Công tác kế toán tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học TP.HCM – Tài liệu text

Công tác kế toán tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học TP.HCM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.46 MB, 77 trang )

Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo
Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com
www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 1

MÃ SỐ ĐỀ TÀI : 5

TÊN ĐỀ TÀI : CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH
VÀ THIẾT BỊ TRƢỜNG HỌC TP.HCM

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƢƠNG 1 6
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƢỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 6
1.1. Thành lập 6
1.1.1. Tên công ty 6
1.1.2. Vốn điều lệ 6
1.1.3. Lịch sử hình thành 6
1.1.4. Ngành nghề kinh doanh 8
1.2. Quy mô của công ty 9
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 10
2.3.1. Sơ đồ công ty 10
2.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của từng bộ phận 10
1.4. Quá trình sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng 11

1.4.1. Quá trình sản xuất: 11
1.4.2. Tình hình kinh doanh các mặt hàng: 11
CHƢƠNG 2 13
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT
BỊ TRƢỜNG HỌC TP.HCM 13
2.1. Tổng quát về phòng kế toán 13
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo
Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com
www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 2

2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán 13
2.1.2. Cơ cấu tổ chức: 13
2.1.3. Nhân sự: Nhân sự phòng kế toán hiện tại có 9 người 14
2.1.4. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty: 15
2.1.5. Trình tự thực hiện: 16
2.2. Thực tế thực hiện tại công ty 17
2.2.1. Kế toán tiền mặt 17
2.2.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng 21
2.2.3. Kế toán công nợ phải thu 25
2.2.4. Kế toán các khoản ứng trước 31
2.2.5. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 36
2.2.6. Kế toán hàng hóa 41
2.2.7. Kế toán tài sản cố định 44

2.2.8. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 49
2.2.9. Kế toán chi phí phải trả và dự phòng nợ phải trả 50
2.2.10. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 52
2.2.11. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 57
2.2.12. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 59
2.2.13. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 63
2.2.14. Kế toán thu nhập khác(TK711) 64
2.2.15. Xác định kết quả kinh doanh(TK911) 65
2.2.16. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 65
CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 70
3.1. Nhận xét 70
3.1.1. Tổ chức công tác kế toán 70
3.1.2. Về bộ máy kế toán 70
3.1.3. Hệ thống chứng từ 70
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo
Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com
www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 3

3.1.4. Hệ thống tài khoản kế toán 70
3.1.5. Hệ thống sổ sách kế toán 71
3.1.6. Tổ chức kiểm tra 71
3.1.7. Phương tiện tính toán và xử lý số liệu 71
3.2. Kiến nghị 71

CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT
CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ
– Nghiên cứu khoa học
– Luận án tiến sĩ
– Luận văn thạc sĩ
– Luận văn đại học
– Thực tập tốt nghiệp
– Đồ án môn học
– Tiểu luận
CUNG CẤP SỐ LIỆU
– Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự.
marketing, xuất nhập khẩu.
– Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vực
TƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT)
– Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp
– Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp trọn gói hoặc từng
phần, có xác nhận của cơ quan thực tập
– Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo
Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com
www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 4

TƢ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN
1. Human Resource Management,
2. Strategic Management,
3. Operation Management,
4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic,
5. Global Organizational Environment,
6. Global Business Strategy,
7. Organizational behavior,
8. Risk Management,
9. Business/Investment/Trade/Law,
10. Marketing and other subjects relating to
11. Management Project, …
NHẬN CHECK TURNITIN
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :
CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT
Trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Chi nhánh: 241 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Ms. Phương Thảo – 0932.636.887
Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.com

LỜI MỞ ĐẦU
Kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở bất kỳ một tổ chức cơ quan đơn vị nào.
Kể cả tổ chức lợi nhuận hay phi lợi nhuận đều xem Kế toán là một công cụ quản lý,
giám sát chặt chẽ có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy
đủ trung thực, kịp thời, công khai minh bạch.
Báo cáo thực tập tôt nghiệp là môn học bổ ích, giúp sinh viên tiếp cận với công tác
kế toán thực tế để phát huy nền tảng lý thuyết đã được học. Và em đã chọn đề tài thực
tập tại Công ty Cổ Phần Sách và thiết bị trường học TP. HCM để tiếp cận thực tế. Sau
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo

Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com
www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 5

thời gian thực tập tại công ty em đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm làm việc trong
thực tế của các anh chị trong công ty kết hợp với kiến thức đã học em xin viết bài báo
cáo thực tập về: “Công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Sách và thiết bị trường học TP.
HCM”.
Vì thời gian thực tập không được nhiều cộng với thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế
nên bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận được ý kiến
đóng góp của Quý cơ quan cũng như giáo viên hướng dẫn để bài báo cáo được hoàn
thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 6

CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƢỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
1.1. Thành lập
1.1.1. Tên công ty
 Tên tiếng Việt: Công ty Cổ Phần Sách và thiết bị trường học.
 Tên giao dịch: Book and Educational Equipment Joint Stock Company.
 Tên viết tắt: STB JSC
 Trụ sở chính: 223, Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.Hồ Chí
Minh.
 Điện thoại: (08) 8.554.645
 Fax: (08) 8.564.307
 Website: www.stb.com.vn
 Email: info@stb.com.vn
1.1.2. Vốn điều lệ
 56.655.300.000 đồng ( Năm mươi sáu tỷ sáu trăm năm mươi lăm triệu ba

trăm nghìn đồng)
 Mệnh giá cổ phần : 10.000 VNĐ/cổ phần
 Số cổ phần và giá trị cổ phần đã góp : 5.665.530 cổ phần, giá trị:
56.655.300.000 đồng
 Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua vốn điều lệ này đều là cổ phần
phổ thông.
1.1.3. Lịch sử hình thành
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh được Công ty
Sách và Thiết bị trường học TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-UB
ngày 28/12/1984 của UBND TP.HCM, từ sự hợp nhất của Phòng Phát hành – Thư
viện và Trung tâm Thiết bị trường học thuộc Sở Giáo dục TP.HCM.
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 7

Ngày 12/03/1993, Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM được chuyển
thành doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND TP.HCM (Sở Giáo dục và Đào tạo), hạch
toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân theo Quyết định số 92/QĐ-UB của UBND
TP.HCM và được cấp số đăng ký kinh doanh 102459 do Trọng tài Kinh tế cấp ngày
20/03/1993.
Năm 2001, thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM về việc sắp xếp lại các
doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 4949/QĐ-UB ngày 09/8/2001, Xí nghiệp
Học cụ và Xí nghiệp In chuyên dùng đã sáp nhập vào Công ty Sách và Thiết bị trường
học TP.HCM, tổng hợp chức năng của 3 đơn vị trước sáp nhập thành một.
Thực hiện Quyết định số 131/2005/QĐ-TTg ngày 02/06/2005 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà

nước thuộc UBND TP.HCM.
Sau khi UBND TP.HCM ra Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 31/08/2005 về
phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty Sách và Thiết bị trường học
TP.HCM, đến ngày 23/12/2005 thì UBND TP.HCM ra Quyết định số 6500/QĐ-
UBND về phê duyệt phương án và chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học thành
phố thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học
TP.HCM.
Ngày 04/07/2006, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy
Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103004971. Trước đó, ngày
14/04/2006, UBND TP.HCM ra Quyết định số 1747 về việc chuyển Công ty Sách và
Thiết bị trường học TP.HCM về Nhà xuất bản Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) để
hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con. Sau đó Bộ Giáo dục và Đào tạo ra
Quyết định số 4336/QĐ-BGDĐT tiếp nhận Công ty Sách và Thiết bị trường học
TP.HCM về trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục. Qua hơn 20 năm hoạt động, công ty
Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh trở thành một trong những
doanh nghiệp cung cấp thiết bị dạy và học lớn hàng đầu tại Việt Nam, doanh số ngày
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 8

càng tăng, luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, đời sống công nhân viên ổn
định, các hoạt động phục vụ sự nghiệp giáo dục ngày càng đi vào nề nếp, tay nghề của
đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty ngày càng vững vàng hơn.
Công ty cũng đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì (năm 1996),
Huân chương lao động hạng Nhất (năm 1998), Huân chương lao động hạng Ba (năm
1983). Doanh nghiệp nhà nước loại một (năm 1993). Danh hiệu hàng Việt Nam chất

lượng cao năm 2000.
Được cấp: “Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng” theo tiêu chuẩn TCVN
ISO 9001: 2008/ISO 9001: 2008 trong lĩnh vực kinh doanh sách và thiết bị trường học.
1.1.4. Ngành nghề kinh doanh
Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004971 đã được sửa đổi bổ
sung lần một do Sở kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 04/07/2006. Công ty
được kinh doanh các ngành nghề:
 Sản xuất:
 Sách giáo khoa, sách tham khảo.
 Thiết bị trường học, đồ dùng dạy học, trang thiết bị nội thất, các sản phảm
bằng gỗ.
 Đồ chơi trẻ em.
 Hóa chất.
 Dụng cụ thể dục, thể thao.
 Phim video, thiết bị nghe nhìn, máy vi tính và thiết bị ngoại vi.
 Phần mềm vi tính.
 In sách giáo khoa học sinh, các loại ấn phẩm nhà trường, nhãn hiệ, bao bì.
 Cung ứng các giải pháp:
 Trang bị đồng bộ phòng học bộ môn phòng lab học ngoại ngữ, phòng thí
nghiệm, phòng vi tính, thư viện trường học…
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 9

 Thực hiện các dịch vụ bảo trì, sửa chữa thiết bị giáo dục.
 Lĩnh vực giáo dục:

 Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông,
dạy nghề.
 Cho thuê văn phòng.
 Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty còn đảm nhiệm vai trò công ích, phục
vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của TP.HCM, cùng với ngành giáo dục tổ
chức các hoạt động bổ trợ cho công tác giáo dục và nâng cao chất lượng dạy và
học.
1.2. Quy mô của công ty
Công ty Cổ Phần Sách và thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh gồm có hai công ty
con và ba đơn vị trực thuộc:
 Công ty con:
 Công ty cổ phần giáo dục An Đông
 Công ty TNHH một thành viên in Chuyên Dùng
 Đơn vị trực thuộc:
 Chi nhánh công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh
– Xí nghiệp đồ dùng dạy học.
 Chi nhánh công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh
– Xí nghiệp thiết bị trường học.
 Chi nhánh công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh
(Tại khu công nghiệp Sóng Thần – Bình Dương).
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 10

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.3.1. Sơ đồ công ty

Đại hội đồng cổ đông
Ban kiểm soát
Tổng giám đốc
Phó TGĐ
kinh
doanh
Phòng kỷ
thuật
Phó TGĐ
sản xuất
Phó TGĐ
kinh
doanh
Phòng tổ
chức
hành
chính
Phòng kế
toán tài
vụ
Phòng
kho vận
Phòng
kinh
doanh
Cửa hàng
Bình
Thạnh
Cửa hàng
Phú

Nhuận
Phòng
thiết bị
Cửa hàng
Nguyễn
Tri
Phƣơng
Xí nghiệp
thiết bị
trƣờng
học
Xí nghiệp
đồ dùng
dạy học
Hội đồng quản trị

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ công ty
2.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của từng bộ phận
 Phòng tổ chức – hành chính: quản lý nhân sự, thực hiện công tác văn thư, trực
tiếp tổng đài điện thoại.
 Phòng Kế toán – Tài vụ: Tổ chức công tác kế toán, tài chính tại công ty, bảo
toàn và phát triển vốn.
 Phòng Kỹ thuật: Quản lý kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, kiểm tra chất lượng
sản phẩm do các đơn vị thành viên sản xuất các sản phẩm nhập từ nguồn khai
thác trước khi nhập vào phòng kho vận, thực hiện cải tiến kỹ thuật, thực hiện thí
nghiệm về các sản phẩm xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm công ty.
 Phòng kho vận: Xuất, nhập, đóng gói và bảo quản hàng hóa, điều động xe
nhanh chóng, giữ gìn và bảo quản xe.
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com

Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 11

 Phòng kinh doanh: Quản lý việc kinh doanh sách, các loại ấn phẩm nhà
trường, phụ trách các cửa hàng bán lẻ, lập kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu thị
trường.
 Phòng thiết bị: Khai thác và nhập hàng thiết bị đồ dùng dạy học, cung ứng các
thiết bị trong nhà trường, bảo hành các loại máy móc trang thiết bị cho cơ sở từ
nguồn hàng, khai thác và đầu tư sản xuất.
1.4. Quá trình sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng
1.4.1. Quá trình sản xuất:
Khối sản xuất Khối kinh doanh
Bán lẻ Dịch vụ
Hàng hóa bên ngoài
Đại lý Bán sỉ
Khách hàng

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ sản xuất kinh doanh
1.4.2. Tình hình kinh doanh các mặt hàng:
Khối kinh doanh liên kết với khối sản xuất và hàng hóa bên ngoài cung cấp các sản
phẩm thiết bị phục vụ cho viếc dạy và học cho các đại lý, các đại lý lần lượt phân phối
cho các nhà bán sỉ, bán lẻ. Khách hàng là người tiêu thụ hàng hóa, hàng hóa sẽ nhận từ
các đại lý, các nhà bán sỉ, bán lẻ hoặc đồng thời sẽ làm các dịch vụ nếu cần.
Trong nền kinh tế thì không tránh khỏi sự cạnh tranh khắc nghiệt giữa các sản phẩm
cùng ngành.
Danh mục, số lượng thiết bị giảm nhiều và giá thẩm định thấp nên doanh thu và lợi
nhuận giảm đi nhiều. Bên cạnh đó, giá vật tư biến động liên tục, giá cước phí vận

chuyển tăng ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm làm lợi nhuận cũng giảm đáng kể.
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 12

Hệ thống cửa hàng bán lẻ của công ty chưa phát triển nên bị các đại lý lớn gây khó
khăn trong quá trình kinh doanh. Mặc dù các mặt hàng của công ty đảm bảo chất
lượng cao và giá xuất xưởng hợp lý nhưng công ty vẫn không thể thắng các đơn thầu
chỉ có cạnh tranh về giá.
Chi phí vận chuyển, kho bãi, lương nhân viên, lãi suất ngân hàng … tăng cao cũng
làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và giá vốn hàng bán.
Công ty đang phải cạnh tranh với những mặt hàng cùng loại mà nhập lậu, đôi khi
công ty phải hạ giá bán chấp nhận lỗ để giữ khách hàng.
Công ty đang từng bước chuyển đổi cơ chế hoạt động để phục vụ cho mục tiêu phát
triển của công ty, công ty đang tiến hành đổi mới hoàn toàn chiến lược phát triển
nguồn nhân lực từ việc tuyển dụng đào tạo, đề bạt, chú ý đến việc sử dụng chính sách
tiền lương để thu hút cán bộ nhân viên có năng lực tốt, hợp tác với công ty làm chi phí
quản lý tăng lên làm ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 13

CHƢƠNG 2
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT
BỊ TRƢỜNG HỌC TP.HCM
2.1. Tổng quát về phòng kế toán
2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán

Trƣởng phòng
kiêm kế toán
trƣởng
Phó phòng kiêm
kế toán tổng hợp
và kế toán TSCĐ
Kế toán
tiền gửi
ngân
hàng
Kế toán
thanh
toán kiêm
tạm ứng
Thủ quỹ
Kế toán
hàng hóa
Kế toán
công nợ
phải thu
Kế toán
giá thánh
sản xuất

Kế toán
công nợ
phải trả

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức:
 Kế toán trƣởng kiêm trƣởng phòng: Có nhiệm vụ tổ chức điều hành toàn
bộ hệ thống kế toán, chỉ đạo trực tiếp toàn bộ nhân viên kế toán trong công
ty, làm tham mưu cho Giám đốc về các hoạt động kinh doanh, tổ chức kiểm
tra kế toán nội bộ trong công ty. Thống kê thu thập xử lý thông tin số liệu kế
toán, quản lý tài sản và việc sử dụng vốn của công ty. Chịu trách nhiệm về
ký duyệt các sổ sách, chứng từ, báo cáo liên quan đến tài chính. Khi quyết
toán được lập xong, kế toán trưởng có nhiệm vụ thuyết minh và phân tích,
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 14

giải thích kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm về mọi số liệu ghi
trong bảng quyết toán, nộp đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính theo quy
định.
 Phó phòng kiêm kế toán tổng hợp và kế toán tài sản cố định: có nhiệm
vụ vào sổ cái tài khoản, lập báo cáo tài chính và các báo cáo chi tiết trình
cấp trên, kiểm tra tính cân đối, kiểm tra việc định khoản vào sổ của kế toán
viên
 Kế toán thanh toán kiêm kế toán tạm ứng: Theo dõi và hạch toán các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thu, chi tiền mặt.

 Kế toán tiền gửi ngân hàng: Theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến phân hệ
kế toán tiền gửi ngân hàng, hạch toán; lập hồ sơ vay vốn, trả nợ vay tín dụng
ngân hàng, theo dõi tình hình công nợ với ngân hàng.
 Kế toán giá thành sản xuất: tập hợp chi phí sản xuất, theo dõi tình hình
nhập – xuất – tồn nguyên vật liệu; tính giá thành sản phẩm hoàn thành.
 Kế toán công nợ phải thu: theo dõi các khoản phải thu của khách hàng,
báo cáo kịp thời khi phát sinh nợ quá hạn để có biện pháp xử lý; định kỳ đối
chiếu công nợ với khách hàng.
 Kế toán công nợ phải trả: Theo dõi tình hình thanh toán với nhà cung cấp ,
định kỳ đối chiếu công nợ.
 Kế toán hàng hóa: tập hợp chứng từ, sổ sách liên quan đến tình hình xuất
nhập tồn hàng hóa, hạch toán doanh thu bán hàng, giá vốn bán hàng và thuế
GTGT, theo dõi tình hình luân chuyển hàng hóa, công cụ, dụng cụ tại công
ty.
 Thủ quỹ: Căn cứ vào các phiếu thu, phiếu chi đã được duyệt để thu và chi
tiền mặt. Định kỳ, thống kê tiền mặt tại quỹ, hàng ngày kiểm kê tiền, đối
chiếu với sổ sách kế toán. Thủ quỹ có trách nhiệm giữ và bảo quản tiền mặt.
2.1.3. Nhân sự: Nhân sự phòng kế toán hiện tại có 9 người
 Ông Trần Văn Hưng – Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng
 Chị Huỳnh Thị Bích Hạnh – Kế toán tổng hợp kiêm phó phòng
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 15

 Chị Trương Cẩm Tiên – Kế toán thanh toán kiêm kế toán tạm ứng
 Anh Bùi Chí Hiếu – Kế toán tiền gửi ngân hàng

 Anh Lê Trí Dũng – Kế toán công nợ người mua
 Anh Nguyễn Trung Kiên – Kế toán hàng hóa
 Chị Nguyễn Thị Thanh Nhã – Kế toán công nợ người bán
 Chị Võ Thị Ngọc Hoanh – Kế toán giá thành sản xuất
 Chị Lê Thị Diễm Trang – Thủ quỹ
2.1.4. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty:
 Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm.
 Đồng tiền sử dụng để ghi sổ và lập báo cáo tài chính: đồng Việt Nam.
 Phương pháp nộp thuế GTGT: Nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp
khấu trừ.
 Kỳ xác định kết quả kinh doanh: hàng tháng.
 Phương pháp kế toán TSCĐ:
 Nguyên tắc xác định nguyên giá tài sản: Hạch toán theo giá mua.
 Phương pháp khấu hao áp dụng: phương pháp đường thẳng.
 Tỷ lệ khấu hao: Áp dụng theo Thông tư 203/2009/TT-BTC về hướng
dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; thay
thế Quyết định 206/2003/QĐ-BTC và có hiệu lực từ ngày
01/01/2010.
 Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
 Nguyên tắc đánh giá: tính theo giá thành sản xuất
 Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: theo giá mua
 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
 Phương pháp tính toán các khoản dự phòng, tình hình trích lập dự phòng:
dựa vào tình hình thực tế, giá cả thị trường có thể tiêu thụ được để lập dự
phòng.
 Phương pháp tính giá thành: phương pháp trực tiếp (giản đơn).
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 16

 Phương pháp ghi sổ: áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ

Chứng từ gốc
Sổ quỹ
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái
Bảng cân đối tài khoản
Sổ chi tiết các tài
khoản
Sổ, thẻ chi tiết
Sổ đăng ký chứng
từ ghi sổ
Báo cáo tài chính
Ghi chú:
Ghi hàng ngày:
Ghi cuối tháng:
Đối chiếu, kiểm tra:

Sơ đồ 2.2: Hình thức chứng từ ghi sổ
 Tin học hóa kế toán: Để giảm bớt khối lượng công việc tài phòng kế toán và
hạn chế nhiều sai sót trong việc xử lý số liệu, công ty đang sử dụng hình
thức Kế toán trên máy tính với phần mềm do Nhà Xuất Bản Giáo Dục cấp
và được thiết kế theo nguyên tắc của hình thức Kế toán Chứng từ ghi sổ.
2.1.5. Trình tự thực hiện:

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế
toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập Chứng từ
ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau đó
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 17

được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ
ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.
Cuối tháng, phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính
phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số phát sinh Nợ,
Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập
Bảng Cân đối số phát sinh.
Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết
(được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. Quan hệ
đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có của
tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng Tổng số
tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có của
các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau, và số dư của từng loại tài
khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.
2.2. Thực tế thực hiện tại công ty
2.2.1. Kế toán tiền mặt
2.2.1.1. Chứng từ sử dụng
 Chứng từ gốc:
o Hóa đơn GTGT
o Bảng thanh toán tiền lương

o Biên lai thu tiền
o Giấy đề nghị thanh toán
 Chứng từ dùng để ghi sổ:
o Phiếu thu
o Phiếu chi
2.2.1.2. Tài khoản sử dụng
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 18

Số hiệu
Tên Tài khoản
111
Tiền mặt tại quỹ
1111
Tiền Việt Nam

2.2.1.3. Sổ kế toán
 Sổ quỹ tiền mặt
 Sổ cái chi tiết tài khoản 111 (tham khảo phụ lục 2.1)
2.2.1.4. Tóm tắt quy trình kế toán
 Thủ tục chi tiền
Khi phát sinh nhu cầu mua hàng hóa, vật tư, TSCĐ hoặc thanh toán tiền công tác
phí cho nhân viên cũng như các khoản chi linh tinh khác, bộ phận hoặc cá nhân đó sẽ
lập giấy đề nghị thanh toán trình lãnh đạo bộ phận liên quan ký duyệt, sau đó chuyển

sang phòng kế toán kiểm tra trước khi trình Giám đốc ký duyệt.
Tại phòng kế toán, chị Tiên – Kế toán thanh toán sẽ kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ tiến
hành lập Phiếu chi (hai liên) lúc này nghiệp vụ sẽ được cập nhật vào Hệ thống phần
mềm kế toán tại đơn vị do NXB Giáo dục cấp. Sau đó, Phiếu chi sẽ được chuyển cho
chú Hưng – Kế toán trưởng – duyệt chi. Nếu chú Hưng đồng ý duyệt chi, chứng từ sẽ
được chuyển cho Giám đốc.
Sau khi nhận được Phiếu chi từ chú Hưng, Giám đốc sẽ ký duyệt Phiếu chi và
chuyển về cho chị Tiên. Chị Tiên sẽ giao Phiếu chi này (cả hai liên) cho chị Trang –
Thủ quỹ – để chi tiền.
Chị Trang nhận Phiếu chi này sẽ tiến hành ký và xuất tiền cho người đề nghị chi,
sau khi chi tiền, thủ quỹ và người nhận tiền phải cùng ký tên vào Phiếu chi, sau đó
Phiếu chi liên 2 được giao cho người nhận tiền và chuyển Phiếu chi liên 1 thủ quỹ giữ
lại để ghi sổ quỹ, cuối tháng tập hợp toàn bộ Phiếu chi và giao lại cho chị Tiên đóng
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 19

thành cuốn lưu kèm với bản sao chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu của người
nhận tiền.
Kế toán chi tiền mặt
Cá nhân/BP có nhu
cầu
Kế toán viên Kế toán trưởng Giám đốc Thủ quỹ
Bắt đầu
Lập
giấy

đề
nghị
thanh
toán
Giấy đề nghị
thanh toán
Kiểm tra
tính hợp lệ
Lập
phiếu
chi
Phiếu chi
Duyệt
và ký
phiếu
chi
Quyết định

phiếu
chi

duyệt
và chi
tiền
Ghi sổ quỹ
Nhận tiền
và ký PC
Phiếu chi liên
2
N

No
Yes
Yes
No
Phiếu chi
Phiếu chi liên
1
Phiếu chi đã
duyệt
2
Phiếu chi đã
duyệt và k{
1
Ghi sổ kế toán tiền
mặt

Sơ đồ 2.3: Kế toán chi tiền mặt
 Thủ tục thu tiền
Căn cứ vào hóa đơn bộ phận hoặc cá nhân có nhu cầu nộp tiền, sẽ phát sinh đề
nghị nộp tiền cho chị Tiên – Kế toán than toán.
Sau khi nhận được đề nghị nộp tiền từ nhân viên, chị Tiên sẽ tiến hành lập Phiếu
thu tiền mặt (hai liên), sau đó chuyển cho chú Hưng – Kế toán trưởng.
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 20

Sau khi nhận Phiếu thu, chú Hưng sẽ tiến hành duyệt thu và ký, sau đó chuyển lại
cho chị Trang – Thũ quỹ. Chị Trang ký nhận Phiếu thu, tiến hành thu tiền và chuyển
Phiếu thu cho người nộp tiền ký, Phiếu thu liên 2 được giao cho người nộp tiền, liên 1
chị Trang giữ lại và tiến hành ghi sổ quỹ.
Sau khi thủ tục thu hoàn hành xong, chị Tiên tiến hành ghi sổ kế toán tiền mặt.
Cuối tháng chị Trang sẽ chuyển toàn bộ Phiếu thu liên 1 phát sinh trong tháng cho chị
Tiên và chị Tiên sẽ đóng thành cuốn và lưu trữ cùng các chứng từ liên quan.
Kế toán thu tiền mặt
Cá nhân/BP nộp tiền Kế toán viên Kế toán trưởng Thủ quỹ
Bắt đầu
Hóa đơn
Nộp
tiền
Lập
phiếu
thu
Kí và
duyệt
thu

phiếu
thu và
nộp
tiền
2
Phieu thu
Ghi sổ quỹ
Ghi sổ kế
toán tiền
mặt

N
Nhận
tiền và

phiếu
thu
Phiếu thu
Phiếu thu đã
được duyệt
1
Phiếu thu
1
Phiếu thu

Sơ đồ 2.4: Thủ tục thu tiền mặt
2.2.1.5. Ví dụ minh họa
 Ngày 26/12/2011, Phiếu thu số 004606, thu tiền hàng của công ty CP Phát
Hành Sách TP. HCM – FAHASA, số tiền 33.264.000 đồng
Nợ TK 1111 33.264.000
Có TK 1311 33.264.000
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 21

 Ngày 26/12/2011, Phiếu chi số 004968, chi tiền mua súng phun sơn F75 cho xí
nghiệp đồ dùng dạy học kèm theo HĐ 0000076 và phiếu đề nghị chi tiền mặt,

số tiền: 3.900.000 đồng
Nợ TK 1531 3.900.000
Có TK 1111 3.900.000
Chứng từ bao gồm: Phiếu thu số 004606  tham khảo phụ lục 1.1.1, Phiếu chi số
004968  tham khảo phụ lục 1.2.1, Hóa đơn GTGT số 0000076  tham khảo phụ lục
1.3.1, phiếu đề nghị chi tiền mặt  tham khảo phụ lục 1.9.1
2.2.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng
Hầu hết mọi khoản chi lớn của công ty đều được thực hiện qua ngân hàng. Công
ty có các tài khoản tại chủ yếu tại 4 ngân hàng: Công Thương (VietinBank), Nông
Nghiê
̣
p và Phát triển nông thôn (Agribank), Vietcombank, Đầu tư và Phát triển nông
thôn (BIDV).
2.2.2.1. Chứng từ sử dụng
 Giấy Báo Nợ
 Giấy Báo Có
 Ủy Nhiệm Thu
 Ủy Nhiêm Chi
 Ủy Nhiêm Chi
2.2.2.2. Tài khoản sử dụng:
Số hiệu
Tên Tài khoản
112
Tiền gửi Ngân hàng
1121
Tiền Việt Nam gửi ngân hàng
1122
Ngoại tệ gửi ngân hàng
2.2.2.3. Sổ kế toán
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo

Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 22

 Sổ chi tiết TGNH
 Sổ cái tổng hợp TGNH
2.2.2.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng
 Quy trình chi tiền gửi ngân hàng:
Khi nhận được phiếu đề nghị chuyển khoản đã được kế toán công nợ kiểm tra, đối
chiếu và được cấp trên ký duyệt, anh Hiếu – Kế toán ngân hàng – tiến hành lập Lệnh
chi (2 liên, riêng ngân hàng Công thương yêu cầu 4 liên) và trình kế toán trưởng duyệt,
sau đó anh Hiếu phải mang Lệnh chi đến cho Giám đốc duyệt trước khi gởi cho ngân
hàng để thực hiện nghiệp vụ chuyển khoản thanh toán tiền cho người bán. Sau khi
thực hiện xong, ngân hàng sẽ gửi trả một liên của Lệnh chi và Giấy báo Nợ về công ty.
Căn cứ vào Lệnh chi và Giấy báo Nợ, anh Hiếu sẽ hạch toán vào hệ thống phần mềm
kế toán tại đơn vị (giảm tiền gửi ngân hàng và giảm nợ phải trả).
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 23

Phiếu đề
nghị chuyển
khoản

Kế toán viên Giám đốc Ngân hàngKế toán trưởng
Lệnh chi
K{ duyệt Yes K{ duyệt Yes
No
Kết thúc
No
Lệnh chi đã
duyệt
Lệnh chi đã
duyệt
Kế chi tiền gửi ngân hàng
Thanh
toán cho
khách
hàng
N
Lập giấy
báo Nợ
Giấy báo Nợ
Giấy báo Nợ
Nhập liệu

Sơ đồ 2.5: Kế toán chi tiền gửi ngân hàng
 Quy trình thu tiền gửi ngân hàng:
Công ty chuẩn bị bộ chứng từ thanh toán gửi cho khách hàng ( bao gồm: Hóa đơn
GTGT, Đề nghị thanh toán), bộ chứng từ này phải có con dấu và chữ ký của Giám
đốc.
Khách hàng nhận được bộ chứng từ sẽ thanh toán cho doanh nghiệp qua tài khoản
ngân hàng được công ty cung cấp.
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo

Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 24

Ngân hàng nhận được tiền thanh toán nợ của khách hàng chuyển qua ngân hàng (
hoặc tiền gửi của công ty) sẽ tiến hành lập Giấy báo Có và chuyển Giấy báo Có cho
anh Hiếu – Kế toán ngân hàng.
Nhận được Giấy báo Có, anh Hiếu tiến hành kiểm tra đối chiếu với các chứng từ
gốc kèm theo và tiến hành ghi nhận trên hệ thống kế toán của đơn vị (tăng tiền gửi
ngân hàng và giảm khoản phải thu).
Kế toán thu TGNH
Giám đốc Khách hàng Ngân hàng Kế toán viên
Bộ chứng
từ

duyệt
Thanh
toán
Thu
tiền và
lập
giấy
báo có
Giấy báo có
Bộ chứng
từ được
duyệt

Giấy báo có
Bộ chứng
từ
Đối chiếu
bộ chứng
từ
Giấy đề nghị
đối chiếu
Ghi sổ kế toán
TGNH
N
No
Yes
Sơ đồ 2.6: Kế toán thu tiền gửi ngân hàng

 Chỉnh hợp tài khoản tiền gửi ngân hàng:
Đầu giờ làm việc mỗi ngày, anh Hiếu – Kế toán tiền gửi ngân hàng – sẽ nhận sổ
phụ từ ngân hàng để tiến hành đối chiếu với các khoản thu chi qua ngân hàng đã được
ghi nhận trên sổ sách trong hệ thống phần mềm kế toán tại đơn vị.
Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảo
Email:Thuvienluanvan_org@yahoo.com
Web:www.thuvienluanvan.org

www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
Trang 25

Các khoản khớp nhau sẽ được đánh dấu trực tiếp trên sổ phụ và từ trước đến nay

hầu như công ty chưa phát sinh khoản chênh lệch giữa sổ phụ ngân hàng và sổ sách kế
toán.
2.2.2.5. Ví dụ minh họa
 Ngày 19/12/2011, căn cứ vào Giấy báo Nợ số 1328 của Ngân hàng TMCP
Công Thương Việt Nam chi nhánh 5 TP.Hồ Chí Minh về việc Công ty CP sách
và thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh trả tiền mua vật tư thiết bị cho công ty
TNHH TM Tân Vương số tiền 9.000.000đ. Kế toán định khoản:
Nợ 331 9.000.000
Có 1121 9.000.000
 Ngày 19/12/2011, căn cứ vào Giấy Báo Có số 96 về việc trường tiểu học Tân
Quý Tây thanh toán hóa đơn mua thiết bị số tiền 9.660.000đ.Kế toán định
khoản:
Nợ 1121 9.660.000
Có 131 9.660.000
Chứng từ gồm: Phiếu đề nghị chuyển khoảntham khảo phụ lục 1.9.2, Giấy báo Nợ số
1328  tham khảo phụ lục 1.4.1, Giấy Báo Có số 96  tham khảo phụ lục 1 5.1
2.2.3. Kế toán công nợ phải thu
2.2.3.1 Kế toán phải thu khách hàng:
Phải thu khách hàng là khoản tiền doanh nghiệp phải thu lại của khách hàng do
doanh nghiệp đã bán sách, thiết bị cho khách hàng nhưng chưa thu được tiền.
a. Chứng từ sử dụng
 Hóa đơn GTGT

1.4.1. Quá trình sản xuất: 111.4.2. Tình hình kinh doanh các mặt hàng: 11CHƢƠNG 2 13THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾTBỊ TRƢỜNG HỌC TP.HCM 132.1. Tổng quát về phòng kế toán 13Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng ThảoEmail :Hotrosinhvien_vn@yahoo.comwww. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phíwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 22.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán 132.1.2. Cơ cấu tổ chức: 132.1.3. Nhân sự: Nhân sự phòng kế toán hiện tại có 9 người 142.1.4. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty: 152.1.5. Trình tự thực hiện: 162.2. Thực tế thực hiện tại công ty 172.2.1. Kế toán tiền mặt 172.2.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng 212.2.3. Kế toán công nợ phải thu 252.2.4. Kế toán các khoản ứng trước 312.2.5. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 362.2.6. Kế toán hàng hóa 412.2.7. Kế toán tài sản cố định 442.2.8. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 492.2.9. Kế toán chi phí phải trả và dự phòng nợ phải trả 502.2.10. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 522.2.11. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 572.2.12. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 592.2.13. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 632.2.14. Kế toán thu nhập khác(TK711) 642.2.15. Xác định kết quả kinh doanh(TK911) 652.2.16. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 65CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 703.1. Nhận xét 703.1.1. Tổ chức công tác kế toán 703.1.2. Về bộ máy kế toán 703.1.3. Hệ thống chứng từ 70Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng ThảoEmail :Hotrosinhvien_vn@yahoo.comwww. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phíwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 33.1.4. Hệ thống tài khoản kế toán 703.1.5. Hệ thống sổ sách kế toán 713.1.6. Tổ chức kiểm tra 713.1.7. Phương tiện tính toán và xử lý số liệu 713.2. Kiến nghị 71CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆTCUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ- Nghiên cứu khoa học- Luận án tiến sĩ- Luận văn thạc sĩ- Luận văn đại học- Thực tập tốt nghiệp- Đồ án môn học- Tiểu luậnCUNG CẤP SỐ LIỆU- Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự.marketing, xuất nhập khẩu.- Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vựcTƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT)- Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp- Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp trọn gói hoặc từngphần, có xác nhận của cơ quan thực tập- Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầuHotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng ThảoEmail :Hotrosinhvien_vn@yahoo.comwww. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phíwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 4TƢ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN1. Human Resource Management,2. Strategic Management,3. Operation Management,4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic,5. Global Organizational Environment,6. Global Business Strategy,7. Organizational behavior,8. Risk Management,9. Business/Investment/Trade/Law,10. Marketing and other subjects relating to11. Management Project, …NHẬN CHECK TURNITINMọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆTTrụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCMChi nhánh: 241 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, TP.Hà NộiMs. Phương Thảo – 0932.636.887Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.comLỜI MỞ ĐẦUKế toán là một bộ phận không thể thiếu ở bất kỳ một tổ chức cơ quan đơn vị nào.Kể cả tổ chức lợi nhuận hay phi lợi nhuận đều xem Kế toán là một công cụ quản lý,giám sát chặt chẽ có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầyđủ trung thực, kịp thời, công khai minh bạch.Báo cáo thực tập tôt nghiệp là môn học bổ ích, giúp sinh viên tiếp cận với công táckế toán thực tế để phát huy nền tảng lý thuyết đã được học. Và em đã chọn đề tài thựctập tại Công ty Cổ Phần Sách và thiết bị trường học TP. HCM để tiếp cận thực tế. SauHotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng ThảoEmail :Hotrosinhvien_vn@yahoo.comwww. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phíwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 5thời gian thực tập tại công ty em đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm làm việc trongthực tế của các anh chị trong công ty kết hợp với kiến thức đã học em xin viết bài báocáo thực tập về: “Công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Sách và thiết bị trường học TP.HCM”.Vì thời gian thực tập không được nhiều cộng với thiếu nhiều kinh nghiệm thực tếnên bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận được ý kiếnđóng góp của Quý cơ quan cũng như giáo viên hướng dẫn để bài báo cáo được hoànthiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn!Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 6CHƢƠNG 1GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN SÁCH VÀTHIẾT BỊ TRƢỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH1.1. Thành lập1.1.1. Tên công ty Tên tiếng Việt: Công ty Cổ Phần Sách và thiết bị trường học. Tên giao dịch: Book and Educational Equipment Joint Stock Company. Tên viết tắt: STB JSC Trụ sở chính: 223, Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.Hồ ChíMinh. Điện thoại: (08) 8.554.645 Fax: (08) 8.564.307 Website: www.stb.com.vn Email: info@stb.com.vn1.1.2. Vốn điều lệ 56.655.300.000 đồng ( Năm mươi sáu tỷ sáu trăm năm mươi lăm triệu batrăm nghìn đồng) Mệnh giá cổ phần : 10.000 VNĐ/cổ phần Số cổ phần và giá trị cổ phần đã góp : 5.665.530 cổ phần, giá trị:56.655.300.000 đồng Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua vốn điều lệ này đều là cổ phầnphổ thông.1.1.3. Lịch sử hình thànhCông ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh được Công tySách và Thiết bị trường học TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-UBngày 28/12/1984 của UBND TP.HCM, từ sự hợp nhất của Phòng Phát hành – Thưviện và Trung tâm Thiết bị trường học thuộc Sở Giáo dục TP.HCM.Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 7Ngày 12/03/1993, Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM được chuyểnthành doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND TP.HCM (Sở Giáo dục và Đào tạo), hạchtoán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân theo Quyết định số 92/QĐ-UB của UBNDTP.HCM và được cấp số đăng ký kinh doanh 102459 do Trọng tài Kinh tế cấp ngày20/03/1993.Năm 2001, thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM về việc sắp xếp lại cácdoanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 4949/QĐ-UB ngày 09/8/2001, Xí nghiệpHọc cụ và Xí nghiệp In chuyên dùng đã sáp nhập vào Công ty Sách và Thiết bị trườnghọc TP.HCM, tổng hợp chức năng của 3 đơn vị trước sáp nhập thành một.Thực hiện Quyết định số 131/2005/QĐ-TTg ngày 02/06/2005 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhànước thuộc UBND TP.HCM.Sau khi UBND TP.HCM ra Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 31/08/2005 vềphê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty Sách và Thiết bị trường họcTP.HCM, đến ngày 23/12/2005 thì UBND TP.HCM ra Quyết định số 6500/QĐ-UBND về phê duyệt phương án và chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học thànhphố thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường họcTP.HCM.Ngày 04/07/2006, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp GiấyChứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103004971. Trước đó, ngày14/04/2006, UBND TP.HCM ra Quyết định số 1747 về việc chuyển Công ty Sách vàThiết bị trường học TP.HCM về Nhà xuất bản Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đểhoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con. Sau đó Bộ Giáo dục và Đào tạo raQuyết định số 4336/QĐ-BGDĐT tiếp nhận Công ty Sách và Thiết bị trường họcTP.HCM về trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục. Qua hơn 20 năm hoạt động, công tyCổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh trở thành một trong nhữngdoanh nghiệp cung cấp thiết bị dạy và học lớn hàng đầu tại Việt Nam, doanh số ngàyHotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 8càng tăng, luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, đời sống công nhân viên ổnđịnh, các hoạt động phục vụ sự nghiệp giáo dục ngày càng đi vào nề nếp, tay nghề củađội ngũ cán bộ công nhân viên công ty ngày càng vững vàng hơn.Công ty cũng đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì (năm 1996),Huân chương lao động hạng Nhất (năm 1998), Huân chương lao động hạng Ba (năm1983). Doanh nghiệp nhà nước loại một (năm 1993). Danh hiệu hàng Việt Nam chấtlượng cao năm 2000.Được cấp: “Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng” theo tiêu chuẩn TCVNISO 9001: 2008/ISO 9001: 2008 trong lĩnh vực kinh doanh sách và thiết bị trường học.1.1.4. Ngành nghề kinh doanhTheo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004971 đã được sửa đổi bổsung lần một do Sở kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 04/07/2006. Công tyđược kinh doanh các ngành nghề: Sản xuất: Sách giáo khoa, sách tham khảo. Thiết bị trường học, đồ dùng dạy học, trang thiết bị nội thất, các sản phảmbằng gỗ. Đồ chơi trẻ em. Hóa chất. Dụng cụ thể dục, thể thao. Phim video, thiết bị nghe nhìn, máy vi tính và thiết bị ngoại vi. Phần mềm vi tính. In sách giáo khoa học sinh, các loại ấn phẩm nhà trường, nhãn hiệ, bao bì. Cung ứng các giải pháp: Trang bị đồng bộ phòng học bộ môn phòng lab học ngoại ngữ, phòng thínghiệm, phòng vi tính, thư viện trường học…Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 9 Thực hiện các dịch vụ bảo trì, sửa chữa thiết bị giáo dục. Lĩnh vực giáo dục: Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông,dạy nghề. Cho thuê văn phòng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty còn đảm nhiệm vai trò công ích, phụcvụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của TP.HCM, cùng với ngành giáo dục tổchức các hoạt động bổ trợ cho công tác giáo dục và nâng cao chất lượng dạy vàhọc.1.2. Quy mô của công tyCông ty Cổ Phần Sách và thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh gồm có hai công tycon và ba đơn vị trực thuộc: Công ty con: Công ty cổ phần giáo dục An Đông Công ty TNHH một thành viên in Chuyên Dùng Đơn vị trực thuộc: Chi nhánh công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh– Xí nghiệp đồ dùng dạy học. Chi nhánh công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh– Xí nghiệp thiết bị trường học. Chi nhánh công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh(Tại khu công nghiệp Sóng Thần – Bình Dương).Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 101.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty2.3.1. Sơ đồ công tyĐại hội đồng cổ đôngBan kiểm soátTổng giám đốcPhó TGĐkinhdoanhPhòng kỷthuậtPhó TGĐsản xuấtPhó TGĐkinhdoanhPhòng tổchứchànhchínhPhòng kếtoán tàivụPhòngkho vậnPhòngkinhdoanhCửa hàngBìnhThạnhCửa hàngPhúNhuậnPhòngthiết bịCửa hàngNguyễnTriPhƣơngXí nghiệpthiết bịtrƣờnghọcXí nghiệpđồ dùngdạy họcHội đồng quản trịSơ đồ 1.1: Sơ đồ công ty2.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của từng bộ phận Phòng tổ chức – hành chính: quản lý nhân sự, thực hiện công tác văn thư, trựctiếp tổng đài điện thoại. Phòng Kế toán – Tài vụ: Tổ chức công tác kế toán, tài chính tại công ty, bảotoàn và phát triển vốn. Phòng Kỹ thuật: Quản lý kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, kiểm tra chất lượngsản phẩm do các đơn vị thành viên sản xuất các sản phẩm nhập từ nguồn khaithác trước khi nhập vào phòng kho vận, thực hiện cải tiến kỹ thuật, thực hiện thínghiệm về các sản phẩm xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm công ty. Phòng kho vận: Xuất, nhập, đóng gói và bảo quản hàng hóa, điều động xenhanh chóng, giữ gìn và bảo quản xe.Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 11 Phòng kinh doanh: Quản lý việc kinh doanh sách, các loại ấn phẩm nhàtrường, phụ trách các cửa hàng bán lẻ, lập kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu thịtrường. Phòng thiết bị: Khai thác và nhập hàng thiết bị đồ dùng dạy học, cung ứng cácthiết bị trong nhà trường, bảo hành các loại máy móc trang thiết bị cho cơ sở từnguồn hàng, khai thác và đầu tư sản xuất.1.4. Quá trình sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng1.4.1. Quá trình sản xuất:Khối sản xuất Khối kinh doanhBán lẻ Dịch vụHàng hóa bên ngoàiĐại lý Bán sỉKhách hàngSơ đồ 1.2: Sơ đồ sản xuất kinh doanh1.4.2. Tình hình kinh doanh các mặt hàng:Khối kinh doanh liên kết với khối sản xuất và hàng hóa bên ngoài cung cấp các sảnphẩm thiết bị phục vụ cho viếc dạy và học cho các đại lý, các đại lý lần lượt phân phốicho các nhà bán sỉ, bán lẻ. Khách hàng là người tiêu thụ hàng hóa, hàng hóa sẽ nhận từcác đại lý, các nhà bán sỉ, bán lẻ hoặc đồng thời sẽ làm các dịch vụ nếu cần.Trong nền kinh tế thì không tránh khỏi sự cạnh tranh khắc nghiệt giữa các sản phẩmcùng ngành.Danh mục, số lượng thiết bị giảm nhiều và giá thẩm định thấp nên doanh thu và lợinhuận giảm đi nhiều. Bên cạnh đó, giá vật tư biến động liên tục, giá cước phí vậnchuyển tăng ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm làm lợi nhuận cũng giảm đáng kể.Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 12Hệ thống cửa hàng bán lẻ của công ty chưa phát triển nên bị các đại lý lớn gây khókhăn trong quá trình kinh doanh. Mặc dù các mặt hàng của công ty đảm bảo chấtlượng cao và giá xuất xưởng hợp lý nhưng công ty vẫn không thể thắng các đơn thầuchỉ có cạnh tranh về giá.Chi phí vận chuyển, kho bãi, lương nhân viên, lãi suất ngân hàng … tăng cao cũnglàm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và giá vốn hàng bán.Công ty đang phải cạnh tranh với những mặt hàng cùng loại mà nhập lậu, đôi khicông ty phải hạ giá bán chấp nhận lỗ để giữ khách hàng.Công ty đang từng bước chuyển đổi cơ chế hoạt động để phục vụ cho mục tiêu pháttriển của công ty, công ty đang tiến hành đổi mới hoàn toàn chiến lược phát triểnnguồn nhân lực từ việc tuyển dụng đào tạo, đề bạt, chú ý đến việc sử dụng chính sáchtiền lương để thu hút cán bộ nhân viên có năng lực tốt, hợp tác với công ty làm chi phíquản lý tăng lên làm ảnh hưởng đến lợi nhuận.Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 13CHƢƠNG 2THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾTBỊ TRƢỜNG HỌC TP.HCM2.1. Tổng quát về phòng kế toán2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toánTrƣởng phòngkiêm kế toántrƣởngPhó phòng kiêmkế toán tổng hợpvà kế toán TSCĐKế toántiền gửingânhàngKế toánthanhtoán kiêmtạm ứngThủ quỹKế toánhàng hóaKế toáncông nợphải thuKế toángiá thánhsản xuấtKế toáncông nợphải trảSơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty2.1.2. Cơ cấu tổ chức: Kế toán trƣởng kiêm trƣởng phòng: Có nhiệm vụ tổ chức điều hành toànbộ hệ thống kế toán, chỉ đạo trực tiếp toàn bộ nhân viên kế toán trong côngty, làm tham mưu cho Giám đốc về các hoạt động kinh doanh, tổ chức kiểmtra kế toán nội bộ trong công ty. Thống kê thu thập xử lý thông tin số liệu kếtoán, quản lý tài sản và việc sử dụng vốn của công ty. Chịu trách nhiệm vềký duyệt các sổ sách, chứng từ, báo cáo liên quan đến tài chính. Khi quyếttoán được lập xong, kế toán trưởng có nhiệm vụ thuyết minh và phân tích,Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 14giải thích kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm về mọi số liệu ghitrong bảng quyết toán, nộp đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính theo quyđịnh. Phó phòng kiêm kế toán tổng hợp và kế toán tài sản cố định: có nhiệmvụ vào sổ cái tài khoản, lập báo cáo tài chính và các báo cáo chi tiết trìnhcấp trên, kiểm tra tính cân đối, kiểm tra việc định khoản vào sổ của kế toánviên Kế toán thanh toán kiêm kế toán tạm ứng: Theo dõi và hạch toán cácnghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thu, chi tiền mặt. Kế toán tiền gửi ngân hàng: Theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến phân hệkế toán tiền gửi ngân hàng, hạch toán; lập hồ sơ vay vốn, trả nợ vay tín dụngngân hàng, theo dõi tình hình công nợ với ngân hàng. Kế toán giá thành sản xuất: tập hợp chi phí sản xuất, theo dõi tình hìnhnhập – xuất – tồn nguyên vật liệu; tính giá thành sản phẩm hoàn thành. Kế toán công nợ phải thu: theo dõi các khoản phải thu của khách hàng,báo cáo kịp thời khi phát sinh nợ quá hạn để có biện pháp xử lý; định kỳ đốichiếu công nợ với khách hàng. Kế toán công nợ phải trả: Theo dõi tình hình thanh toán với nhà cung cấp ,định kỳ đối chiếu công nợ. Kế toán hàng hóa: tập hợp chứng từ, sổ sách liên quan đến tình hình xuấtnhập tồn hàng hóa, hạch toán doanh thu bán hàng, giá vốn bán hàng và thuếGTGT, theo dõi tình hình luân chuyển hàng hóa, công cụ, dụng cụ tại côngty. Thủ quỹ: Căn cứ vào các phiếu thu, phiếu chi đã được duyệt để thu và chitiền mặt. Định kỳ, thống kê tiền mặt tại quỹ, hàng ngày kiểm kê tiền, đốichiếu với sổ sách kế toán. Thủ quỹ có trách nhiệm giữ và bảo quản tiền mặt.2.1.3. Nhân sự: Nhân sự phòng kế toán hiện tại có 9 người Ông Trần Văn Hưng – Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Chị Huỳnh Thị Bích Hạnh – Kế toán tổng hợp kiêm phó phòngHotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 15 Chị Trương Cẩm Tiên – Kế toán thanh toán kiêm kế toán tạm ứng Anh Bùi Chí Hiếu – Kế toán tiền gửi ngân hàng Anh Lê Trí Dũng – Kế toán công nợ người mua Anh Nguyễn Trung Kiên – Kế toán hàng hóa Chị Nguyễn Thị Thanh Nhã – Kế toán công nợ người bán Chị Võ Thị Ngọc Hoanh – Kế toán giá thành sản xuất Chị Lê Thị Diễm Trang – Thủ quỹ2.1.4. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty: Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm. Đồng tiền sử dụng để ghi sổ và lập báo cáo tài chính: đồng Việt Nam. Phương pháp nộp thuế GTGT: Nộp thuế giá trị gia tăng theo phương phápkhấu trừ. Kỳ xác định kết quả kinh doanh: hàng tháng. Phương pháp kế toán TSCĐ: Nguyên tắc xác định nguyên giá tài sản: Hạch toán theo giá mua. Phương pháp khấu hao áp dụng: phương pháp đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao: Áp dụng theo Thông tư 203/2009/TT-BTC về hướngdẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; thaythế Quyết định 206/2003/QĐ-BTC và có hiệu lực từ ngày01/01/2010. Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Nguyên tắc đánh giá: tính theo giá thành sản xuất Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: theo giá mua Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên. Phương pháp tính toán các khoản dự phòng, tình hình trích lập dự phòng:dựa vào tình hình thực tế, giá cả thị trường có thể tiêu thụ được để lập dựphòng. Phương pháp tính giá thành: phương pháp trực tiếp (giản đơn).Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 16 Phương pháp ghi sổ: áp dụng hình thức chứng từ ghi sổChứng từ gốcSổ quỹChứng từ ghi sổSổ cáiBảng cân đối tài khoảnSổ chi tiết các tàikhoảnSổ, thẻ chi tiếtSổ đăng ký chứngtừ ghi sổBáo cáo tài chínhGhi chú:Ghi hàng ngày:Ghi cuối tháng:Đối chiếu, kiểm tra:Sơ đồ 2.2: Hình thức chứng từ ghi sổ Tin học hóa kế toán: Để giảm bớt khối lượng công việc tài phòng kế toán vàhạn chế nhiều sai sót trong việc xử lý số liệu, công ty đang sử dụng hìnhthức Kế toán trên máy tính với phần mềm do Nhà Xuất Bản Giáo Dục cấpvà được thiết kế theo nguyên tắc của hình thức Kế toán Chứng từ ghi sổ.2.1.5. Trình tự thực hiện:Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kếtoán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập Chứng từghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau đóHotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 17được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.Cuối tháng, phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chínhphát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số phát sinh Nợ,Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ cái. Căn cứ vào Sổ Cái lậpBảng Cân đối số phát sinh.Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết(được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. Quan hệđối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có củatất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng Tổng sốtiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có củacác tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau, và số dư của từng loại tàikhoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.2.2. Thực tế thực hiện tại công ty2.2.1. Kế toán tiền mặt2.2.1.1. Chứng từ sử dụng Chứng từ gốc:o Hóa đơn GTGTo Bảng thanh toán tiền lươngo Biên lai thu tiềno Giấy đề nghị thanh toán Chứng từ dùng để ghi sổ:o Phiếu thuo Phiếu chi2.2.1.2. Tài khoản sử dụngHotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 18Số hiệuTên Tài khoản111Tiền mặt tại quỹ1111Tiền Việt Nam2.2.1.3. Sổ kế toán Sổ quỹ tiền mặt Sổ cái chi tiết tài khoản 111 (tham khảo phụ lục 2.1)2.2.1.4. Tóm tắt quy trình kế toán Thủ tục chi tiềnKhi phát sinh nhu cầu mua hàng hóa, vật tư, TSCĐ hoặc thanh toán tiền công tácphí cho nhân viên cũng như các khoản chi linh tinh khác, bộ phận hoặc cá nhân đó sẽlập giấy đề nghị thanh toán trình lãnh đạo bộ phận liên quan ký duyệt, sau đó chuyểnsang phòng kế toán kiểm tra trước khi trình Giám đốc ký duyệt.Tại phòng kế toán, chị Tiên – Kế toán thanh toán sẽ kiểm tra, nếu hợp lệ sẽ tiếnhành lập Phiếu chi (hai liên) lúc này nghiệp vụ sẽ được cập nhật vào Hệ thống phầnmềm kế toán tại đơn vị do NXB Giáo dục cấp. Sau đó, Phiếu chi sẽ được chuyển chochú Hưng – Kế toán trưởng – duyệt chi. Nếu chú Hưng đồng ý duyệt chi, chứng từ sẽđược chuyển cho Giám đốc.Sau khi nhận được Phiếu chi từ chú Hưng, Giám đốc sẽ ký duyệt Phiếu chi vàchuyển về cho chị Tiên. Chị Tiên sẽ giao Phiếu chi này (cả hai liên) cho chị Trang –Thủ quỹ – để chi tiền.Chị Trang nhận Phiếu chi này sẽ tiến hành ký và xuất tiền cho người đề nghị chi,sau khi chi tiền, thủ quỹ và người nhận tiền phải cùng ký tên vào Phiếu chi, sau đóPhiếu chi liên 2 được giao cho người nhận tiền và chuyển Phiếu chi liên 1 thủ quỹ giữlại để ghi sổ quỹ, cuối tháng tập hợp toàn bộ Phiếu chi và giao lại cho chị Tiên đóngHotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 19thành cuốn lưu kèm với bản sao chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu của ngườinhận tiền.Kế toán chi tiền mặtCá nhân/BP có nhucầuKế toán viên Kế toán trưởng Giám đốc Thủ quỹBắt đầuLậpgiấyđềnghịthanhtoánGiấy đề nghịthanh toánKiểm tratính hợp lệLậpphiếuchiPhiếu chiDuyệtvà kýphiếuchiQuyết địnhKýphiếuchiKýduyệtvà chitiềnGhi sổ quỹNhận tiềnvà ký PCPhiếu chi liênNoYesYesNoPhiếu chiPhiếu chi liênPhiếu chi đãduyệtPhiếu chi đãduyệt và k{Ghi sổ kế toán tiềnmặtSơ đồ 2.3: Kế toán chi tiền mặt Thủ tục thu tiềnCăn cứ vào hóa đơn bộ phận hoặc cá nhân có nhu cầu nộp tiền, sẽ phát sinh đềnghị nộp tiền cho chị Tiên – Kế toán than toán.Sau khi nhận được đề nghị nộp tiền từ nhân viên, chị Tiên sẽ tiến hành lập Phiếuthu tiền mặt (hai liên), sau đó chuyển cho chú Hưng – Kế toán trưởng.Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 20Sau khi nhận Phiếu thu, chú Hưng sẽ tiến hành duyệt thu và ký, sau đó chuyển lạicho chị Trang – Thũ quỹ. Chị Trang ký nhận Phiếu thu, tiến hành thu tiền và chuyểnPhiếu thu cho người nộp tiền ký, Phiếu thu liên 2 được giao cho người nộp tiền, liên 1chị Trang giữ lại và tiến hành ghi sổ quỹ.Sau khi thủ tục thu hoàn hành xong, chị Tiên tiến hành ghi sổ kế toán tiền mặt.Cuối tháng chị Trang sẽ chuyển toàn bộ Phiếu thu liên 1 phát sinh trong tháng cho chịTiên và chị Tiên sẽ đóng thành cuốn và lưu trữ cùng các chứng từ liên quan.Kế toán thu tiền mặtCá nhân/BP nộp tiền Kế toán viên Kế toán trưởng Thủ quỹBắt đầuHóa đơnNộptiềnLậpphiếuthuKí vàduyệtthuKíphiếuthu vànộptiềnPhieu thuGhi sổ quỹGhi sổ kếtoán tiềnmặtNhậntiền vàkíphiếuthuPhiếu thuPhiếu thu đãđược duyệtPhiếu thuPhiếu thuSơ đồ 2.4: Thủ tục thu tiền mặt2.2.1.5. Ví dụ minh họa Ngày 26/12/2011, Phiếu thu số 004606, thu tiền hàng của công ty CP PhátHành Sách TP. HCM – FAHASA, số tiền 33.264.000 đồngNợ TK 1111 33.264.000Có TK 1311 33.264.000Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 21 Ngày 26/12/2011, Phiếu chi số 004968, chi tiền mua súng phun sơn F75 cho xínghiệp đồ dùng dạy học kèm theo HĐ 0000076 và phiếu đề nghị chi tiền mặt,số tiền: 3.900.000 đồngNợ TK 1531 3.900.000Có TK 1111 3.900.000Chứng từ bao gồm: Phiếu thu số 004606  tham khảo phụ lục 1.1.1, Phiếu chi số004968  tham khảo phụ lục 1.2.1, Hóa đơn GTGT số 0000076  tham khảo phụ lục1.3.1, phiếu đề nghị chi tiền mặt  tham khảo phụ lục 1.9.12.2.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàngHầu hết mọi khoản chi lớn của công ty đều được thực hiện qua ngân hàng. Côngty có các tài khoản tại chủ yếu tại 4 ngân hàng: Công Thương (VietinBank), NôngNghiêp và Phát triển nông thôn (Agribank), Vietcombank, Đầu tư và Phát triển nôngthôn (BIDV).2.2.2.1. Chứng từ sử dụng Giấy Báo Nợ Giấy Báo Có Ủy Nhiệm Thu Ủy Nhiêm Chi Ủy Nhiêm Chi2.2.2.2. Tài khoản sử dụng:Số hiệuTên Tài khoản112Tiền gửi Ngân hàng1121Tiền Việt Nam gửi ngân hàng1122Ngoại tệ gửi ngân hàng2.2.2.3. Sổ kế toánHotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 22 Sổ chi tiết TGNH Sổ cái tổng hợp TGNH2.2.2.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng Quy trình chi tiền gửi ngân hàng:Khi nhận được phiếu đề nghị chuyển khoản đã được kế toán công nợ kiểm tra, đốichiếu và được cấp trên ký duyệt, anh Hiếu – Kế toán ngân hàng – tiến hành lập Lệnhchi (2 liên, riêng ngân hàng Công thương yêu cầu 4 liên) và trình kế toán trưởng duyệt,sau đó anh Hiếu phải mang Lệnh chi đến cho Giám đốc duyệt trước khi gởi cho ngânhàng để thực hiện nghiệp vụ chuyển khoản thanh toán tiền cho người bán. Sau khithực hiện xong, ngân hàng sẽ gửi trả một liên của Lệnh chi và Giấy báo Nợ về công ty.Căn cứ vào Lệnh chi và Giấy báo Nợ, anh Hiếu sẽ hạch toán vào hệ thống phần mềmkế toán tại đơn vị (giảm tiền gửi ngân hàng và giảm nợ phải trả).Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 23Phiếu đềnghị chuyểnkhoảnKế toán viên Giám đốc Ngân hàngKế toán trưởngLệnh chiK{ duyệt Yes K{ duyệt YesNoKết thúcNoLệnh chi đãduyệtLệnh chi đãduyệtKế chi tiền gửi ngân hàngThanhtoán chokháchhàngLập giấybáo NợGiấy báo NợGiấy báo NợNhập liệuSơ đồ 2.5: Kế toán chi tiền gửi ngân hàng Quy trình thu tiền gửi ngân hàng:Công ty chuẩn bị bộ chứng từ thanh toán gửi cho khách hàng ( bao gồm: Hóa đơnGTGT, Đề nghị thanh toán), bộ chứng từ này phải có con dấu và chữ ký của Giámđốc.Khách hàng nhận được bộ chứng từ sẽ thanh toán cho doanh nghiệp qua tài khoảnngân hàng được công ty cung cấp.Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 24Ngân hàng nhận được tiền thanh toán nợ của khách hàng chuyển qua ngân hàng (hoặc tiền gửi của công ty) sẽ tiến hành lập Giấy báo Có và chuyển Giấy báo Có choanh Hiếu – Kế toán ngân hàng.Nhận được Giấy báo Có, anh Hiếu tiến hành kiểm tra đối chiếu với các chứng từgốc kèm theo và tiến hành ghi nhận trên hệ thống kế toán của đơn vị (tăng tiền gửingân hàng và giảm khoản phải thu).Kế toán thu TGNHGiám đốc Khách hàng Ngân hàng Kế toán viênBộ chứngtừKíduyệtThanhtoánThutiền vàlậpgiấybáo cóGiấy báo cóBộ chứngtừ đượcduyệtGiấy báo cóBộ chứngtừĐối chiếubộ chứngtừGiấy đề nghịđối chiếuGhi sổ kế toánTGNHNoYesSơ đồ 2.6: Kế toán thu tiền gửi ngân hàng Chỉnh hợp tài khoản tiền gửi ngân hàng:Đầu giờ làm việc mỗi ngày, anh Hiếu – Kế toán tiền gửi ngân hàng – sẽ nhận sổphụ từ ngân hàng để tiến hành đối chiếu với các khoản thu chi qua ngân hàng đã đượcghi nhận trên sổ sách trong hệ thống phần mềm kế toán tại đơn vị.Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : PhƣơngThảoEmail:Thuvienluanvan_org@yahoo.comWeb:www.thuvienluanvan.orgwww.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luậnTrang 25Các khoản khớp nhau sẽ được đánh dấu trực tiếp trên sổ phụ và từ trước đến nayhầu như công ty chưa phát sinh khoản chênh lệch giữa sổ phụ ngân hàng và sổ sách kếtoán.2.2.2.5. Ví dụ minh họa Ngày 19/12/2011, căn cứ vào Giấy báo Nợ số 1328 của Ngân hàng TMCPCông Thương Việt Nam chi nhánh 5 TP.Hồ Chí Minh về việc Công ty CP sáchvà thiết bị trường học TP.Hồ Chí Minh trả tiền mua vật tư thiết bị cho công tyTNHH TM Tân Vương số tiền 9.000.000đ. Kế toán định khoản:Nợ 331 9.000.000Có 1121 9.000.000 Ngày 19/12/2011, căn cứ vào Giấy Báo Có số 96 về việc trường tiểu học TânQuý Tây thanh toán hóa đơn mua thiết bị số tiền 9.660.000đ.Kế toán địnhkhoản:Nợ 1121 9.660.000Có 131 9.660.000Chứng từ gồm: Phiếu đề nghị chuyển khoảntham khảo phụ lục 1.9.2, Giấy báo Nợ số1328  tham khảo phụ lục 1.4.1, Giấy Báo Có số 96  tham khảo phụ lục 1 5.12.2.3. Kế toán công nợ phải thu2.2.3.1 Kế toán phải thu khách hàng:Phải thu khách hàng là khoản tiền doanh nghiệp phải thu lại của khách hàng dodoanh nghiệp đã bán sách, thiết bị cho khách hàng nhưng chưa thu được tiền.a. Chứng từ sử dụng Hóa đơn GTGT

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo
Shopping cart