Cách hạch toán Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển theo Thông tư 200 – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Cách hạch toán tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển theo Thông tư 200 như thế nào? Trong bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết: Nguồn hình thành và mục đích sử dụng quỹ đầu tư phát triển; Nguyên Tắc kế toán tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển; Nội dung phản ánh và kết cấu tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển; Phương pháp kế toán tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển. Mời các bạn xem hướng dẫn sau của Kế Toán Hà Nội.

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí

Xem thêm:

>> Hệ thống tài khoản kế toán – Theo Thông tư 200  

I. QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 1.1. Nguồn hình thành và mục đích sử dụng:

Quỹ đầu tư phát triển chủ yếu được trích từ khoản lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được để lại cho doanh nghiệp theo tỷ lệ nhất định do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc quyết định. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế phải thực hiện theo quy định của nhà nước.

Quỹ đầu tư phát triển được dùng vào các mục đích sau:

­ Đầu tư mở rộng và phát triển kinh doanh;

­ Đổi mới, thay thế hoàn chỉnh máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ,

nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật;

­ Đổi mới trang thiết bị và điều kiện làm việc trong doanh nghiệp

­ Nghiên cứu khoa học, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật,

nghiệp vụ cho công nhân viên trong doanh nghiệp;

­ Bổ sung vốn,…

(Cơ sở pháp lý: Nghị định 91/2015/NĐ­CP).

1.2. Hạch toán kế toán:

Để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng quỹ đầu tư phát triển, kế toán sử dụng Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển.

Mời các bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của KẾ TOÁN HÀ NỘI về cách hạch toán Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

II. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 414 – QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Tại điều 70 thông tư 200/2014/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 414 phải tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau:

“a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

 b) Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

 c) Việc trích và sử dụng quỹ đầu tư phát triển phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc quyết định của chủ sở hữu.

 d) Doanh nghiệp không tiếp tục trích Quỹ dự phòng tài chính. Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển.”

III. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 414 – QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Bên Nợ: Tình hình chi tiêu, sử dụng quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Bên Có: Quỹ đầu tư phát triển tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.

Số dư bên Có: Số quỹ đầu tư phát triển hiện có.

IV. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA TÀI KHOẢN 414 – QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 414 và các tài khoản liên quan; căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 414 và các tài khoản liên quan, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau:

4.1. Doanh nghiệp tạm trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.

4.2. Khi báo cáo quyết toán được duyệt, xác định số quỹ đầu tư phát triển được trích, kế toán tính số được trích thêm, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.

4.3. Doanh nghiệp được tài trợ hoặc được đơn vị cấp trên cấp quỹ đầu tư phát triển, ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.

4.4. Doanh nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ cấp tiền về quỹ đào tạo nâng cao trình độ người lao động, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.

4.5. Trường hợp công ty cổ phần phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển (giá phát hành)

Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (phần chênh lệch giữa giá phát hành thấp hơn mệnh giá – nếu có)

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá)

Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (phần chênh lệch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá – nếu có).

4.6.  Chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính: Số dư quỹ dự phòng tài chính hiện có tại doanh nghiệp được kết chuyển sang quỹ đầu tư phát triển, ghi:

Nợ TK 415 – Quỹ dự phòng tài chính

Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.

4.7. Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

4.8. Doanh nghiệp chi quỹ đầu tư phát triển để mua sắm TSCĐ hoặc đầu tư công trình xây dựng đã hoàn thành đưa vào sử dụng sản xuất, kinh doanh:

– Ghi tăng TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 211, 212, 213

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (trường hợp đầu tư XDCB)

Có các TK 111, 112, 331 (trường hợp mua sắm TSCĐ)

– Đồng thời với công việc ghi tăng TSCĐ, kế toán ghi chuyển nguồn vốn, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4118).

4.9. Doanh nghiệp dùng quỹ đầu tư phát triển để bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Có TK 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

4.10. Doanh nghiệp cấp quỹ đào tạo cho các đơn vị cấp dưới (đơn vị trực thuộc), ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Có các TK 111, 112

Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

4.11. Doanh nghiệp chi cho công tác đào tạo, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Có các TK 111, 112.

Dich vu ke toan tron goi so 1

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo