Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất thực phẩm – Tài liệu text

Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất thực phẩm (Mẫu 2b)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (53.2 KB, 3 trang )

Mẫu 2b
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ KINH DOANH
THỰC PHẨM
I. THÔNG TIN CHUNG
– Cơ sở: …………………………………………………………………………
– Đại diện cơ sở: ……………………………………………………………….
– Địa chỉ văn phòng: ………………………………………………………………
– Địa chỉ cơ sở kinh doanh: ……………………………….……………………
– Điện thoại: ……….………………. Fax ……………………….……………
– Giấy phép kinh doanh số: ….….. Ngày cấp ………..…… Nơi cấp …………..
– Loại thực phẩm kinh doanh: ………………………….………………………
– Phạm vi kinh doanh (01 tỉnh hay 02 tỉnh trở lên): ……………………..….…
– Tổng số công nhân viên: ……………………………………………………
– Tổng số công nhân viên trực tiếp kinh doanh: ………………………………
– Tổng số công nhân viên đã được cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm:
…………………………………..………………………………………
– Tổng số công nhân viên đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định: …………
II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ
1. Cơ sở vật chất
– Diện tích mặt bằng kinh doanh ……..m2, trong đó diện tích kho hàng…………. m2.
– Sơ đồ bố trí mặt bằng kinh doanh: ………………………………………………
– Nguồn nước phục vụ kinh doanh đạt TCCL: …………………………..………
– Nguồn điện cung cấp: ………………………………..…………………………
– Hệ thống vệ sinh và vệ sinh cá nhân: ………………………….……………..
– Hệ thống thu gom rác thải và xử lý môi trường: ……………………………..

– Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: ……………………..……………………….
2. Trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh

TT

Tên trang, Số lượng Năm sản
thiết bị

xuất

Thực

Ghi chú

trạng hoạt
động của
trang thiết
bị
Tốt

Trung

kém

bình
I

Trang, thiết bị, dụng cụ kinh doanh hiện có

1 Trang thiết bị, dụng cụ bảo quản
sản phẩm
2 Thiết bị, dụng cụ trưng bày sản
phẩm

3 Trang thiết bị, dụng cụ vận
chuyển sản phẩm
4 Dụng cụ rửa và sát trùng tay
5 Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ
6 Trang bị bảo hộ
7 Dụng cụ, phương tiện phòng
chống côn trùng, động vật gây
hại
8 Dụng cụ, thiết bị giám sát
II

Trang, thiết bị dự kiến bổ sung

1
2
3
4
5
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực
phẩm để kinh doanh thực phẩm theo quy định chưa?

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở cam kết sẽ bổ
sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi cụ thể thời
gian hồn thiện.
Cam kết của cơ sở:
1. Cam đoan các thơng tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm
hồn tồn về những thơng tin đã đăng ký.
2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./.

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……….
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

TTTên trang, Số lượng Năm sảnthiết bịxuấtThựcGhi chútrạng hoạtđộng củatrang thiếtbịTốtTrungkémbìnhTrang, thiết bị, dụng cụ kinh doanh hiện có1 Trang thiết bị, dụng cụ bảo quảnsản phẩm2 Thiết bị, dụng cụ trưng bày sảnphẩm3 Trang thiết bị, dụng cụ vậnchuyển sản phẩm4 Dụng cụ rửa và sát trùng tay5 Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ6 Trang bị bảo hộ7 Dụng cụ, phương tiện phòngchống côn trùng, động vật gâyhại8 Dụng cụ, thiết bị giám sátIITrang, thiết bị dự kiến bổ sungIII. ĐÁNH GIÁ CHUNGĐiều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thựcphẩm để kinh doanh thực phẩm theo quy định chưa?Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định, cơ sở cam kết sẽ bổsung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi cụ thể thờigian hồn thiện.Cam kết của cơ sở:1. Cam đoan các thơng tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệmhồn tồn về những thơng tin đã đăng ký.2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định./.…….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……….ĐẠI DIỆN CƠ SỞ(Ký tên, đóng dấu)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo