Biên bản giao nhận hồ sơ dự thầu

Khi các bên giao nhận hồ sơ dự thầu thì việc lập biên bản là không thể thiếu. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài dưới đây về Biên bản giao nhận hồ sơ dự thầu.

Bien ban giao nhan ho so du thauBien ban giao nhan ho so du thau

Biên bản giao nhận hồ sơ dự thầu

1. Biên bản giao nhận là gì?

Bàn giao nhận hồ sơ dự thầu là văn bản thể hiện việc giao nhận hồ sơ dự thầu đã xảy ra trên thực tế, từ đó làm chứng cứ quan trọng cho các thủ tục đấu thầu sau này.

2. Hồ sơ dự thầu là gì?

Căn cứ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

  1. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
  2. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Cụ thể là trên cơ sở hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu do bên mời thầu phát hành, các nhà thầu sẽ phải chuẩn bị hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề suất để có thể nộp thầu. Việc trúng  thầu hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu để tham dự thầu.

Hồ sơ dự thầu cơ bản sẽ bao gồm hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính.

Ngoài ra, căn cứ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau, hồ sơ yêu cầu là:

  1. Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

3. Hồ sơ dự thầu gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định như sau:

  1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, bao gồm:
  2. b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ dự thầu, bao gồm: Đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính và các thành phần khác thuộc hồ sơ dự thầu;

4. Các bước làm hồ sơ dự thầu?

Bước 1: đọc kỹ hồ sơ mời thầu và bản vẽ kĩ thuật thi thông

Bước này cần chú ý là phải nắm chắc điều kiện tiên quyết mà hồ sơ mời thầu đề ra, thiếu một trong các điều kiện này thì hồ sơ dự thầu sẽ bị loại ngay lập tức.

Bước 2: làm y nguyên các biểu mẫu theo hồ sơ dự thầu

Lưu ý không được sót biểu mẫu nào, nếu thiếu sót hay là làm sai các biểu mẫu thì hồ sơ dự cầu của bạn sẽ bị loại ngay.

Bước 3: trình bày hồ sơ dự thầu theo mẫu

5. Biên bản giao nhận hồ sơ dự thầu gồm những nội dung gì:

Quốc hiệu, tiêu ngữ

Địa điểm, thời gian lập biên bản

Các bên tham gia gồm:

Đại diện tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu ( ghi rõ họ tên, chức vụ).

Đại diện nhà thầu ( ghi rõ họ tên, chức vụ)

Tên gói thầu, dự án

Chữ ký, ghi rõ họ tên của các bên tham gia.

6. Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO & DU LỊCH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

         DU LỊCH VŨNG TÀU                             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số:    …. /2012-MT                                        Vũng Tàu, ngày     tháng 7 năm 2012

BIÊN BẢN GIAO HỒ SƠ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Gói thầu:     Gói 1

Dự án:                   Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề trọng điểm

Thời gian:              14 giờ 00 phút, ngày … tháng 7 năm 2012.

Địa điểm:              459 Trương Công Định, P.7, TP. Vũng Tàu.

Tên nhà thầu:        ……………………………………………

Nội dung:               Chuyển giao đủ 01 bộ HSYC gồm có các tài liệu sau:

  1. HSYC số 01/HSYC
  2. Bảng danh mục thiết bị;

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

7. Những câu hỏi thường gặp.

Định nghĩa mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng là gì?

Theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013 mẫu thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng là một hình thức mẫu thư được lập ra để ghi chép về việc chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Mẫu nêu rõ căn cứ quy định pháp luật, nội dung quy định trong hợp đồng, nội dung chấp thuận, thông tin hồ sơ dự thầu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT

Theo quy định tại Mục 39 Chương 1 Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, việc thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng khi đấu thầu mua sắm hàng hoá được quy định như sau:

Đồng thời với văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 18 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng cho nhà thầu trúng thầu với điều kiện nhà thầu đã được xác minh là đủ năng lực để thực hiện tốt hợp đồng. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm đ Mục 19.5 CDNT.

Hồ sơ dự thầu bao gồm những tài liệu nào?

Bộ hồ sơ dự thầu hoàn chỉnh bao gồm những thủ tục sau:
– Đơn dự thầu và thỏa thuận liên danh.
– Giấy ủy quyền ký đơn dự thầu.
– Bảo đảm dự thầu.
– Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ.
– Tài liệu chứng minh năng lực – kinh nghiệm.
– Tài liệu chứng minh tài chính.
– Đề xuất về kỹ thuật
– Đề xuất về tài chính và các thành phần khác thuộc hồ sơ dự thầu
– Các thành phần khác thuộc hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Chủ thể chịu trách nhiệm hình sự đối với tội làm giả hồ sơ dự thầu?

Chủ thể của tội làm giả hồ sơ dự thầu là chủ thể thường; chứ không yêu cầu là chủ thể đặc biệt; tức là chỉ cần là người đủ tuổi, đủ năng lực trách nhiệm hình sự; mà thực hiện hành vi phạm tội; thì đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này. Nếu trong trường hợp người phạm tội là người có chức vụ quyền hạn; mà có hành vi này thì sẽ coi là tình tiết tăng nặng lạm dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội.
Người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự với tội làm giả hồ sơ dự thầu là từ đủ 16 tuổi trở lên.

Làm giả hồ sơ dự thầu sẽ bị xử lý thế nào?

Hành vi làm giả hồ sơ thầu bị xử lý như sau: gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Thậm chí, có thể bị phạt tù cao nhất đến 20 năm nếu phạm tộ

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về biên bản giao nhận hồ sơ dự thầu. Mọi thắc mắc xin gửi về đường dây nóng hoặc liên hệ, gửi câu hỏi với chúng tôi qua website, bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh nhất và chính xác nhất.

Đánh giá post

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo