Báo giá Loa TOA

STT

Ảnh

Danh mục sản phẩm

Hãng SX/Xuất xứ

Đơn vị
tính

Đơn giá
(Chưa có VAT)

1

Loa TOA

1

Loa gắn trần

1

TOA PC-648R: Loa gắn trần

TOA

chiếc
337.920 VND

2

TOA PC-658R: Loa gắn trần

TOA

chiếc
369.600 VND

3

TOA PC-1869: Loa gắn trần

TOA

chiếc
678.480 VND

4

TOA PC-2369: Loa gắn trần

TOA

chiếc
840.000 VND

5

TOA PC-2852: Loa gắn trần

TOA

chiếc
1.329.240 VND

6

TOA PC-2869: Loa gắn trần

TOA

chiếc
1.213.080 VND

7

TOA PC-1867F: Loa gắn trần

TOA

chiếc
730.000 VND

8

TOA PC-2268: Loa gắn trần

TOA

chiếc
765.600 VND

9

TOA PC-2668: Loa gắn trần

TOA

chiếc
549.120 VND

10

TOA CM-760: Loa gắn trần

TOA

chiếc
260.000 VND

11

TOA CM-960: Loa gắn trần

TOA

chiếc
340.000 VND

12

TOA PC-3CL: Loa gắn trần

TOA

chiếc
Liên hệ

13

TOA PC-3WR: Loa gắn trần

TOA

chiếc
Liên hệ

14

TOA PC-5CL: Loa gắn trần

TOA

chiếc
Liên hệ

15

TOA F-2852C: Loa gắn trần

TOA

chiếc
3.607.560 VND

16

TOA F-2322C: Loa gắn trần

TOA

chiếc
2.254.560 VND

17

TOA F-2352C: Loa gắn trần

TOA

chiếc
2.897.400 VND

18

TOA F-122C: Loa gắn trần

TOA

chiếc
2.942.280 VND

19

TOA F-2352SC: Loa gắn trần

TOA

chiếc
1.631.520 VND

20

TOA F-1522C: Loa gắn trần

TOA

chiếc
990.000 VND

21

TOA CP-73: Loa gắn trần

TOA

chiếc
80.000 VND

22

Nắp che loa gắn trần TOA CP-77

TOA

chiếc
83.072 VND

23

Nắp che loa gắn trần TOA CP-93

TOA

chiếc
75.284 VND

24

Nắp che loa gắn trần TOA CP-97

TOA

chiếc
103.840 VND

25

Loa gắn trần tán rộng TOA F-1522SC

TOA

chiếc
1.158.960 VND

26

Loa gắn tường TOA H-1 EX

TOA

chiếc
1.978.152 VND

27

Loa gắn trần TOA H-2WP EX

TOA

chiếc
2.511.630 VND

28

Loa gắn trần TOA H-3 EX

TOA

chiếc
3.400.760 VND

29

Loa gắn tường TOA H-3WP EX

TOA

chiếc
3.842.080 VND

30

Loa gắn trần chống cháy TOA PC-1867F

TOA

chiếc
651.596 VND

31

Loa gắn trần chống cháy TOA PC-1867FC

TOA

chiếc
789.184 VND

32

Loa trần gắn nổi TOA PC-2268WP

TOA

chiếc
1.162.920 VND

33

Loa âm tường TOA PC-391T Y

TOA

chiếc
1.256.464 VND

34

Loa âm tường TOA PC-391 Y

TOA

chiếc
972.202 VND

35

Loa gắn trần TOA PC-2360

chiếc
950.000 VND

2

Loa hộp thông báo

1

TOA BS-634T: Loa hộp

TOA

chiếc
1.305.480 VND

2

TOA BS-634: Loa hộp

TOA

chiếc
929.280 VND

3

TOA BS-1034S: Loa hộp

TOA

chiếc
1.652.640 VND

4

TOA BS-680F: Loa hộp

TOA

chiếc
1.190.000 VND

5

TOA BS-633A: Loa hộp

TOA

chiếc
402.600 VND

6

TOA BS-633AT: Loa hộp

TOA

chiếc
501.600 VND

7

TOA BS-678BT: Loa hộp

TOA

chiếc
953.040 VND

8

TOA BS-678T: Loa hộp

TOA

chiếc
953.040 VND

9

TOA BS-1030B: Loa hộp

TOA

chiếc
1.801.800 VND

10

TOA BS-1030W: Loa hộp

TOA

chiếc
1.801.800 VND

11

TOA BS-677W: Loa hộp

TOA

chiếc
Liên hệ

12

TOA BS-1110W: Loa hộp

TOA

chiếc
2.159.520 VND

13

TOA BS-1120W: Loa hộp

TOA

chiếc
2.676.960 VND

14

TOA BS-678B: Loa hộp

TOA

chiếc
753.720 VND

15

TOA BS-678: Loa hộp

TOA

chiếc
753.720 VND

16

Loa gắn tường TOA BS-680FC

TOA

chiếc
1.238.292 VND

17

Loa hộpTOA BS-S20W AS

TOA

chiếc
594.484 VND

18

Hệ thống loa phân tán rộng TOA F-1000BTWP

TOA

chiếc
Liên hệ

19

Hệ thống loa phân tán rộng TOA F-1000WT

TOA

chiếc
2.461.800 VND

20

Hệ thống loa phân tán rộng TOA F-1000WTWP

TOA

chiếc
Liên hệ

21

Hệ thống loa phân tán rộng TOA F-1300BT

TOA

chiếc
3.713.160 VND

22

Hệ thống loa phân tán rộng TOA F-1300BTWP

TOA

chiếc
Liên hệ

23

Hệ thống loa phân tán rộng TOA F-1300WT

TOA

chiếc
3.713.160 VND

24

Hệ thống loa phân tán rộng TOA F-1300WTWP

TOA

chiếc
Liên hệ

25

Hệ thống loa phân tán rộng TOA F-2000W

TOA

chiếc
5.136.120 VND

26

Loa sóng âm TOA PW-1230DB

TOA

chiếc
62.563.600 VND

27

Loa sóng âm TOA PW-1230DW

TOA

chiếc
62.563.600 VND

28

Loa sóng âm TOA PW-1230SB

TOA

chiếc
62.563.600 VND

29

Loa sóng âm TOA PW-1230SW

TOA

chiếc
62.563.600 VND

30

Loa hộp TOA BS-10WL

TOA

chiếc
Liên hệ

31

Loa hộp TOA BS-1034

TOA

chiếc
1.420.320 VND

3

Loa cột

1

TOA TZ-301: Loa cột

TOA

chiếc
Liên hệ

2

TOA TZ-606W: Loa cột

TOA

chiếc
4.123.680 VND

3

TOA TZ-406B: Loa cột

TOA

chiếc
2.482.920 VND

4

TOA TZ-206W AS: Loa cột

TOA

chiếc
1.536.700 VND

5

TOA TZ-206B AS: Loa cột

TOA

chiếc
1.536.700 VND

6

TOA TZ-105: Loa cột

TOA

chiếc
1.837.990 VND

7

TOA TZ-205: Loa cột

TOA

chiếc
2.577.300 VND

8

Loa cột TOA TZ-206BWP AS

TOA

chiếc
Liên hệ

9

Loa cột TOA TZ-206WWP AS

TOA

chiếc
Liên hệ

10

Loa cột TOA TZ-406BWP AS

TOA

chiếc
Liên hệ

11

Loa cột TOA TZ-406W AS

TOA

chiếc
2.482.920 VND

12

Loa cột TOA TZ-406WWP AS

TOA

chiếc
Liên hệ

13

Loa cột TOA TZ-606B AS

TOA

chiếc
4.123.680 VND

14

Loa cột TOA TZ-606BWP AS

TOA

chiếc
Liên hệ

15

Loa cột TOA TZ-606WWP AS

TOA

chiếc
Liên hệ

16

Loa TOA SR-F08

chiếc
Liên hệ

17

Loa TOA SR-F04

chiếc
Liên hệ

4

Chiết áp

1

TOA AT-063AP: Chiết áp 6W

TOA

chiếc
551.760 VND

2

TOA AT-303AP: Chiết áp 30W

TOA

chiếc
724.790 VND

3

TOA AT-603AP: Chiết áp 60W

TOA

chiếc
869.990 VND

4

TOA AT-604S: Chiết áp

TOA

chiếc
Liên hệ

5

TOA AT-064S: Chiết áp

TOA

chiếc
Liên hệ

6

TOA AT-304S: Chiết áp

TOA

chiếc
Liên hệ

7

Chiết áp TOA AT-063AP

TOA

chiếc
551.760 VND

8

Chiết áp TOA AT-303P

TOA

chiếc
Liên hệ

9

Chiết áp 30W TOA AT-4030 AS

TOA

chiếc
1.004.300 VND

10

Chiết áp TOA AT-4012 AS

TOA

chiếc
Liên hệ

11

Chiết áp TOA AT-4060 AS

TOA

chiếc
1.033.340 VND

12

Chiết áp TOA AT-4120 AS

TOA

chiếc
1.080.530 VND

13

Chiết áp TOA AT-4200 AS

TOA

chiếc
1.172.490 VND

14

Bảng điều khiển từ xa TOA EP-059R E

TOA

chiếc
61.420.062 VND

15

Bảng điều khiển Intercom TOA RS-140

TOA

chiếc
1.078.638 VND

16

Bảng điều khiển từ xa TOA ZM-9001

TOA

chiếc
819.038 VND

17

Bảng điều khiển từ xa TOA ZM-9002

TOA

chiếc
873.554 VND

18

Bảng điều khiển từ xa TOA ZM-9003

TOA

chiếc
1.144.836 VND

19

Bảng điều khiển từ xa TOA ZM-9011

TOA

chiếc
6.150.100 VND

20

Bảng điều khiển từ xa TOA ZM-9012

TOA

chiếc
6.150.100 VND

21

Bảng điều khiển từ xa TOA ZM-9013

TOA

chiếc
6.560.400 VND

22

Bảng điều khiển từ xa TOA ZM-9014

TOA

chiếc
6.560.400 VND

5

Loa dải rộng

1

TOA F-1000B: Loa hộp dải rộng

TOA

chiếc
2.307.360 VND

2

TOA F-1000BT: Loa hộp dải rộng

TOA

chiếc
2.461.800 VND

3

TOA F-1000WT: Loa hộp dải rộng

TOA

chiếc
2.461.800 VND

4

TOA F-1300BT: Loa hộp dải rộng

TOA

chiếc
3.713.160 VND

5

TOA F-1300WT: Loa hộp dải rộng

TOA

chiếc
3.713.160 VND

6

TOA F-2000B: Loa hộp dải rộng

TOA

chiếc
5.136.120 VND

7

TOA F-2000WT: Loa hộp dải rộng

TOA

chiếc
5.574.360 VND

8

TOA F-2000BT: Loa hộp dải rộng

TOA

chiếc
5.574.360 VND

9

TOA F-2000BTWP: Loa hộp dải rộng

TOA

chiếc
Liên hệ

10

TOA F-2000WTWP: Loa hộp dải rộng

TOA

chiếc
Liên hệ

11

Toa TZ-S60W AS: Loa hộp dải rộng

TOA

chiếc
Liên hệ

12

Loa toàn dải TOA SR-M05L

TOA

chiếc
34.547.568 VND

13

Loa toàn dải TOA SR-M05R

TOA

chiếc
34.547.568 VND

6

Loa dải đồng trục

1

TOA HS-120B: Loa dải đồng trục

TOA

chiếc
6.878.850 VND

2

TOA HS-120W: Loa dải đồng trục

TOA

chiếc
6.878.850 VND

3

TOA HS-1200BT: Loa dải đồng trục

TOA

chiếc
8.110.630 VND

4

TOA HS-1200WT: Loa dải đồng trục

TOA

chiếc
8.110.630 VND

5

TOA HS-150B: Loa dải đồng trục

TOA

chiếc
8.076.750 VND

6

TOA HS-150W: Loa dải đồng trục

TOA

chiếc
8.327.220 VND

7

TOA HS-1500BT: Loa dải đồng trục

TOA

chiếc
10.113.180 VND

8

TOA HS-1500WT: Loa dải đồng trục

TOA

chiếc
10.426.570 VND

9

TOA GS-302: Loa sân vườn

TOA

chiếc
2.383.700 VND

10

Loa dải đồng trục liền công suất TOA HS-P1500B AS

TOA

chiếc
14.736.194 VND

7

Loa vệ tinh Compact

1

TOA BS-301B AS

TOA

chiếc
6.330.000 VND

2

TOA BS-301W AS

TOA

chiếc
6.330.000 VND

3

Hệ thống loa TOA BS-301

chiếc
Liên hệ

8

Loa nén

1

Tầm phát của loa nén

TOA

chiếc
Liên hệ

2

TOA TU-631: Củ loa

TOA

chiếc
585.200 VND

3

TOA TU-631M: Củ loa

TOA

chiếc
744.700 VND

4

TOA TU-651: Củ loa

TOA

chiếc
636.900 VND

5

TOA TU-651M: Củ loa

TOA

chiếc
876.700 VND

6

TOA TU-632 AS: Củ loa

TOA

chiếc
551.100 VND

7

TOA TU-632M AS: Củ loa

TOA

chiếc
718.300 VND

8

TOA TU-652 AS: Củ loa

TOA

chiếc
621.500 VND

9

TOA TU-652M AS: Củ loa

TOA

chiếc
840.400 VND

10

TOA TH-650: Phần phản xạ

TOA

chiếc
1.496.770 VND

11

TOA TH-660: Phần phản xạ

TOA

chiếc
1.753.290 VND

12

TOA TH-652 AS: Phần phản xạ

TOA

chiếc
1.056.330 VND

13

TOA TC-615: Loa nén

TOA

chiếc
1.694.000 VND

14

TOA TC-615M: Loa nén

TOA

chiếc
1.770.230 VND

15

TOA TC-631: Loa nén

TOA

chiếc
1.792.010 VND

16

TOA TC-631M: Loa nén

TOA

chiếc
2.070.310 VND

17

TOA SC-610: Loa nén

TOA

chiếc
683.650 VND

18

TOA SC-610M: Loa nén

TOA

chiếc
912.340 VND

19

TOA SC-615: Loa nén

TOA

chiếc
913.550 VND

20

TOA SC-615M: Loa nén

TOA

chiếc
1.074.480 VND

21

TOA SC-630: Loa nén

TOA

chiếc
1.022.450 VND

22

TOA SC-630M: Loa nén

TOA

chiếc
1.224.520 VND

23

TOA SC-651: Loa nén phản xạ vành chữ nhật

TOA

chiếc
2.030.380 VND

24

TOA SC-632 AS: Loa nén

TOA

chiếc
924.440 VND

25

TOA CS-64: Loa nén dải rộng chống nước

TOA

chiếc
1.013.980 VND

26

TOA CS-154: Loa nén dải rộng chống nước

TOA

chiếc
1.715.780 VND

27

TOA CS-304: Loa nén dải rộng chống nước

TOA

chiếc
1.962.620 VND

28

TOA TC-651M: Loa nén

TOA

chiếc
2.340.140 VND

29

Màng loa nén TOA DG-30DB AS

TOA

chiếc
152.460 VND

30

Loa phóng thanh TOA DH-11B

TOA

chiếc
6.361.498 VND

31

Loa phóng thanh TOA DH-12B

TOA

chiếc
6.845.652 VND

32

Loa phóng thanh TOA DH-11

TOA

chiếc
4.340.512 VND

33

Loa nén TOA SC-240

TOA

chiếc
96.833.396 VND

34

Loa nén TOA TP-M15D

TOA

chiếc
Liên hệ

35

Loa nén TOA TP-M15E Y

TOA

chiếc
Liên hệ

36

Loa siêu trầm TOA FB-601W AS

TOA

chiếc
2.681.668 VND

37

Loa siêu trầm TOA FB-601B AS

TOA

chiếc
2.681.668 VND

38

Loa nén TOA DHA-11

TOA

chiếc
4.340.512 VND

9

Loa thiết kế nội thất

1

TOA PJ-100W: Loa phóng thanh

TOA

chiếc
1.180.000 VND

2

TOA PJ-64: Loa phóng thanh

TOA

chiếc
1.740.000 VND

3

TOA PJ-304: Loa phóng thanh

TOA

chiếc
2.280.000 VND

4

TOA PJ-200W: Loa phóng thanh

TOA

chiếc
1.450.000 VND

5

TOA PE-64: Loa treo

TOA

chiếc
1.580.040 VND

6

TOA PE-304: Loa treo

TOA

chiếc
2.212.320 VND

10

Loa Line Array

1

TOA L-01S T : LINEMATCHING TRANS MODULE

TOA

chiếc
738.000 VND

2

TOA JP-039-20 EC : EXPANSION JUNTION PANEL

TOA

chiếc
46.343.000 VND

3

TOA HX-5W-WP : SPEAKER SYSTEM

TOA

chiếc
Liên hệ

4

TOA HX-5W : SPEAKER SYSTEM

TOA

chiếc
Liên hệ

5

TOA HX-5B-WP : SPEAKER SYSTEM

TOA

chiếc
Liên hệ

6

TOA HX-5B : SPEAKER SYSTEM

TOA

chiếc
Liên hệ

7

TOA SR-A18B : LINE ARRAY SPEAKER

TOA

chiếc
Liên hệ

8

TOA JP-029B Q220 : JUNCTION PANEL

TOA

chiếc
Liên hệ

9

Bộ chuyển đổi TOA AD-1210P CE

TOA

chiếc
1.083.830 VND

10

Loa sân khấu TOA FB-120W

TOA

chiếc
Liên hệ

11

Loa sân khấu TOA FB-120B

TOA

chiếc
Liên hệ

12

Loa siêu trầm TOA FB-150W

TOA

chiếc
Liên hệ

13

Loa siêu trầm TOA FB-150B

TOA

chiếc
Liên hệ

14

Loa siêu trầm TOA HB-1

TOA

chiếc
4.579.344 VND

15

Loa Array TOA HX-7B

TOA

chiếc
Liên hệ

16

Loa Array TOA HX-7B-WP

TOA

chiếc
Liên hệ

17

Loa Array TOA HX-7W

TOA

chiếc
Liên hệ

18

Loa Array TOA HX-7W-WP

TOA

chiếc
Liên hệ

19

Loa Line Array TOA SR-A12L

TOA

chiếc
Liên hệ

20

Hệ thống loa array hai chiều TOA SR-A12LWP

TOA

chiếc
Liên hệ

21

Loa array hai chiều TOA SR-A12S

TOA

chiếc
69.149.652 VND

22

Loa array hai chiều TOA SR-A12SWP

TOA

chiếc
82.913.644 VND

23

Loa array TOA SR-C15B

TOA

chiếc
44.954.932 VND

24

Loa array TOA SR-C15BWP

TOA

chiếc
Liên hệ

25

Loa array TOA SR-C8L

TOA

chiếc
Liên hệ

26

Loa array TOA SR-C8LWP

TOA

chiếc
53.468.514 VND

27

Loa array TOA SR-C8S

TOA

chiếc
42.817.126 VND

28

Loa array TOA SR-C8SWP

TOA

chiếc
Liên hệ

29

Giá cluster TOA SR-CL8

TOA

chiếc
Liên hệ

30

Loa sân khấu TOA SR-F05

TOA

chiếc
Liên hệ

31

Loa sân khấu TOA SR-F09

TOA

chiếc
58.251.644 VND

32

Loa sân khấu TOA SR-F1D

TOA

chiếc
70.955.170 VND

33

Loa array TOA SR-H2L

TOA

chiếc
8.125.480 VND

34

Loa array TOA SR-H2S

TOA

chiếc
Liên hệ

35

Loa array TOA SR-H3L

TOA

chiếc
Liên hệ

36

Loa array TOA SR-H3S

TOA

chiếc
Liên hệ

37

Loa subwoofer TOA SR-L09

TOA

chiếc
Liên hệ

38

Loa super woofer TOA SR-L1B

TOA

chiếc
Liên hệ

39

Loa array hai chiều TOA SR-S4L

TOA

chiếc
Liên hệ

40

Loa array hai chiều TOA SR-S4LWP

TOA

chiếc
Liên hệ

41

Loa array TOA SR-S4S

TOA

chiếc
Liên hệ

42

Loa array TOA SR-S4SWP

TOA

chiếc
Liên hệ

43

Loa array Toa SR-T5

TOA

chiếc
45.343.034 VND

44

Loa array TOA TZ-S240W AS

TOA

chiếc
Liên hệ

11

Loa hội thảo

12

Phụ kiện loa

1

TOA TS-774: Cần Micro loại dài

TOA

chiếc
2.380.000 VND

2

Tủ Rack TOA CR-413-6

TOA

chiếc
33.497.486 VND

3

Loa gắn trần TOA H-2 EX

TOA

chiếc
2.215.686 VND

4

Khung gắn TOA HY-CN7B

TOA

chiếc
610.060 VND

5

Khung gắn TOA HY-CW1B

TOA

chiếc
1.478.422 VND

6

Khung gắn TOA HY-CW1W

TOA

chiếc
1.534.236 VND

7

Khung gắn TOA HY-CW1WP

TOA

chiếc
2.104.058 VND

8

Khung Loa TOA HY-PF1B

TOA

chiếc
1.673.122 VND

9

Khung Loa TOA HY-PF1W

TOA

chiếc
1.673.122 VND

10

Khung Loa TOA HY-PF1WP

TOA

chiếc
1.705.572 VND

11

Khung loa TOA HY-PF7B

TOA

chiếc
2.397.406 VND

12

Khung loa TOA HY-PF7W

TOA

chiếc
2.397.406 VND

13

Khung gắn loa TOA HY-ST7

TOA

chiếc
6.347.220 VND

14

Khung gắn loa TOA HY-TM7B-WP

TOA

chiếc
7.254.522 VND

15

Khung gắn loa TOA HY-TM7W-WP

TOA

chiếc
7.482.970 VND

16

Khung gắn loa TOA HY-VM7B

TOA

chiếc
6.576.966 VND

17

Khung gắn loa TOA HY-VM7W

TOA

chiếc
6.801.520 VND

18

Khung gắn loa TOA HY-WM2B

TOA

chiếc
929.368 VND

19

Khung gắn loa TOA HY-WM2W

TOA

chiếc
929.368 VND

20

Khung gắn loa TOA HY-WM2WP

TOA

chiếc
1.208.438 VND

21

Khung gắn TOA MB-25B

TOA

chiếc
613.954 VND

22

Khung gắn TOA MB-25B-BK

TOA

chiếc
542.564 VND

23

Khung gắn TOA MB-25B-J

TOA

chiếc
320.606 VND

24

Khung gắn TOA MB-35B

TOA

chiếc
590.590 VND

25

Khung gắn TOA MB-36

TOA

chiếc
574.200 VND

26

Tai gắn tủ Rack TOA MB-WT4

TOA

chiếc
Liên hệ

27

Vỏ treo tường TOA SP-1100

TOA

chiếc
1.002.056 VND

28

Giá đỡ gắn tường TOA SP-131

TOA

chiếc
789.184 VND

29

Giá đỡ gắn tường TOA SP-301

TOA

chiếc
713.900 VND

30

Tai gắn tường TOA SP-410

TOA

chiếc
501.028 VND

31

Khung gắn loa TOA SP-420

TOA

chiếc
441.320 VND

32

Bảng mở rộng TOA SR-EP4

TOA

chiếc
2.645.324 VND

33

Bảng mở rộng TOA SR-EP4WP

TOA

chiếc
2.433.750 VND

34

Giá đỡ TOA SR-FB3

TOA

chiếc
1.613.414 VND

35

Giá đỡ TOA SR-FB4

TOA

chiếc
4.352.194 VND

36

Khung gắn loa TOA SR-PB5

TOA

chiếc
6.000.654 VND

37

Tấm bảo vệ TOA SR-PP4

TOA

chiếc
402.380 VND

38

Khung gắn TOA SR-RF12

TOA

chiếc
21.088.606 VND

39

Khung gắn TOA SR-RF12WP

TOA

chiếc
31.751.676 VND

40

Khung rigging TOA SR-RF8WP

TOA

chiếc
35.062.874 VND

41

Khung rigging TOA SR-RF8

TOA

chiếc
23.405.536 VND

42

Khung gắn loa TOA SR-TB3

TOA

chiếc
2.720.608 VND

43

Module giao diện IP TOA SX-200IP

TOA

chiếc
Liên hệ

44

Module giao diện micro từ xa TOA SX-200RM

TOA

chiếc
Liên hệ

45

Module mở rộng TOA T-001T

TOA

chiếc
2.783.000 VND

46

Bộ khuếch đại TOA TA-102 H

TOA

chiếc
1.804.220 VND

47

Máy biến áp TOA TM-30T

TOA

chiếc
639.914 VND

48

Máy biến áp TOA TM-60T

TOA

chiếc
745.052 VND

49

Module tiền khuếch đại phụ TOA U-01F

TOA

chiếc
660.000 VND

50

Module tiền khuếch đại phụ TOA U-01P

TOA

chiếc
660.000 VND

51

Module tiền khuếch đại phụ TOA U-01R

TOA

chiếc
590.000 VND

52

Module tiền khuếch đại phụ TOA U-01S T

TOA

chiếc
610.000 VND

53

Module tiền khuếch đại phụ TOA U-03R

TOA

chiếc
670.000 VND

54

Module tiền khuếch đại phụ TOA U-11R

TOA

chiếc
910.000 VND

55

Module tiền khuếch đại phụ TOA U-11S T

TOA

chiếc
770.000 VND

56

Module tiền khuếch đại phụ TOA U-12S T

TOA

chiếc
1.120.000 VND

57

Module tiền khuếch đại phụ TOA U-13R

TOA

chiếc
1.000.000 VND

58

Module mở rộng TOA U-14R

TOA

chiếc
1.870.000 VND

59

Module tiền khuếch đại phụ TOA U-21S

TOA

chiếc
990.000 VND

60

Module tiền khuếch đại phụ TOA U-43R

TOA

chiếc
1.870.000 VND

61

Module tiền khuếch đại phụ TOA U-61S T

TOA

chiếc
1.160.000 VND

62

Vỏ bảo vệ TOA UC-200A

TOA

chiếc
2.118.336 VND

63

Module đầu vào Amly công suất TOA VP-200VX

TOA

chiếc
Liên hệ

64

Card cân bằng TOA VX-200SE

TOA

chiếc
2.984.102 VND

65

Module điều khiển đầu ra TOA VX-200SO

TOA

chiếc
4.135.428 VND

66

Module phát hiện âm thanh TOA VX-200SP

TOA

chiếc
Liên hệ

67

Module đầu ra âm thanh TOA VX-200SP-2

TOA

chiếc
Liên hệ

68

Module phát hiện trở kháng TOA VX-200SZ

TOA

chiếc
Liên hệ

69

Module phát hiện trở kháng TOA VX-200SZ-2

TOA

chiếc
Liên hệ

70

Module kiểm soát âm thanh TOA VX-200XI

TOA

chiếc
Liên hệ

71

Module điều khiển từ xa TOA VX-200XR

TOA

chiếc
1.359.006 VND

72

Tăng âm xách tay TOA WA-Z110SD

TOA

chiếc
30.760.000 VND

73

Pin sạc TOA WB-2000-2 Y

TOA

chiếc
941.600 VND

74

Khung gắn tường TOA WB-RM200

TOA

chiếc
852.786 VND

75

Khung giữ loa TOA WCB-31

TOA

chiếc
1.587.454 VND

76

Khung gắn TOA WH-4

TOA

chiếc
3.496.812 VND

77

Túi đeo micro TOA WH-4000P

TOA

chiếc
362.142 VND

78

Mút chắn gió TOA WH-4000S

TOA

chiếc
498.432 VND

79

Khung rack TOA YA-706

TOA

chiếc
603.570 VND

80

Cáp kết nối TOA YA-8

TOA

chiếc
341.374 VND

81

Hộp gắn sau TOA YC-150

TOA

chiếc
559.438 VND

82

Hộp gắn sau TOA YC-150E

TOA

chiếc
837.210 VND

83

Hộp gắn sau TOA YC-241

TOA

chiếc
876.150 VND

84

Hộp gắn tường TOA YC-251

TOA

chiếc
3.193.080 VND

85

Khung gắn tường TOA YC-280

TOA

chiếc
488.048 VND

86

Khung gắn tường TOA YC-290

TOA

chiếc
460.790 VND

87

Hộp gắn sau TOA YC-302

TOA

chiếc
419.254 VND

88

Hộp gắn tường TOA YC-822

TOA

chiếc
1.503.084 VND

89

Hộp gắn tường TOA YC-823

TOA

chiếc
2.555.762 VND

90

Hộp gắn tường TOA YC-841

TOA

chiếc
3.220.338 VND

91

Khung gắn tường TOA YC-850

TOA

chiếc
1.917.146 VND

92

Hộp lắp đặt TOA YF-120B

TOA

chiếc
4.345.704 VND

93

Khung gắn thiết bị TOA YJ-120B

TOA

chiếc
931.964 VND

94

Khung gắn rack TOA YM-003B

TOA

chiếc
626.934 VND

95

Khung gắn rack TOA YM-003LB

TOA

chiếc
1.366.794 VND

96

Kết nối đầu vào micro TOA YM-1J

TOA

chiếc
626.934 VND

97

Kết nối đầu vào micro TOA YM-3CF

TOA

chiếc
908.600 VND

98

Kết nối đầu vào micro TOA YM-3CM

TOA

chiếc
1.203.246 VND

99

Hộp gắn tường TOA YP-1AF

TOA

chiếc
134.992 VND

100

Hộp gắn tường TOA YS-11A

TOA

chiếc
150.568 VND

101

Hộp gắn tường TOA YS-13A

TOA

chiếc
1.155.220 VND

102

Khung gắn xoay TOA YS-151S

TOA

chiếc
458.194 VND

103

Vỏ bảo vệ TOA YS-260

TOA

chiếc
551.650 VND

104

Vỏ bảo vệ TOA YS-270

TOA

chiếc
284.262 VND

105

Đế gắn loa treo tường TOA YS-301

TOA

chiếc
704.814 VND

106

Giá treo loa gắn trần TOA YS-31W

TOA

chiếc
1.292.808 VND

107

Kết nối đầu ra micro TOA YS-4CF

TOA

chiếc
1.465.442 VND

108

Kết nối đầu ra micro TOA YS-4CM

TOA

chiếc
1.253.868 VND

109

Đai siết nối TOA YS-60B

TOA

chiếc
616.550 VND

110

Máy đo trở kháng TOA ZM-104A

TOA

chiếc
5.612.552 VND

111

Module mở rộng TOA ZP-001T

TOA

chiếc
3.180.100 VND

112

Hộp nối dây TOA FX-1 CF

TOA

chiếc
2.679.072 VND

113

Biến áp đầu ra TOA MT-683

TOA

chiếc
2.980.208 VND

114

Hệ thống loa trợ giảng TOA ER-1000A

chiếc
Liên hệ

13

Loa cầm tay / Megaphone

1

TOA ER-2930W: Loa đeo vai

TOA

chiếc
6.432.360 VND

2

TOA ER-520 : Loa cầm tay

TOA

chiếc
1.110.780 VND

3

TOA ER-1203: Megaphone cầm tay chống nước

TOA

chiếc
2.336.510 VND

4

TOA ER-1206: Loa cầm tay chống nước

TOA

chiếc
2.484.130 VND

5

TOA ER-1206S: Loa(Megaphone) cầm tay chống nước

TOA

chiếc
2.750.330 VND

6

TOA ER-1206W: Loa(Megaphone) cầm tay chống nước

TOA

chiếc
2.750.330 VND

7

TOA ER-520: Loa cầm tay

TOA

chiếc
1.110.780 VND

8

TOA ER-520S : Loa cầm tay

TOA

chiếc
1.393.920 VND

9

TOA ER-520W: Loa cầm tay

TOA

chiếc
1.285.020 VND

10

TOA ER-1215: Loa cầm tay

TOA

chiếc
1.403.600 VND

11

TOA ER-1215S: Loa cầm tay

TOA

chiếc
1.547.590 VND

12

TOA ER-2215: Loa đeo vai

TOA

chiếc
1.519.760 VND

13

TOA ER-2215W: Loa đeo vai

TOA

chiếc
1.594.780 VND

14

TOA ER-2230W: Loa đeo vai

TOA

chiếc
4.823.060 VND

15

TOA ER-1000: Loa Megatalk đeo vai

TOA

chiếc
6.010.000 VND

16

TOA ER-604W: Loa Mega talk đeo vai

TOA

chiếc
3.213.760 VND

17

TOA ER-3215: Loa cầm tay

TOA

chiếc
1.812.580 VND

18

Megatalk đeo vai TOA ER-1000 WR

TOA

chiếc
4.829.858 VND

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo