Ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I

Theo đó, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao GTVT Trung ương I gồm 01 Phòng thực hành máy vi tính nghề sửa chữa máy thi công xây dựng; 01 Phòng thực hành máy vi tính nghề vận hành máy xây dựng; 01 Phòng thực hành máy vi tính nghề kỹ thuật xây dựng; 01 Phòng thực hành máy vi tính nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

Bộ GTVT yêu cầu Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I căn cứ định mức nêu trên, tình hình thực tế công tác giáo dục nghề nghiệp, Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu theo quy định Thông tư 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 08/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 01/01/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội) có trách nhiệm ban hành chi tiết tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho từng phòng thực hành máy vi tính của các nghề phục vụ công tác giáo dục nghề nghiệp theo quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

Bộ cũng lưu ý Trường trong quá trình thực hiện, đơn vị căn cứ định mức thiết bị chuyên dùng nêu trên, khả năng cân đối nguồn kinh phí và tình hình thực tế để quản lý, sử dụng, đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng trong phạm vi định mức và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. 

DT

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo