên quan, quan hệ của cổ đông với công ty, … cũng là yếu tố gây ra rủi ro ảnh
hưởng đến hoạt động công ty, quyền lợi của cổ đông, người lao động.
Việc công ty chào bán 5.092.910 cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng vốn huy động dự kiến
từ đợt chào bán hơn 50,92 tỷ đồng (thực thu từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu),
trường hợp HĐQT, Ban điều hành công ty quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào
bán không hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, quyền lợi của cổ
đông. Việc phát hành cổ phiếu, huy động thêm vốn cũng tạo áp lực về Doanh thu, Lợi
nhuận, Cổ tức, hiệu quả sử dụng vốn… khi quy mô hoạt động kinh doanh, công tác quản lý

7.

chưa theo kịp.
Để khắc phụ rủi ro về quản trị, VEE luôn hoàn thiện các thể chế hoạt động, năng lực quản
lý, trình độ chuyên môn của HĐQT, Ban điều hành nâng cao hiệu quả công tác quản lý,
điều hành, giám sát trong hoạt động kinh doanh. Thực hiện đúng chủ trương, kế hoạch hoạt
động kinh doanh đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua. Bên cạnh đó, công ty không ngừng
hoàn thiện website, thực hiện công bố, cập nhật thông tin thường xuyên tới cổ đông, thực
hiện tốt công tác quan hệ cổ đông làm cầu nối giữa cổ đông và công ty. Đồng thời, công ty
cũng ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn nhằm hỗ trợ công ty trong công tác quản trị,
quan hệ nhà đầu tư (IR), tư vấn tổ chức ĐH cổ đông theo quy định của pháp luật.
Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,
khủng bố… nếu có gây thiệt hại về tài sản, con người và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất
của Công ty. Để hạn chế tối đa thiệt hại, Công ty đang nghiên cứu để tham gia vào các hợp
đồng bảo hiểm cho các tài sản của Công ty.

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

12

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG
BẢN CÁO BẠCH

II.

1.

Tổ chức phát hành

Ông Nguyễn Thành Biên

– Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Vương Hải Sơn

– Giám đốc Công ty

Bà Nguyễn Thị Lài

– Kế toán trưởng

Bà Đoàn Thị Hằng

– Trưởng Ban Kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung
thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số
liệu này.
2.

Tổ chức tư vấn

Bà Trần Thị Thu Hương

– Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng
khoán Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần
Thiết bị điện Cẩm Phả. Phạm vi công việc tư vấn là hướng dẫn Công ty Cổ phần Thiết bị

điện Cẩm Phả lập hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng các quy định
của pháp luật về chứng khoán và các văn bản liên quan. Các số liệu tài chính, thông tin về
hoạt động kinh doanh nêu trong Bản cáo bạch này được trích dẫn từ các báo cáo tài chính
đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập, báo cáo nội bộ của Công ty Cổ phần
Thiết bị điện Cẩm Phả công bố. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa
chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa
trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả cung cấp.

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

13

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

III. CÁC KHÁI NIỆM
VEE/ Công ty/ Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
IRS/ Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
ĐHĐCĐ

: Đại hội đồng cổ đông

HĐQT

: Hội đồng quản trị

BKS

: Ban kiểm soát

Điều lệ công ty : Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
UBCKNN

: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

HNX

: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

VSD

: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

TNHH

: Trách nhiệm hữu hạn

DNNN

: Doanh nghiệp nhà nước

NSNN

: Ngân sách nhà nước

Thuế TNDN

: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế GTGT

: Thuế giá trị gia tăng

Thuế XNK

: Thuế xuất nhập khẩu

MBA

: Máy biến áp

TBA

: Trạm biến áp

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

14

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
1.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu chung

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Tên tiếng Anh: Cam Pha Eletrical Equipment Joint Stock Company

Tên viết tắt: VEE

Logo Công ty:

Trụ sở chính: 822 km 6 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh
Quảng Ninh

Điện thoại: 033.862038

Website: www.vee-tkv.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD số 2203000751 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp
lần đầu ngày 02/01/2007, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700353419 cấp thay
đổi lần 9 ngày 24/02/2017.

Vốn điều lệ: 50.929.100.000 đồng (Năm mươi tỷ chín trăm hai mươi chín triệu một trăm
ngàn đồng)

Vốn điều lệ thực góp: 50.929.100.000 đồng

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vương Hải Sơn – Giám đốc Công ty

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cẩm Phả

Fax: 033.863037

Số TK: 102010000223836

Lĩnh vực kinh doanh chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện;

Sản xuất thiết bị điện khác (thiết bị điện phòng nổ và phụ tùng điện từ graphit);

Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su (phụ tùng xe máy);

Sản xuất các cấu kiện kim loại (kết cấu thép);

Lắp đặt hệ thống điện (Trạm và đường dây điện lên đến 220KV);

Sửa chữa thiết bị điện;

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (thiết bị điện).

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

15

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (trước là Công ty Cổ phần Thiết bị điện Vinacomin) được thành lập từ năm 1960 có trụ sở tại 822, đường Trần Phú, Thành phố
Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 25/07/1960, Bộ Công nghiệp Nặng ra quyết định số 707/BCNNg thành lập Công ty
than Hòn Gai với 16 đơn vị trực thuộc. Các Công trường, phân xưởng trước đó được nâng
lên thành các đơn vị độc lập trực thuộc Công ty than Hòn Gai, trong đó Phân xưởng điện
thuộc Nhà máy cơ khí Cẩm Phả được tách ra thành Xưởng điện Cẩm Phả.

Xưởng điện Cẩm Phả được thành lập với nhiệm vụ là sửa chữa các thiết bị điện, lắp đặt các
công trình điện và quản lý hệ thống thông tin cho các xí nghiệp thuộc Công ty than Hòn
Gai. Xưởng điện Cẩm Phả có con dấu, có tài khoản tại Ngân hàng với tư cách pháp nhân
đầy đủ. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 01/08/1960. Do vậy, ngày 01/08/1960 là ngày
thành lập Xưởng điện Cẩm Phả, tiền thần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
ngày nay.

Quá trình phát triển của Công ty qua 56 năm qua với các dấu ấn lịch sử:

Năm 1965: Xưởng điện là một bộ phận vừa làm nhiệm vụ sản xuất và trực chiến phục vụ
sản xuất có trụ sở tại khu vực tây Khe Sim – Cẩm Phả – Quảng Ninh.

Năm 1966: Do chiến tranh ác liệt, toàn bộ Xưởng đã chuyển đến khu sơ tán Km 6,5 Quang
hanh và sản xuất được đưa vào trong hang đá.

Năm 1973, sau khi Hội nghị Pari có hiệu lực chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc của
Đế quốc Mĩ, Xưởng điện được chuyển sản xuất ra ngoài hang tại khu sơ tán.

Ngày17/3/1973, Bộ Điện và Than ra quyết định số 379/ĐT- CBTC, đổi Xưởng điện Cẩm
Phả thành Nhà máy Sửa chữa Điện mỏ

Năm 1975: Xưởng được chuyển về Km5 Cẩm Phả và vị trị này được ổn định cho đến nay.

Ngày 20/9/1986, Bộ Mỏ và Than ra quyết định số 38/ MT-TCCB chuyển Nhà máy Thiết bị
điện mỏ trực thuộc Công ty Cơ khí mỏ. Đến năm 1987, theo chương trình 35kV của Bộ,
Công ty đươc bổ sung nhiệm vụ chế tạo các máy biến áp điện áp đến 35kV.

Ngày 01/12/1995, Bộ Công Nghiệp ra quyết định số: 236/ QĐ – TCCB đổi Nhà máy
Thiết bị điện mỏ thành Công ty Chế tạo thiết bị điện Cẩm Phả.

Năm 1998, Công ty Chế tạo Thiết bị Điện Cẩm Phả liên doanh với Hãng TAKAOKA
(Nhật Bản) thành lập Công ty liên doanh sản xuất thiết bị điện lực VINA – TAKAOKA để
sản xuất máy biến áp điện lực công suất đến 63.000KVA, điện áp đến 110KV; sản xuất
cầu dao cách ly đến 110KV; sản xuất tủ bảng điện.

Ngày 23/5/2001, Bộ Công nghiệp ra quyết định số 29/2001/QĐ-BCN sáp nhập Tổng Công
ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ vào Tổng Công ty Than Việt Nam. Công ty Chế tạo thiết bị
điện Cẩm Phả được chuyển đổi trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam.

Ngày 25/01/2006, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam mua lại Công ty
Vina – Takaoka và ra quyết số: 185/QĐ-TCCB sáp nhập vào Công ty Chế tạo Thiết bị điện
Cẩm Phả trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than –Khoáng sản Việt Nam

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

16

BẢN CÁO BẠCH

Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Ngày 09/8/2006 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra quyết định số 2065/QĐ-BCN V/v Phê
duyệt phương án và chuyển Công ty Chế tạo thiết bị điện Cẩm Phả thành Công ty Cổ phần
Thiết bị điện – TKV.

Đại hội Cổ đông thường niên tháng 4/2011, Công ty Cổ phần Thiết bị điện – TKV được đổi
thành Công ty Cổ phần Thiết bị điện – Vinacomin.

Tháng 10/2015, Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện thoái vốn tại
Công ty, giảm tỷ lệ sở hữu từ 76% xuống còn 26%. Do vậy, tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016 ngày 02/04/2016, các cổ đông đã thông qua phương án đổi tên công
ty thành Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

Trong tháng 4/2016, ĐHĐCĐ công ty đã thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều
lệ, đến tháng 11/2016, Công ty đã hoàn thành việc phát hành 2.892.910 cổ phiếu tăng vốn
điều lệ của công ty lên 50.929.910.000 đồng, Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam
đã không thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty
giảm còn 15,6%;

Ngày 9/1/2017, Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả đã hoàn thành việc đăng ký giao
dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch Upcom, mã CK: VEE;

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203000751 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/01/2007 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
5700353419 cấp đăng ký thay đổi lần 9 ngày 24/2/2017, vốn điều lệ của Công ty là
50.929.100.000 đồng.

1.3. Một số thành tựu đạt được trong quá trình hoạt động và phát triển

Công ty đã có nhiều thành tích và đã được Chính phủ, Các Bộ, Tập đoàn và Tỉnh và tặng
nhiều huân, huy chương và bằng khen:
+

Ba huân chương lao động hạng 3 vào các năm 1963 ; 1974 và 1978.

+

Một huân chương lao động hạng nhì vào năm 1982 .

+

Một huân chương lao động hạng nhất vào năm 1985 .

Các Sản phẩm của Công ty đạt huy chương:

+

Hai huy chương vàng sản phẩm than điện năm 1985 và năm 1990.

+

Bốn huy chương bạc sản phẩm cổ góp điện các năm: 1985, 1990, 1992 và 2004.

+

Bộ Công nghiệp trao tặng “ Huy chương vàng” cho các sản phẩm máy biến áp tại
Hội chợ triển lãm Cơ khí – Điện – Điện tử – Luyện kim năm 2004.

+

Huy chương vàng cầu dao phụ tải 38,5 kV – 400A năm 2004.

+

Huy chương vàng máy biến áp lực 50-250-6.300KVA-35/0,4kVnăm 2004 .

+

Huy chương vàng trạm biến áp phòng nổ 180-240-320-400KVA 6/0,4kV.

+

Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp
tiêu chuẩn năm 2007.

+

Cúp vàng Techmart Việt Nam 2005 do Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ cho
các trạm biến áp hầm lò di động phòng nổ.

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

17

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

+

Cúp vàng thương hiệu nổi tiếng vùng Duyên hải đồng bằng Bắc Bộ do Chủ tịch liên
hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp ngày 10/5/2007.

+

Huy chương vàng máy biến áp 110KV-63MVA năm 2007.

Năm 2002: Tổng công ty than Việt Nam tặng cờ luân lưu Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong
trào thi đua Khối Cơ khí.

Giấy chứng nhận thực hiện đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động do Sở lao động thương

binh và xã hội Quảng Ninh cấp ngày 10/01/2003.

Các năm 2004, 2008 UBND tỉnh Quảng Ninh trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp giỏi”.

Năm 2007, Công ty là một trong 31 doanh nghiệp tiêu biểu trên 25.000 doanh nghiệp trong
cả nước thuộc mạng lưới Thương hiệu Việt đạt giải thưởng BUTEC – Giải thưởng “Cúp
vàng thương hiệu Việt hội nhập WTO” giành cho doanh nghiệp ứng dụng Khoa học và
Công nghệ thành công vào sản xuất – kinh doanh.

Liên tục từ năm 2006 đến năm 2012 Công ty được Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng
sản Việt Nam công nhận là đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác AT-BHLĐ.

Năm 2008, Bộ Công thương tặng cờ “ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm
2008”.

Năm 2009:

+

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen: “Đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo
kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ II”.

+

Chủ tịch Hội đồng TW Liên hiệp các Hội KH và KT Việt Nam tặng bằng khen về
thành tích: “Đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn Quốc lần thứ 10 (20082009)”.

+

Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen: “Đã đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
toàn Quốc lần thứ 10 (2008-2009) góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ Tổ quốc”.

+

Công ty là một trong 104 doanh nghiệp được Bộ Công thương tặng cúp và chứng
nhận “Doanh nghiệp đạt giải thưởng phất triển bền vững” lần thứ nhất sau hai năm
tham gia hội nhập WTO và được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư chúc
mừng doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Năm 2010:
+

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích lao động sản xuất từ 2006 – 2010.

+

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng III.

Năm 2012:
+

Top 50 Dấu hiệu thương hiệu Việt uy tín năm 2012.

+

Nhận giải thương hiệu vàng logo- Slogan ấn tượng năm 2012.

+

Nhận giải Sản phẩm vàng Top 20 năm 2012.

.

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

18

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

2.

Cơ cấu tổ chức công ty
CƠ QUAN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
CẨM PHẢ

VĂN PHÒNG/ PHÒNG

CÁC PHÂN XƯỞNG SẢN

BAN CÔNG TY

XUẤT CỦA CÔNG TY

a)

Văn phòng, trụ sở Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả:

Địa chỉ: 822 Trần Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.862038

Website: www.vee-tkv.com.vn

b)

Các phòng ban công ty:

Phòng TC- LĐTL

Phòng Hành chính – Quản trị

Phòng Kế toán – Tài chính

Phòng Đầu tư

Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Thiết kế

Phòng Vật tư

Phòng Kinh doanh

Phòng Công nghệ

Phòng Sản xuất

c)

Các phân xưởng sản xuất của công ty:

Xưởng quấn dây MBA

Xưởng lắp ráp MBA

Xưởng cơ khí chế tạo phụ tùng điện

Xưởng sửa chữa máy điện và Xây lắp công trình điện

Fax: 033.863037

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

19

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

3.

Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH

Phòng TC- LĐTL

Phòng Kế toán – Tài chính

Phòng HC – Quản trị

Phòng Đầu tư

Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Thiết kế

Phòng Vật tư

Phòng Công nghệ

Phòng Kinh doanh

Phòng sản xuất

Xưởng lắp ráp MBA

Xưởng quấn dây
MBA

Xưởng sửa chữa máy điện
và Xây lắp công trình điện

Xưởng cơ khí chế tạo
phụ tùng điện

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

20

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

3.1. Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao
nhất của Công ty. ĐHĐCĐ được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều
lệ Công ty. ĐHĐCĐ họp thường niên hoặc bất thường, tổ chức ít nhất mỗi năm một lần,
quyết định các vấn đề liên quan:
Thông qua Điều lệ, sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động;
Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
Bầu, bãi nhiễm HĐQT, BKS; thù lao cho thành viên HĐQT, BKS;
Phương án chào bán, phát hành chứng khoán tăng vốn điều lệ;
Chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty;
Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;
Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ công ty quy định
3.2. Hội đồng quản trị
Là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh
Công ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công
ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Hội đồng Quản trị có
quyền và nghĩa vụ giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác trong Công
ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế
nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông quy định
Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của công ty;
Xác định mục tiêu hoạt động trên cơ sở mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua,
đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm;
Bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý theo đề nghị của Giám đốc và quyết định mức
lương theo chức năng;
Đề xuất các loại cổ phiếu phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;
Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định;
Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ hoạt động của công ty quy định.

Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 thành viên bao gồm:
+ Ông Nguyễn Thành Biên
– Chủ tịch HĐQT
+ Ông Vương Hải Sơn
– Thành viên HĐQT
+ Bà Nguyễn Thị Nhung
– Thành viên HĐQT
+ Ông Nguyễn Sơn Tùng
– Thành viên HĐQT
+ Ông Nguyễn Trọng Hùng
– Thành viên HĐQT
3.3. Ban Kiểm soát
Là cơ quan do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp
trong hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Giám
đốc. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành.
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

21

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Kiểm tra giám sát toàn bộ mọi hoạt động trong nội bộ công ty; các báo cáo tài chính hàng
năm, 6 tháng, hàng quý, các vấn đề kiểm toán, hoạt động của công ty;
Hằng năm, trình ĐHĐCĐ các báo cáo thẩm tra tài chính, những sự kiện tài chính bất

thường, những sự kiện có thể tác động xấu đến quyền và lợi ích của công ty, nêu ra những
nhận xét về ưu và khuyết điểm trong quản lý của HĐQT và Giám đốc;
Yêu cầu triệu tập họp HĐQT hoặc ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật;
Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ hoạt động của Công ty.
Ban kiểm soát Công ty hiện có 03 thành viên bao gồm:
+ Bà Đoàn Thị Hằng
– Trưởng Ban kiểm soát
+ Ông Phạm Xuân Phong
– Thành viên BKS

+ Bà Đinh Thị Thúy Thanh
– Thành viên BKS
3.4. Ban Giám đốc điều hành
Giám đốc là người điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày
của Công ty, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và pháp luật về các quyết
định của mình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Xác định cơ cấu tổ chức, trách
nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc, các cấp quản lý trong công ty, xây dựng kế
hoạch sản xuất dài hạn và hàng năm, các phương án kinh doanh, các dự án đầu tư mới, liên
doanh liên kết trình HĐQT và ĐHĐCĐ phê duyệt.
Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nội
dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc
ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Ban Giám đốc công ty:
+ Ông Vương Hải Sơn
– Giám đốc
+ Ông Lê Anh Thức
– Phó Giám đốc
+ Phạm Văn Phượng
– Phó Giám đốc
Các phòng nghiệp vụ:

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ
1.1. Chức năng:
1.1.1- Bộ phận Hành chính – Quản trị:

Tham mưu giúp HĐQT, ban Giám đốc về chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác hành chính,
quản trị, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc, đối ngoại, quan hệ cộng đồng, trang bị văn
phòng phẩm, Y tế phục vụ trong Công ty.
Đảm bảo và đáp ứng các yêu cầu, điều kiện vật chất, kỹ thuật trong công tác quản trị, văn
phòng và yêu cầu SXKD của Công ty.
Sửa chữa-nâng cấp và xây dựng mới cơ sở hạ tầng, tùy thiết bị để phục vụ công tác của
lãnh đạo và các phòng ban Công ty.

1.1.2- Bộ phận bảo vệ:
Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

22

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Tham mưu cho HĐQT, Ban giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về công
tác an ninh – bảo vệ, PCCC, AT – BHLĐ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng

chống tham nhũng và công tác pháp chế, kỷ luật lao động của Công ty. Chủ động đề xuất
các biện pháp, nghiệp vụ và giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra đảm bảo an ninh.
Xây dưng kế hoạch và tổ chức thực hiện các mặt công tác: An ninh – Bảo vệ, tự vệ PCCC,
phòng chống tham nhũng và công tác pháp chế.
Tham mưu, tư vấn cho HĐQT, Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị về những vấn đề pháp lý
liên quan đến tổ chức SXKD.
Kiểm tra và giám sát tất cả mọi người, vật tư thiết bị ra vào Công ty.

1.1.3- Bộ phận nấu ăn:

Tham mưu với lãnh đạo Công ty các chế độ, chính sách, biện pháp để không ngừng nâng
cao chất lượng bữa ăn công nghiệp cho CBCNV trong Công ty.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1.2.1- Bộ phận Hành chính – Quản trị:

Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Văn phòng
từng tháng, quý ,năm.
Lập lịch công tác tuần của Công ty.
Thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ, bảo mật, các nguyên tắc quản lý công văn, giấy
tờ, đi, đến, các biện pháp quản lý tài sản thuộc lĩnh vực chuyên môn.
Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Quyết định, ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo
Công ty đối với các đơn vị trong Công ty thuộc lĩnh vực Văn phòng tham mưu.
Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ
tại Công ty.
Bảo quản và sử dụng con dấu của Công ty theo đúng quy định.
Phục vụ các phòng ban, phòng khách, phòng làm việc của Ban lãnh đạo Công ty. Chuẩn bị
và phục vụ các cuộc họp, hội nghị, đại hội…theo chức năng nhiệm vụ của Văn phòng.

Tiếp đón và làm việc với các đoàn khách, địa phương, cơ quan, đoàn thể, tổ chức…trong
phạm vị được Giám đốc giao, ủy quyền.
Đảm bảo các phương tiện vận tải phục vụ Lãnh đạo Công ty và các đơn vị đi công tác, sản
xuất, xe 16 chỗ đưa đón CBCNV và xe phục vụ khách hàng, đối tác.
Quản lý hệ thống tổng đài, điện thoại. Thực hiện công tác thông tin, truyền thanh, quảng
cáo…
Tổng hợp nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhu cầu đổi mới trang thiết bị, XDCB
các công trình để phục vụ công tác của Lãnh đạo và Phòng ban Công ty.
Thực hiện công tác XDCB các công trình quy mô nhỏ, sửa chữa các công trình phục vụ sản
xuất và sinh hoạt. Vệ sinh, môi trường cảnh quan trong Công ty và khu vực do Công ty
quản lý.

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

23

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng, hạng mục sửa chữa thuộc phạm
vi của đơn vị quản lý.
Quản lý CBCNV và người lao động trong đơn vị, tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ kế
hoạch được giao.
Soạn thảo các Quy chế, Quy định, văn bản của Công ty thuộc lĩnh vực công tác của Văn
phòng.

Thực hiện công tác Y tế cơ quan trong Công ty. Quan hệ theo ngành dọc với cấp trên và
các bệnh viện để giải quyết các vấn đề về y tế đảm bảo việc khám, chữa bệnh và chế độ
bảo hiểm ytế liên quan cho người lao động. Tham gia các hoạt động của Công ty về công
tác vệ sinh, môi trường, an toàn BHLĐ…
Đầu mối tổ chức các chương trình, sự kiện của Công ty.
Công tác quản trị: Quản lý cơ sở vật chất hiện có, lập kế hoạch kinh phí mua sắm, sửa chữa
cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị, vật tư…thuộc lĩnh vực công tác Văn phòng.
Được ký thừa lệnh Giám đốc những văn bản quy định theo phân cấp thẩm quyền của Công
ty.

1.2.2- Bộ phận bảo vệ:

Thực hiện kiểm tra đôn đốc nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời công ty biết về công tác an
ninh, bảo vệ chính trị, tự vệ, PCCC môi trường, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn, phòng chống tham nhũng và công tac pháp chế.
Chuẩn bị hồ sơ về kỷ luật lao động.
Thực hiện công tác pháp chế
Tổ chức quản lý hành chính nội bộ:
Giám sát chặt chẽ người lao động thực hiện nghiêm chỉnh quy định và Nội quy PCCC. Tổ
chức học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về công tác PCCC để người lao động biết
phòng ngừa, sử dụng các phương tiện chữa cháy khi có cháy nổ.
Đôn đốc, kiểm tra giám sát người lao động thực hiện nghiêm nội quy lao động, quy định
công ty.
Xây dựng mạng lưới an ninh nội bộ, tổ chức bảo vệ liên kết với các cơ quan lân cận, công
an..

Tổ chức lực lượng bảo vệ tuần tra canh gác hàng ngày tại Công ty 24/24 h
Lực lượng bảo vệ khi làm nhiệm vụ trong Công ty được phép kiểm tra, tạm giữ, lập biên
bản người có hành vi phạm pháp, gây rối, trộm cắp tài sản
Đối với người ra vào công ty nếu phát hiện thấy có biểu hiện nghi vấn thì lực lượng bảo vệ
kiểm tra giấy tờ, người, phương tiện, túi bọc..
Giám sát kiểm tra việc giao nhận hàng, vật tư phụ kiện ra vào qua cổng bảo vệ

2.3- Bộ phận Nhà ăn:

Tổ chức chăm lo bữa ăn công nghiệp, phục vụ bồi dưỡng k3, độc hại đảm bảo vệ sinh,

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

24

BẢN CÁO BẠCH
Tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

đúng, đủ định lượng theo quy định của Công ty.
Tổ chức phục vụ các hội nghị và khách đến làm việc tại Công ty, khai thác các dịch vụ đời
sống khác để phục vụ CBCNV trong Công ty.
Tổ chức chăm sóc cây xanh, công tác vệ sinh môi trường, khai thác hiệu quả nguồn nước
ngầm để phục vụ sản xuất và đời sống CBCNV.

3. Mối quan hệ công tác:
3.1. Bộ phận Hành Chính – Quản trị:

Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan cấp trên, ngành dọc và quy
định của Nhà nước đối với công tác văn phòng.
Chịu sự chỉ đạo của HĐQT, lãnh đạo của Giám đốc và sự giám sát của Ban kiểm soát Công
ty.
Mối quan hệ của Văn phòng với các đơn vị trong Công ty là sự phối hợp, chủ động quan hệ
ngang trong công tác để tổng hợp, truyền đạt thông tin và đôn đốc việc thực hiện các chủ
trương, kế hoạch, chương trình công tác của Công ty.
Quan hệ với các đơn vị trong Công ty và các đơn vị thi công (bên B) về XDCB, sửa
chữa…
Là thư ký hội nghị giao ban của Công ty, thường trực các Hội đồng theo chức năng và phân
cấp của Công ty.

3.2. Bộ phận Bảo vệ:

Thực hiện kiểm tra đôn đốc nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời công ty biết về công tác an
ninh, bảo vệ chính trị, tự vệ, PCCC môi trường, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn, phòng chống tham nhũng và công tác pháp chế.

2. PHÒNG KINH DOANH
2.1. Chức năng:

Tham mưu tổng hợp và giúp HĐQT, ban Giám đốc trong các lĩnh vực kế hoạch, kinh

doanh, marketing, thị trường, tiếp thị bán hàng, giá, dịch vụ và chiến lược kinh doanh của
Công ty.
Giao nhiệm vụ SXKD và các chỉ tiêu kế hoạch trong Công ty.
Thực hiện công tác thống kê tổng hợp, báo cáo, quản lý kho thành phẩm, tiếp thị bán hàng,
dịch vụ khách hàng và các dịch vụ khác thuộc phạm vi sản xuất kinh doanh được giao.
Là đầu mối giao dịch vận chuyển hàng hóa cho khách hàng theo hợp đồng đã ký kết, đối
ngoại với khách hàng.

2.2. Nhiệm vụ và Quyền hạn:

Lập kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm và kế hoạch dài hạn của Công ty trên cơ sở dự
báo thị trường và tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng chiến lược kinh doanh
của Công ty. Phát triển mặt hàng mới; duy trì và mở rộng thi trường, xuất khẩu.

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

25

Fax: 033.863037www.vee-tkv.com.vnCông ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng GiaSố 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội(84-4) 3944 6666Fax: (84-4) 3944 8071www.irs.com.vnPhụ trách công bố thông tin:Họ tên:Chức vụ:Điện thoại:Ông Đinh Hồng QuangChuyên viên Phòng Kỹ thuật033.862038/ 01674692702 Fax: 033.863037BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢCÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ(Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700353419 được Sở KH&ĐT tỉnh QuảngNinh cấp lần đầu ngày 02/01/2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 24/02/2017)CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNGTên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm PhảMệnh giá:10.000 đồng/cổ phiếuMã cổ phiếu: VEETổng số lượng cổ phiếu chào bán: 5.092.910 cổ phiếu(Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1)Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếuTổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 50.929.100.000 đồngTỔ CHỨC KIỂM TOÁNCÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAMĐịa chỉ: 234A tầng 10, Center Building, dự án Hapulico ComplexSố 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà NộiĐiện thoại:(04) 3767 0658Website:http://pkf.afcvietnam.vnFax: (04) 3767 0555TỔ CHỨC TƯ VẤNCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIATrụ sở chính:Hà NộiSố 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng,Điện thoại:(84-4) 3944 6666Website:www.irs.com.vnFax: (84-4) 3944 8071Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIABẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢMỤC LỤCCÁC NHÂN TỐ RỦI RO ……………………………………………………………………………….. 5I.1.Rủi ro về kinh tế …………………………………………………………………………………………. 52.Rủi ro về luật pháp ……………………………………………………………………………………… 83.Rủi ro đặc thù …………………………………………………………………………………………….. 84.Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán ………. 105.Rủi ro pha loãng cổ phiếu ………………………………………………………………………….. 106.Rủi ro quản trị công ty ………………………………………………………………………………. 117.Rủi ro khác ………………………………………………………………………………………………. 12II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁOBẠCH ………………………………………………………………………………………………………………….. 131.Tổ chức phát hành …………………………………………………………………………………….. 132.Tổ chức tư vấn …………………………………………………………………………………………. 13III.CÁC KHÁI NIỆM ……………………………………………………………………………………….. 14IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ………………………….. 151.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ……………………………………………………. 152.Cơ cấu tổ chức công ty………………………………………………………………………………. 193.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty …………………………………………………………….. 204.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% trở lên vốn cổ phần của công ty và nhữngngười có liên quan; danh sách cổ đông sáng lập và Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt gần nhấttrên mức vốn thực góp hiện tại …………………………………………………………………………….. 445.Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công tymà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công tynắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành. ……………………. 496.Giới thiệu về quá trình tăng vốn của Công ty ……………………………………………….. 497.Hoạt động kinh doanh ……………………………………………………………………………….. 518.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất …………….. 639.Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành ………………… 6510.Chính sách đối với người lao động ……………………………………………………………… 6911.Chính sách cổ tức ……………………………………………………………………………………… 7012.Tình hình tài chính ……………………………………………………………………………………. 7113.Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng ………………….. 7714.Tài sản …………………………………………………………………………………………………….. 9015.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo …………………………………………………. 91Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIABẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ16.Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức …………………………. 9417.Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức ………….. 9418.Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành……….. 9419. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởngđến giá cả cổ phiếu chào bán ……………………………………………………………………………….. 94V.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN……………………………………………………………………………….. 95VI.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN ……………………………………………………………………………. 100VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN …………… 100VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN ……………………………………. 103Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIABẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢNỘI DUNG BẢN CÁO BẠCHI.1.a.CÁC NHÂN TỐ RỦI RORủi ro về kinh tếSự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, sựbiến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái,v.v… các yếu tố này tác động mang tính hệthống tới nền kinh tế. Sự biến động bất thường của các yếu tố này có thể gây ra những rủi rocho các chủ thể tham gia vào nền kinh tế nói chung và Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phảnói riêng.Tốc độ tăng trưởng kinh tếNăm 2016, nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng GDP là 6,21%, thấp hơn năm 2015 và lànăm đầu tiên có mức tăng chậm lại kể từ 2012. Theo thông cáo của Tổng cục Thống kê ViệtNam, “mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạtmục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, trongnước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp thì đạt được mứctăng trưởng trên là một thành công1. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn được bảođảm, an sinh xã hội được giữ vững, mức lạm phát ở mức thấp, những ngành lĩnh vực trọng yếuđều đạt mức tăng trưởng tốt, chính sách điều hành tiền tệ linh hoạt, mặt bằng lãi suất giảm gópphần khai thông tín dụng, từng bước xử lý nợ xấu, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi chohoạt động, kinh doanh của các doanh nghiệp.Năm 2017, Ngân hàng Thế giới WB đưa ra dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở mức6,3% và sẽ nhích dần lên 6,4% trong hai năm tiếp theo. Theo WB, những rủi ro của nền kinh tếvẫn còn. Nhìn từ trong nước, sự chậm trễ trong triển khai cải cách ngân sách và chuyển đổi cơcấu có thể làm tăng nguy cơ rủi ro về kinh tế vĩ mô và giảm tốc độ tăng trưởng tiềm năng.Kinh tế thế giới biến động mạnh có thể tác động qua các kênh thương mại và đầu tư khiến chotriển vọng tăng trưởng của Việt Nam kém hơn. Hầu hết các chỉ số khác như tăng tiêu dùng,tích lũy tài sản hay xuất nhập khẩu đều được dự báo sẽ tăng trưởng thấp hơn năm 20162.Năm 2017, nền kinh tế tiếp tục đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng xen lẫn nhiều thách thức,bất lợi. Mức tăng trưởng của các ngành kinh tế chưa có sự đồng đều, sức hấp thụ vốn cònchậm, tồn kho hàng hóa vẫn còn ở mức cao. Nền kinh tế năm 2017 có sự đánh giá tốt hơn, khảquan hơn năm 2016 nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức, khó khăn và rủi ro tác động đếnhoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38450292.http://vietnambiz.vn/wb-du-bao-tang-truong-gdp-viet-nam-63-nam-2017-18829.htmlTổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIABẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ(Nguồn: Tổng cục thống kê công bố)Chỉ số CPI liên tục giảm từ năm 2011 (18,68%) cho đến nay với mức giảm khá ấn tượngvà giảm mạnh trong năm 2015 còn 0,63%. Mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ tiếp tụcđược thực hiện, góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thànhsản phẩm.Theo công bố của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 28/12, chỉ số giá tiêudùng (CPI) tháng 12 đã tăng 0,23% so với tháng 11 và tăng 4,74% so với tháng 12 năm 2015.CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với năm 2015. Nguyên nhân trong tháng 12/2016,trong rổ tính CPI có 6/11 nhóm tăng giá, cụ thể nhóm thuốc và dịch vụ y tế có mức tăng caonhất (+5,3%) và nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng thấp nhất (+0,08%), giá dịch vụ y tếđiều chỉnh tăng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nên chỉ số giánhóm dịch vụ y tế tăng mạnh 6,93%, góp phần làm tăng CPI tháng 12 khoảng 0,27%.Ngoài ra, chỉ số giá nhóm lương thực cũng có mức tăng 0,22%, xuất phát từ nhu cầu nguồncung trong ngành sản xuất phục vụ hàng Tết Nguyên đán, thêm vào đó đó ảnh hưởng của mưalũ cũng khiến giá gạo ở một số tỉnh miền Trung tăng cao hơn tháng trước.Để giảm thiểu tác động của rủi ro lạm phát đến hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Thiếtbị điện Cẩm Phả luôn tăng cường hệ thống quản trị, chú trọng công tác dự báo, đồng thờikhông ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ dành cho khách hàng nhằmnâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIABẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ(Nguồn: Tổng cục thống kê công bố)b.c.Rủi ro về lạm phátLạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặthàng do Nhà nước quản lý bao gồ m dicḥ vu ̣ y tế và dicḥ vu ̣ giáo du ̣c) tháng 12 có mức tăng0,11% so với tháng 11 và tăng 1,87% so với cùng kỳ. Lạm phát cơ bản năm 2016 chỉ tăng1,83% so với năm 2015. Mức tăng của lạm phát cơ bản (từ tháng 1 – 12/2016) so cùng kỳ cóbiên độ dao động có khoảng cách khá hẹp từ 1,64% đến 1,88%, điều này thể hiện chính sáchtiền tệ đang được điều hành ổn định, giúp ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.Lãi suấtHiện nay, lãi suất vay ngân hàng đã giảm và ổn định hơn nhiều so với các năm trước. Nhưnglãi suất cho vay giữa các ngân hàng vẫn có một số chênh lệch. Nhóm 1 là những ngân hàng cócổ phần của nhà nước (Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank). Lãi suất các ngân hàngnày ở các khu vực có khác nhau nhưng mức độ chênh lệch không lớn và còn tùy thuộc vào đốitượng khách hàng, trung bình mức lãi suất khoảng 7,5%/năm – 8%/ năm cố định năm đầu vàbiên độ cộng khoảng 3%. Tiếp đến là các ngân hàng cổ phần, mức độ lãi suất chênh lệch +1%-1,5% so với các ngân hàng thuộc nhóm 1, tuy vậy hiện nay, một số ngân hàng cổ phần cómức lãi suất cũng cạnh tranh rất tốt, điển hình như ngân hàng VIB, MB ,… với lãi suất từ7,7%/năm đến 8%/năm và biên độ cộng khoảng 3,5%.Hoạt động chính của VEE sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điềukhiển điện, giá trị sản xuất lớn, dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng của VEE lớn. Tại thời điểm31/12/2016, dư nợ tín dụng của Công ty khoảng 52,59 tỷ đồng (trong đó, dư nợ vay ngắn hạnkhoảng 45,4 tỷ đồng), chi phí lãi vay năm 2016 khoảng 4,4 tỷ đồng, do vậy việc biến động củalãi suất ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty.Mặt bằng lãi suất cho vay năm 2016 duy trì ở mức tương đối ổn định, lãi suất cho vay của cáclĩnh vực ưu tiên ở mức 6%-7%/năm đối với ngắn hạn, 9%-10%/năm đối với trung và dài hạn.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIABẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢd.2.3.Bên cạnh đó, lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8%9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3%-11%/năm đối với trung và dài hạn. Và sang năm 2017,NHNN sẽ tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất như năm 2016. Nhìn chung, cơ cấu tíndụng đang tiếp tục theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, xuất khẩu,công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế.Tỷ giáHoạt động sản xuất kinh doanh và sản phẩm của công ty chủ yếu tiêu thụ trong nước. Tuynhiên, nguyên vật liệu chính sản xuất MBA của VEE bao gồm dây điện từ, tôn silic, dầu làmmát, chuyển mạch và vật liệu cách điện được nhập khẩu phần lớn từ nước ngoài, các vật tư nàychiếm khoảng 78,5% giá vốn sản xuất MBA của VEE. Dự tính có khoảng 65% nguyên vậtliệu được nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó điển hình như dầu làm mát từ Thụy Điển, chuyểnmạch từ Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, sứ từ Pháp hoặc Ý, giàn tản nhiệt của Ấn độ. Việc có tỷ trọngnguyên vật liệu nhập khẩu cao đặt VEE vào rủi ro lỗ chênh lệch tỷ giá thực hiện, đặc biệt vớinhững vật liệu có thời gian đặt hàng lâu như sứ cho MBA 110KV (16 tuần), chuyển mạch,đồng hồ (90 ngày).Chi phí tài chính của công ty chủ yếu là chi phí lãi vay, chi phí lỗ chênh lệch tỷ giá chỉ chiếmkhoảng 6% chi phí tài chính. Chi phí lỗ chênh lệch tỷ giá thấp mặc dù tỷ trọng nguyên vật liệunhập ngoại cao cho thấy VEE đang có chính sách quản lý hoạt động mua, nhập nguyên vật liệusản xuất tương đối hiệu quả.Rủi ro về luật phápMọi hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật hiện hànhnhư Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân… Tuynhiên, hệ thống văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành hàng năm luôn có sự thayđổi, điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Những sự thay đổi này sẽ có tácđộng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty.Rủi ro luật pháp phát sinh khi công ty không thực hiện đúng hoặc không kịp thời cập nhật ápdụng những thay đổi của các văn bản pháp luật trong quá trình triển khai các hoạt động kinhdoanh của Công ty. Bên cạnh đó, khi thực hiện giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứngkhoán Hà Nội, hoạt động của công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật về Luậtchứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.Bên cạnh đó, những chính sách, hướng dẫn liên quan: Thuế, tài nguyên, môi trường,… cũngcó những tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty. Để hạn chế những rủi ro liên quanđến luật pháp, Công ty luôn tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật trong quá trình hoạtđộng kinh doanh, đồng thời chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên các văn bản pháp lý cóliên quan nhằm đưa ra các giải pháp và định hướng kinh doanh phù hợp.Rủi ro đặc thùBên cạnh những rủi ro về nền kinh tế, rủi ro về môi trường pháp lý, cũng như các doanhnghiệp khác, Công ty phải đối mặt với các rủi ro trong hoạt động kinh doanh khi sản phẩm chủTổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIABẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢyếu của Công ty là từ hoạt động sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối vàđiều khiển điện. Máy biến áp 110KV 3 pha là sản phẩm chủ lực của VEE. Ngoài các loại biếnthế 3 pha, VEE cũng sản xuất chế tạo các sản phẩm chuyên biệt phục vụ cho việc khai tháchầm lò (thiết bị điện phòng nổ) như biến áp, automat phòng nổ, khởi động từ phòng nổ, cầudao, quạt gió, biến tần, khởi động mềm, rơ le,… và các thiết bị phụ tùng khác.3.1. Rủi ro về cạnh tranhDo hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù, hiện tại Việt Nam có khoảng 7 doanh nghiệp lớntham gia hoạt động sản xuất, đại tu, sửa chữa máy biến áp (MBA) và trạm biến áp (TBA) phânphối (dưới 110KV) và truyền tải (từ 110KV trở lên): CTCP chế tạo Thiết bị điện Đông Anh(EEMC), CTCP Cơ điện Thủ Đức (EMC), CTCP thiết bị điện Vinacomin (VEE), CTCP thiếtbị điện (Thidibi), CTCP chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM), Tập đoàn HANAKA, TNHH ABB(đại diện ABB tại Việt Nam, Q-Star. Tuy vậy, các đơn vị nhỏ lẻ tham gia vào hoạt động sảnxuất (MBA dưới 110KV), sửa chữa, đại tu thiết bị điện cũng khá lớn dẫn đến sự cạnh tranhgay gắt của nhiều đơn vị trong ngành.Đối với VEE, Công ty theo đuổi chính sách cạnh tranh bằng giá (hạ giá). Chất lượng MBAtruyền tải 110KV khá cao do tỷ trọng linh kiện nhập khẩu lớn. Thị trường mục tiêu gồm MBAtruyền tải, phân phối cho các Công ty thuộc EVN và phụ tùng, thiết bị điện chuyên biệt về khaithác khoáng sản cho các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam(TKV). Tuy nhiên, việc TKV thoái vốn khỏi Công ty, VEE không còn nhận được hỗ trợ nhiềutừ TKV thì việc cạnh tranh với các đơn vị khác trong cùng ngành sẽ trở nên khó khăn do quymô vốn điều lệ không lớn và thương hiệu không phải là thế mạnh của công ty. Áp lực về cạnhtranh là khá lớn đối với hoạt động của Công ty trong những năm tới.3.2. Rủi ro ngànhTheo Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị điện của Bộ Công Thương (số 48/2008/QĐBCT), năm 2015 các doanh nghiệp trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% – 60% nhucầu đối với MBA 110KV – 220KV, chưa kể đến nhu cầu xuất khẩu loại máy này tới các nướclân cận như Lào, Campuchia. Còn về MBA phân phối dưới 110KV thì cơ bản nhu cầu trongnước đã được đáp ứng cả về chất lượng và số lượng.Nhu cầu dành cho MBA, TBA truyền tải và phân phối được đánh giá vẫn tiếp tục tăng. Theoquy hoạch phát triển lưới điện Việt Nam (số 1208/QĐ-TTg) đến năm 2020, có xét đến năm2030 thì để đáp ứng tốc độ tăng trưởng 17% – 20%/năm của ngành điện, riêng MBA 220KVcần lắp đặt thêm đã lên tới 820 máy. Với MBA 500KV, từ nay đến năm 2020 sẽ cần thêmkhoảng 93 TBA (với số lượng MBA tương đương hoặc cao hơn)3. Ngoài ra, nhu cầu dành chocác MBA 110KV hoặc MBA phân phối với điện áp dưới 110KV cũng sẽ tăng hơn MBAtruyền tải nhiều lần để mở rộng lưới điện đến các khu vực công nghiệp, sản xuất, dân cư vànông thôn một cách hiệu quả nhất. Như vậy, rủi ro về ngành đối với hoạt động sản xuấthttp://www.eemc.com.vn/tin-noi-bo/che-tao-thanh-cong-may-bien-ap-220kv-dat-tieu-chuan-iec60076.htmTổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIABẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢkinh doanh của công ty là rất thấp.4.Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán4.1. Rủi ro của đợt chào bán:Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (cho cổ đông hiện hữu) tăng vốn điều lệ của công tykhông được bảo lãnh của đơn vị tư vấn, giá chào bán cao hơn giá giao dịch cổ phiếu trênsàn nên có thể xảy ra rủi ro cổ phiếu chào bán không được cổ đông đăng ký mua hết, cáccổ đông ngại rủi ro sẽ không thực hiện quyển mua cổ phiếu, Công ty không huy động đủ sốvốn như dự kiến để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Trường hợp số cổ phần chàobán còn dư do cổ đông không thực hiện quyền (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tụcphân phối cho cổ đông hiện hữu quan tâm đăng ký mua hoặc chào bán cho các đối tượngnhà đầu tư khác (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổphiếu tăng vốn điều lệ).Trường hợp không huy động đủ số vốn từ đợt chào bán cổ phiếu, Công ty sẽ sử dụngnguồn vốn tự có và nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng để bù đắp vào nhu cầu vốn cònthiếu của công ty. Trong suốt quá trình hoạt động, công ty luôn duy trì tốt quan hệ với cáctổ chức tín dụng. Do vậy, trường hợp thiếu hụt vốn cho hoạt động kinh doanh, công ty sẽcó giải pháp vay vốn ngân hàng nhằm đảm bảo đủ số vốn cần thiết. Tuy nhiên, phương ánnày sẽ làm tăng chi phí tài chính và giảm lợi nhuận kinh doanh của công ty.Ngoài ra, công ty có thể điều chỉnh lại tiến độ, quy mô, kế hoạch kinh doanh một cách linhhoạt theo nguồn vốn thực tế huy động được nhằm đảm bảo đạt hiểu quả sử dụng vốn caonhất. Trong trường hợp này, mục tiêu huy động vốn của công ty gặp khó khăn sẽ tác độngđến kế hoạch hoạt động, kinh doanh của Công ty.4.2. Rủi ro của phương án sử dụng tiền mua được từ đợt chào bánToàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 50,9 tỷ đồng (tính trên số tiền thu thực tếtừ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) nhằm bổ sung nguồn vốn để đầu tư xâydựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị và bổ sung 1 phần vốn lưu động (nếu có)nhằm nâng cao năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh, đảm bảo an toàn và hiệu quả chohoạt động kinh doanh, góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty, gia tăng giá trị cho các cổđông.5.Rủi ro pha loãng cổ phiếuTổng số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt này là 5.092.910 cổ phiếu, tương đương 100%số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty trên thị trường (5.092.910 cổ phiếu).Rủi ro pha loãng cổ phiếu có thể xảy ra khi Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu đểtăng vốn điều lệ với giá bán ưu đãi (thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành). Sau khilượng cổ phiếu chào bán này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, nhà đầu tưnên lưu ý một số vấn đề sau:Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS):Công thức tính:Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA10BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢEPS =6.Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi4Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳGiả định chỉ có thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành, sự thay đổi EPS của cổ phiếu nhưsau:Lợi nhuận dự kiến trước thuế năm 2017 là 9.700.000.000 đồng5.Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến là: 7.760.000.000 đồng (tính thuế TNDN 20%)❖ Trường hợp 1: Công ty không phát hành thêm cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đang lưuhành là 5.092.910 cổ phiếu.7.760.000.000EPS == 1.523,68 đồng5.092.910❖ Trường hợp 2: Công ty chào bán thành công cổ phiếu và dự kiến 5.092.910 cổ phiếuphát hành thêm của công ty chính thức lưu hành vào tháng 7 năm 2017, do có sựthay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành nên chỉ số EPS của Công ty sẽ có sựthay đổi như sau:7.760.000.000EPS == 1.075,54 đồng(5.092.910*7 + 10.185.820*5)/12Như vậy, đợt chào bán này sẽ làm cho cổ phiếu đang lưu hành của công ty tăng lên ảnhhưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty. Rủi ro của việc pha loãng thu nhập trêncổ phiếu sẽ được hạn chế nếu công ty tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạtđộng kinh doanh sau đợt chào bán.Pha loãng tỷ lệ biểu quyết:Đối tượng của đợt chào bán cổ phiếu này là Cổ đông hiện hữu, do vậy tỷ lệ biểu quyết củacổ đông sẽ không bị pha loãng khi Công ty thực hiện đợt chào bán. Tuy nhiên, trongtrường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu được phân phốihoặc chỉ đăng ký mua một phần thì tỷ lệ biểu quyết của cổ đông có thể bị pha loãng.Giả sử, đối với cổ đông A có 100.000 cổ phiếu. Trường hợp cổ đông A không đăng ký muacổ phiếu được phân phối, tỷ lệ biểu quyết của cổ đông A bị pha loãng như sau:- Trước khi chào bán: tỷ lệ biểu quyết là 100.000/5.092.910 = 1,963%- Sau khi chào bán: tỷ lệ biểu quyết là 100.000/10.185.820 = 0,982%Rủi ro quản trị công tyRủi ro quản trị công ty xuất phát từ việc quản trị công ty yếu kém, ảnh hưởng đến sự pháttriển lâu dài và ổn định của công ty, gây thiệt hại cho công ty, người lao động và cổ đôngcủa công ty. Trường hợp, hội đồng quản trị quản lý không hiệu quả, thiếu minh bạch,không kịp thời phát hiện những rủi ro do hành vi sai phạm của Ban điều hành sẽ gây ra rủiro và ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.Công ty không có cổ phần ưu đãi.Theo kế hoạch kinh doanh năm 2017 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/04/2016.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA11BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢBên cạnh đó, những thông tin liên quan đến quản trị công ty như cơ cấu cổ đông, mối quanhệ sở hữu giữa các nhóm cổ đông công ty, giữa các thành viên HĐQT, Ban điều hành vàcác bên liên quan, quan hệ của cổ đông với công ty, … cũng là yếu tố gây ra rủi ro ảnhhưởng đến hoạt động công ty, quyền lợi của cổ đông, người lao động.Việc công ty chào bán 5.092.910 cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng vốn huy động dự kiếntừ đợt chào bán hơn 50,92 tỷ đồng (thực thu từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu),trường hợp HĐQT, Ban điều hành công ty quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đợt chàobán không hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, quyền lợi của cổđông. Việc phát hành cổ phiếu, huy động thêm vốn cũng tạo áp lực về Doanh thu, Lợinhuận, Cổ tức, hiệu quả sử dụng vốn… khi quy mô hoạt động kinh doanh, công tác quản lý7.chưa theo kịp.Để khắc phụ rủi ro về quản trị, VEE luôn hoàn thiện các thể chế hoạt động, năng lực quảnlý, trình độ chuyên môn của HĐQT, Ban điều hành nâng cao hiệu quả công tác quản lý,điều hành, giám sát trong hoạt động kinh doanh. Thực hiện đúng chủ trương, kế hoạch hoạtđộng kinh doanh đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua. Bên cạnh đó, công ty không ngừnghoàn thiện website, thực hiện công bố, cập nhật thông tin thường xuyên tới cổ đông, thựchiện tốt công tác quan hệ cổ đông làm cầu nối giữa cổ đông và công ty. Đồng thời, công tycũng ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn nhằm hỗ trợ công ty trong công tác quản trị,quan hệ nhà đầu tư (IR), tư vấn tổ chức ĐH cổ đông theo quy định của pháp luật.Rủi ro khácCác rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,khủng bố… nếu có gây thiệt hại về tài sản, con người và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuấtcủa Công ty. Để hạn chế tối đa thiệt hại, Công ty đang nghiên cứu để tham gia vào các hợpđồng bảo hiểm cho các tài sản của Công ty.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA12BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢNHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNGBẢN CÁO BẠCHII.1.Tổ chức phát hànhÔng Nguyễn Thành Biên- Chủ tịch Hội đồng quản trịÔng Vương Hải Sơn- Giám đốc Công tyBà Nguyễn Thị Lài- Kế toán trưởngBà Đoàn Thị Hằng- Trưởng Ban Kiểm soátChúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trungthực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và sốliệu này.2.Tổ chức tư vấnBà Trần Thị Thu Hương- Chức vụ: Tổng Giám đốcBản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứngkhoán Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phầnThiết bị điện Cẩm Phả. Phạm vi công việc tư vấn là hướng dẫn Công ty Cổ phần Thiết bịđiện Cẩm Phả lập hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng các quy địnhcủa pháp luật về chứng khoán và các văn bản liên quan. Các số liệu tài chính, thông tin vềhoạt động kinh doanh nêu trong Bản cáo bạch này được trích dẫn từ các báo cáo tài chínhđã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập, báo cáo nội bộ của Công ty Cổ phầnThiết bị điện Cẩm Phả công bố. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựachọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựatrên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả cung cấp.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA13BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢIII. CÁC KHÁI NIỆMVEE/ Công ty/ Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm PhảIRS/ Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng GiaĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đôngHĐQT: Hội đồng quản trịBKS: Ban kiểm soátĐiều lệ công ty : Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm PhảUBCKNN: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nướcHNX: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiVSD: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt NamTNHH: Trách nhiệm hữu hạnDNNN: Doanh nghiệp nhà nướcNSNN: Ngân sách nhà nướcThuế TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệpThuế GTGT: Thuế giá trị gia tăngThuế XNK: Thuế xuất nhập khẩuMBA: Máy biến ápTBA: Trạm biến ápTổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA14BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢIV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển1.1. Giới thiệu chungTên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢTên tiếng Anh: Cam Pha Eletrical Equipment Joint Stock CompanyTên viết tắt: VEELogo Công ty:Trụ sở chính: 822 km 6 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnhQuảng NinhĐiện thoại: 033.862038Website: www.vee-tkv.com.vnGiấy chứng nhận ĐKKD số 2203000751 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấplần đầu ngày 02/01/2007, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700353419 cấp thayđổi lần 9 ngày 24/02/2017.Vốn điều lệ: 50.929.100.000 đồng (Năm mươi tỷ chín trăm hai mươi chín triệu một trămngàn đồng)Vốn điều lệ thực góp: 50.929.100.000 đồngNgười đại diện theo pháp luật: Ông Vương Hải Sơn – Giám đốc Công tyNgân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cẩm PhảFax: 033.863037Số TK: 102010000223836Lĩnh vực kinh doanh chính:Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện;Sản xuất thiết bị điện khác (thiết bị điện phòng nổ và phụ tùng điện từ graphit);Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su (phụ tùng xe máy);Sản xuất các cấu kiện kim loại (kết cấu thép);Lắp đặt hệ thống điện (Trạm và đường dây điện lên đến 220KV);Sửa chữa thiết bị điện;Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (thiết bị điện).Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA15BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ1.2. Quá trình hình thành và phát triểnCông ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (trước là Công ty Cổ phần Thiết bị điện Vinacomin) được thành lập từ năm 1960 có trụ sở tại 822, đường Trần Phú, Thành phốCẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.Ngày 25/07/1960, Bộ Công nghiệp Nặng ra quyết định số 707/BCNNg thành lập Công tythan Hòn Gai với 16 đơn vị trực thuộc. Các Công trường, phân xưởng trước đó được nânglên thành các đơn vị độc lập trực thuộc Công ty than Hòn Gai, trong đó Phân xưởng điệnthuộc Nhà máy cơ khí Cẩm Phả được tách ra thành Xưởng điện Cẩm Phả.Xưởng điện Cẩm Phả được thành lập với nhiệm vụ là sửa chữa các thiết bị điện, lắp đặt cáccông trình điện và quản lý hệ thống thông tin cho các xí nghiệp thuộc Công ty than HònGai. Xưởng điện Cẩm Phả có con dấu, có tài khoản tại Ngân hàng với tư cách pháp nhânđầy đủ. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 01/08/1960. Do vậy, ngày 01/08/1960 là ngàythành lập Xưởng điện Cẩm Phả, tiền thần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phảngày nay.Quá trình phát triển của Công ty qua 56 năm qua với các dấu ấn lịch sử:Năm 1965: Xưởng điện là một bộ phận vừa làm nhiệm vụ sản xuất và trực chiến phục vụsản xuất có trụ sở tại khu vực tây Khe Sim – Cẩm Phả – Quảng Ninh.Năm 1966: Do chiến tranh ác liệt, toàn bộ Xưởng đã chuyển đến khu sơ tán Km 6,5 Quanghanh và sản xuất được đưa vào trong hang đá.Năm 1973, sau khi Hội nghị Pari có hiệu lực chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc củaĐế quốc Mĩ, Xưởng điện được chuyển sản xuất ra ngoài hang tại khu sơ tán.Ngày17/3/1973, Bộ Điện và Than ra quyết định số 379/ĐT- CBTC, đổi Xưởng điện CẩmPhả thành Nhà máy Sửa chữa Điện mỏNăm 1975: Xưởng được chuyển về Km5 Cẩm Phả và vị trị này được ổn định cho đến nay.Ngày 20/9/1986, Bộ Mỏ và Than ra quyết định số 38/ MT-TCCB chuyển Nhà máy Thiết bịđiện mỏ trực thuộc Công ty Cơ khí mỏ. Đến năm 1987, theo chương trình 35kV của Bộ,Công ty đươc bổ sung nhiệm vụ chế tạo các máy biến áp điện áp đến 35kV.Ngày 01/12/1995, Bộ Công Nghiệp ra quyết định số: 236/ QĐ – TCCB đổi Nhà máyThiết bị điện mỏ thành Công ty Chế tạo thiết bị điện Cẩm Phả.Năm 1998, Công ty Chế tạo Thiết bị Điện Cẩm Phả liên doanh với Hãng TAKAOKA(Nhật Bản) thành lập Công ty liên doanh sản xuất thiết bị điện lực VINA – TAKAOKA đểsản xuất máy biến áp điện lực công suất đến 63.000KVA, điện áp đến 110KV; sản xuấtcầu dao cách ly đến 110KV; sản xuất tủ bảng điện.Ngày 23/5/2001, Bộ Công nghiệp ra quyết định số 29/2001/QĐ-BCN sáp nhập Tổng Côngty Cơ khí Năng lượng và Mỏ vào Tổng Công ty Than Việt Nam. Công ty Chế tạo thiết bịđiện Cẩm Phả được chuyển đổi trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam.Ngày 25/01/2006, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam mua lại Công tyVina – Takaoka và ra quyết số: 185/QĐ-TCCB sáp nhập vào Công ty Chế tạo Thiết bị điệnCẩm Phả trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than –Khoáng sản Việt NamTổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA16BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢNgày 09/8/2006 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra quyết định số 2065/QĐ-BCN V/v Phêduyệt phương án và chuyển Công ty Chế tạo thiết bị điện Cẩm Phả thành Công ty Cổ phầnThiết bị điện – TKV.Đại hội Cổ đông thường niên tháng 4/2011, Công ty Cổ phần Thiết bị điện – TKV được đổithành Công ty Cổ phần Thiết bị điện – Vinacomin.Tháng 10/2015, Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện thoái vốn tạiCông ty, giảm tỷ lệ sở hữu từ 76% xuống còn 26%. Do vậy, tại Đại hội đồng cổ đôngthường niên năm 2016 ngày 02/04/2016, các cổ đông đã thông qua phương án đổi tên côngty thành Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.Trong tháng 4/2016, ĐHĐCĐ công ty đã thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điềulệ, đến tháng 11/2016, Công ty đã hoàn thành việc phát hành 2.892.910 cổ phiếu tăng vốnđiều lệ của công ty lên 50.929.910.000 đồng, Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Namđã không thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công tygiảm còn 15,6%;Ngày 9/1/2017, Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả đã hoàn thành việc đăng ký giaodịch cổ phiếu tại sàn giao dịch Upcom, mã CK: VEE;Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203000751 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnhQuảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/01/2007 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số5700353419 cấp đăng ký thay đổi lần 9 ngày 24/2/2017, vốn điều lệ của Công ty là50.929.100.000 đồng.1.3. Một số thành tựu đạt được trong quá trình hoạt động và phát triểnCông ty đã có nhiều thành tích và đã được Chính phủ, Các Bộ, Tập đoàn và Tỉnh và tặngnhiều huân, huy chương và bằng khen:Ba huân chương lao động hạng 3 vào các năm 1963 ; 1974 và 1978.Một huân chương lao động hạng nhì vào năm 1982 .Một huân chương lao động hạng nhất vào năm 1985 .Các Sản phẩm của Công ty đạt huy chương:Hai huy chương vàng sản phẩm than điện năm 1985 và năm 1990.Bốn huy chương bạc sản phẩm cổ góp điện các năm: 1985, 1990, 1992 và 2004.Bộ Công nghiệp trao tặng “ Huy chương vàng” cho các sản phẩm máy biến áp tạiHội chợ triển lãm Cơ khí – Điện – Điện tử – Luyện kim năm 2004.Huy chương vàng cầu dao phụ tải 38,5 kV – 400A năm 2004.Huy chương vàng máy biến áp lực 50-250-6.300KVA-35/0,4kVnăm 2004 .Huy chương vàng trạm biến áp phòng nổ 180-240-320-400KVA 6/0,4kV.Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợptiêu chuẩn năm 2007.Cúp vàng Techmart Việt Nam 2005 do Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ chocác trạm biến áp hầm lò di động phòng nổ.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA17BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢCúp vàng thương hiệu nổi tiếng vùng Duyên hải đồng bằng Bắc Bộ do Chủ tịch liênhiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp ngày 10/5/2007.Huy chương vàng máy biến áp 110KV-63MVA năm 2007.Năm 2002: Tổng công ty than Việt Nam tặng cờ luân lưu Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phongtrào thi đua Khối Cơ khí.Giấy chứng nhận thực hiện đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động do Sở lao động thươngbinh và xã hội Quảng Ninh cấp ngày 10/01/2003.Các năm 2004, 2008 UBND tỉnh Quảng Ninh trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp giỏi”.Năm 2007, Công ty là một trong 31 doanh nghiệp tiêu biểu trên 25.000 doanh nghiệp trongcả nước thuộc mạng lưới Thương hiệu Việt đạt giải thưởng BUTEC – Giải thưởng “Cúpvàng thương hiệu Việt hội nhập WTO” giành cho doanh nghiệp ứng dụng Khoa học vàCông nghệ thành công vào sản xuất – kinh doanh.Liên tục từ năm 2006 đến năm 2012 Công ty được Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoángsản Việt Nam công nhận là đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác AT-BHLĐ.Năm 2008, Bộ Công thương tặng cờ “ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm2008”.Năm 2009:Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen: “Đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạokỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ II”.Chủ tịch Hội đồng TW Liên hiệp các Hội KH và KT Việt Nam tặng bằng khen vềthành tích: “Đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn Quốc lần thứ 10 (20082009)”.Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen: “Đã đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuậttoàn Quốc lần thứ 10 (2008-2009) góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc”.Công ty là một trong 104 doanh nghiệp được Bộ Công thương tặng cúp và chứngnhận “Doanh nghiệp đạt giải thưởng phất triển bền vững” lần thứ nhất sau hai nămtham gia hội nhập WTO và được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư chúcmừng doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.Năm 2010:Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích lao động sản xuất từ 2006 – 2010.Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng III.Năm 2012:Top 50 Dấu hiệu thương hiệu Việt uy tín năm 2012.Nhận giải thương hiệu vàng logo- Slogan ấn tượng năm 2012.Nhận giải Sản phẩm vàng Top 20 năm 2012.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA18BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ2.Cơ cấu tổ chức công tyCƠ QUAN CÔNG TYCÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆNCẨM PHẢVĂN PHÒNG/ PHÒNGCÁC PHÂN XƯỞNG SẢNBAN CÔNG TYXUẤT CỦA CÔNG TYa)Văn phòng, trụ sở Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả:Địa chỉ: 822 Trần Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng NinhĐiện thoại: 033.862038Website: www.vee-tkv.com.vnb)Các phòng ban công ty:Phòng TC- LĐTLPhòng Hành chính – Quản trịPhòng Kế toán – Tài chínhPhòng Đầu tưPhòng Quản lý chất lượngPhòng Thiết kếPhòng Vật tưPhòng Kinh doanhPhòng Công nghệPhòng Sản xuấtc)Các phân xưởng sản xuất của công ty:Xưởng quấn dây MBAXưởng lắp ráp MBAXưởng cơ khí chế tạo phụ tùng điệnXưởng sửa chữa máy điện và Xây lắp công trình điệnFax: 033.863037Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA19BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ3.Cơ cấu bộ máy quản lý của công tySƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TYĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGBAN KIỂM SOÁTHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊBAN GIÁM ĐỐCĐIỀU HÀNHPhòng TC- LĐTLPhòng Kế toán – Tài chínhPhòng HC – Quản trịPhòng Đầu tưPhòng Quản lý chất lượngPhòng Thiết kếPhòng Vật tưPhòng Công nghệPhòng Kinh doanhPhòng sản xuấtXưởng lắp ráp MBAXưởng quấn dâyMBAXưởng sửa chữa máy điệnvà Xây lắp công trình điệnXưởng cơ khí chế tạophụ tùng điệnTổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA20BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ3.1. Đại hội đồng cổ đôngĐại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định caonhất của Công ty. ĐHĐCĐ được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điềulệ Công ty. ĐHĐCĐ họp thường niên hoặc bất thường, tổ chức ít nhất mỗi năm một lần,quyết định các vấn đề liên quan:Thông qua Điều lệ, sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động;Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;Bầu, bãi nhiễm HĐQT, BKS; thù lao cho thành viên HĐQT, BKS;Phương án chào bán, phát hành chứng khoán tăng vốn điều lệ;Chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty;Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ công ty quy định3.2. Hội đồng quản trịLà cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danhCông ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích, quyền lợi của Côngty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Hội đồng Quản trị cóquyền và nghĩa vụ giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác trong Côngty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chếnội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông quy địnhQuyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của công ty;Xác định mục tiêu hoạt động trên cơ sở mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua,đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm;Bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý theo đề nghị của Giám đốc và quyết định mứclương theo chức năng;Đề xuất các loại cổ phiếu phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định;Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ hoạt động của công ty quy định.Hội đồng quản trị Công ty hiện có 05 thành viên bao gồm:+ Ông Nguyễn Thành Biên- Chủ tịch HĐQT+ Ông Vương Hải Sơn- Thành viên HĐQT+ Bà Nguyễn Thị Nhung- Thành viên HĐQT+ Ông Nguyễn Sơn Tùng- Thành viên HĐQT+ Ông Nguyễn Trọng Hùng- Thành viên HĐQT3.3. Ban Kiểm soátLà cơ quan do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháptrong hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Giámđốc. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA21BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢKiểm tra giám sát toàn bộ mọi hoạt động trong nội bộ công ty; các báo cáo tài chính hàngnăm, 6 tháng, hàng quý, các vấn đề kiểm toán, hoạt động của công ty;Hằng năm, trình ĐHĐCĐ các báo cáo thẩm tra tài chính, những sự kiện tài chính bấtthường, những sự kiện có thể tác động xấu đến quyền và lợi ích của công ty, nêu ra nhữngnhận xét về ưu và khuyết điểm trong quản lý của HĐQT và Giám đốc;Yêu cầu triệu tập họp HĐQT hoặc ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật;Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ hoạt động của Công ty.Ban kiểm soát Công ty hiện có 03 thành viên bao gồm:+ Bà Đoàn Thị Hằng- Trưởng Ban kiểm soát+ Ông Phạm Xuân Phong- Thành viên BKS+ Bà Đinh Thị Thúy Thanh- Thành viên BKS3.4. Ban Giám đốc điều hànhGiám đốc là người điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngàycủa Công ty, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và pháp luật về các quyếtđịnh của mình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Xác định cơ cấu tổ chức, tráchnhiệm và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc, các cấp quản lý trong công ty, xây dựng kếhoạch sản xuất dài hạn và hàng năm, các phương án kinh doanh, các dự án đầu tư mới, liêndoanh liên kết trình HĐQT và ĐHĐCĐ phê duyệt.Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nộidung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốcủy quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.Ban Giám đốc công ty:+ Ông Vương Hải Sơn- Giám đốc+ Ông Lê Anh Thức- Phó Giám đốc+ Phạm Văn Phượng- Phó Giám đốcCác phòng nghiệp vụ:1. PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ1.1. Chức năng:1.1.1- Bộ phận Hành chính – Quản trị:Tham mưu giúp HĐQT, ban Giám đốc về chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác hành chính,quản trị, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc, đối ngoại, quan hệ cộng đồng, trang bị vănphòng phẩm, Y tế phục vụ trong Công ty.Đảm bảo và đáp ứng các yêu cầu, điều kiện vật chất, kỹ thuật trong công tác quản trị, vănphòng và yêu cầu SXKD của Công ty.Sửa chữa-nâng cấp và xây dựng mới cơ sở hạ tầng, tùy thiết bị để phục vụ công tác củalãnh đạo và các phòng ban Công ty.1.1.2- Bộ phận bảo vệ:Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA22BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢTham mưu cho HĐQT, Ban giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về côngtác an ninh – bảo vệ, PCCC, AT – BHLĐ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòngchống tham nhũng và công tác pháp chế, kỷ luật lao động của Công ty. Chủ động đề xuấtcác biện pháp, nghiệp vụ và giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra đảm bảo an ninh.Xây dưng kế hoạch và tổ chức thực hiện các mặt công tác: An ninh – Bảo vệ, tự vệ PCCC,phòng chống tham nhũng và công tác pháp chế.Tham mưu, tư vấn cho HĐQT, Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị về những vấn đề pháp lýliên quan đến tổ chức SXKD.Kiểm tra và giám sát tất cả mọi người, vật tư thiết bị ra vào Công ty.1.1.3- Bộ phận nấu ăn:Tham mưu với lãnh đạo Công ty các chế độ, chính sách, biện pháp để không ngừng nângcao chất lượng bữa ăn công nghiệp cho CBCNV trong Công ty.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:1.2.1- Bộ phận Hành chính – Quản trị:Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Văn phòngtừng tháng, quý ,năm.Lập lịch công tác tuần của Công ty.Thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ, bảo mật, các nguyên tắc quản lý công văn, giấytờ, đi, đến, các biện pháp quản lý tài sản thuộc lĩnh vực chuyên môn.Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Quyết định, ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạoCông ty đối với các đơn vị trong Công ty thuộc lĩnh vực Văn phòng tham mưu.Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữtại Công ty.Bảo quản và sử dụng con dấu của Công ty theo đúng quy định.Phục vụ các phòng ban, phòng khách, phòng làm việc của Ban lãnh đạo Công ty. Chuẩn bịvà phục vụ các cuộc họp, hội nghị, đại hội…theo chức năng nhiệm vụ của Văn phòng.Tiếp đón và làm việc với các đoàn khách, địa phương, cơ quan, đoàn thể, tổ chức…trongphạm vị được Giám đốc giao, ủy quyền.Đảm bảo các phương tiện vận tải phục vụ Lãnh đạo Công ty và các đơn vị đi công tác, sảnxuất, xe 16 chỗ đưa đón CBCNV và xe phục vụ khách hàng, đối tác.Quản lý hệ thống tổng đài, điện thoại. Thực hiện công tác thông tin, truyền thanh, quảngcáo…Tổng hợp nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhu cầu đổi mới trang thiết bị, XDCBcác công trình để phục vụ công tác của Lãnh đạo và Phòng ban Công ty.Thực hiện công tác XDCB các công trình quy mô nhỏ, sửa chữa các công trình phục vụ sảnxuất và sinh hoạt. Vệ sinh, môi trường cảnh quan trong Công ty và khu vực do Công tyquản lý.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA23BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢChịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng, hạng mục sửa chữa thuộc phạmvi của đơn vị quản lý.Quản lý CBCNV và người lao động trong đơn vị, tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ kếhoạch được giao.Soạn thảo các Quy chế, Quy định, văn bản của Công ty thuộc lĩnh vực công tác của Vănphòng.Thực hiện công tác Y tế cơ quan trong Công ty. Quan hệ theo ngành dọc với cấp trên vàcác bệnh viện để giải quyết các vấn đề về y tế đảm bảo việc khám, chữa bệnh và chế độbảo hiểm ytế liên quan cho người lao động. Tham gia các hoạt động của Công ty về côngtác vệ sinh, môi trường, an toàn BHLĐ…Đầu mối tổ chức các chương trình, sự kiện của Công ty.Công tác quản trị: Quản lý cơ sở vật chất hiện có, lập kế hoạch kinh phí mua sắm, sửa chữacơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị, vật tư…thuộc lĩnh vực công tác Văn phòng.Được ký thừa lệnh Giám đốc những văn bản quy định theo phân cấp thẩm quyền của Côngty.1.2.2- Bộ phận bảo vệ:Thực hiện kiểm tra đôn đốc nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời công ty biết về công tác anninh, bảo vệ chính trị, tự vệ, PCCC môi trường, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứunạn, phòng chống tham nhũng và công tac pháp chế.Chuẩn bị hồ sơ về kỷ luật lao động.Thực hiện công tác pháp chếTổ chức quản lý hành chính nội bộ:Giám sát chặt chẽ người lao động thực hiện nghiêm chỉnh quy định và Nội quy PCCC. Tổchức học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về công tác PCCC để người lao động biếtphòng ngừa, sử dụng các phương tiện chữa cháy khi có cháy nổ.Đôn đốc, kiểm tra giám sát người lao động thực hiện nghiêm nội quy lao động, quy địnhcông ty.Xây dựng mạng lưới an ninh nội bộ, tổ chức bảo vệ liên kết với các cơ quan lân cận, côngan..Tổ chức lực lượng bảo vệ tuần tra canh gác hàng ngày tại Công ty 24/24 hLực lượng bảo vệ khi làm nhiệm vụ trong Công ty được phép kiểm tra, tạm giữ, lập biênbản người có hành vi phạm pháp, gây rối, trộm cắp tài sảnĐối với người ra vào công ty nếu phát hiện thấy có biểu hiện nghi vấn thì lực lượng bảo vệkiểm tra giấy tờ, người, phương tiện, túi bọc..Giám sát kiểm tra việc giao nhận hàng, vật tư phụ kiện ra vào qua cổng bảo vệ2.3- Bộ phận Nhà ăn:Tổ chức chăm lo bữa ăn công nghiệp, phục vụ bồi dưỡng k3, độc hại đảm bảo vệ sinh,Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA24BẢN CÁO BẠCHTổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢđúng, đủ định lượng theo quy định của Công ty.Tổ chức phục vụ các hội nghị và khách đến làm việc tại Công ty, khai thác các dịch vụ đờisống khác để phục vụ CBCNV trong Công ty.Tổ chức chăm sóc cây xanh, công tác vệ sinh môi trường, khai thác hiệu quả nguồn nướcngầm để phục vụ sản xuất và đời sống CBCNV.3. Mối quan hệ công tác:3.1. Bộ phận Hành Chính – Quản trị:Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan cấp trên, ngành dọc và quyđịnh của Nhà nước đối với công tác văn phòng.Chịu sự chỉ đạo của HĐQT, lãnh đạo của Giám đốc và sự giám sát của Ban kiểm soát Côngty.Mối quan hệ của Văn phòng với các đơn vị trong Công ty là sự phối hợp, chủ động quan hệngang trong công tác để tổng hợp, truyền đạt thông tin và đôn đốc việc thực hiện các chủtrương, kế hoạch, chương trình công tác của Công ty.Quan hệ với các đơn vị trong Công ty và các đơn vị thi công (bên B) về XDCB, sửachữa…Là thư ký hội nghị giao ban của Công ty, thường trực các Hội đồng theo chức năng và phâncấp của Công ty.3.2. Bộ phận Bảo vệ:Thực hiện kiểm tra đôn đốc nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời công ty biết về công tác anninh, bảo vệ chính trị, tự vệ, PCCC môi trường, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứunạn, phòng chống tham nhũng và công tác pháp chế.2. PHÒNG KINH DOANH2.1. Chức năng:Tham mưu tổng hợp và giúp HĐQT, ban Giám đốc trong các lĩnh vực kế hoạch, kinhdoanh, marketing, thị trường, tiếp thị bán hàng, giá, dịch vụ và chiến lược kinh doanh củaCông ty.Giao nhiệm vụ SXKD và các chỉ tiêu kế hoạch trong Công ty.Thực hiện công tác thống kê tổng hợp, báo cáo, quản lý kho thành phẩm, tiếp thị bán hàng,dịch vụ khách hàng và các dịch vụ khác thuộc phạm vi sản xuất kinh doanh được giao.Là đầu mối giao dịch vận chuyển hàng hóa cho khách hàng theo hợp đồng đã ký kết, đốingoại với khách hàng.2.2. Nhiệm vụ và Quyền hạn:Lập kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm và kế hoạch dài hạn của Công ty trên cơ sở dựbáo thị trường và tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng chiến lược kinh doanhcủa Công ty. Phát triển mặt hàng mới; duy trì và mở rộng thi trường, xuất khẩu.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA25

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo