Dịch vụ Quản Lí Tốt Phòng Thí Nghiệm (GLM)

Bạn đang ở đây: Trang chủ

 > 

Dịch vụ

 > 

RAM

 > 

Dịch vụ Quản Lí Tốt Phòng Thí Nghiệm (GLM)

 

Dịch vụ Quản Lí Tốt Phòng Thí Nghiệm (GLM)

Với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm trong ngành, Intertek cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lí chuyên nghiệp cho các phòng thí nghiệm của bạn.

Rất
nhiều công ty đã nhận ra sự quan trọng của việc thiết lập phòng thí nghiệm
riêng nhằm giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm của họ tại các giai đoạn sản
xuất khác nhau cũng như giảm thiểu tổn thất tài chính, và, cuối cùng là bảo vệ
uy tín thương hiệu của họ.

Chúng tôi giúp bạn đào tạo các chuyên gia phòng thí
nghiệm đủ điều kiện, hiểu rõ hơn về các phương pháp thử nghiệm chính xác cho
các quốc gia khác nhau và tìm hiểu cách thiết lập hệ thống quản lí phòng thí
nghiệm toàn diện để đạt được các mục tiêu đề ra.

Các dịch vụ GLM bao gồm:

 • Đánh giá phòng thí nghiệm (LE) –

  Cung cấp đánh giá dựa trên các hệ thống phòng thí  nghiệm hiện hành và  tư vấn cho các khu vực cần cải thiện,
  như thiết kế phòng thí nghiệm, mua thiết bị và tương quan thiết bị.

 • Đào tạo (LT) –

  Cung cấp các
  khóa đào tạo khác nhau dựa trên các yêu cầu an toàn phòng thí nghiệm, công
  nghệ quản lí phòng thí nghiệm, nhân viên và quản lí phòng thí nghiệm đủ
  điều kiện cũng như làm thế nào để nộp đơn xin công nhận.

 • Thực hiện
  trong phòng thí nghiệm (LI) –

  Cung cấp
  hướng dẫn thông qua qui trình vận hành của cả hệ thống phòng thí nghiệm;
  bao gồm xây dựng tài liệu kĩ thuật và đánh giá trước hệ thống.

 • Thành lập phòng thí nghiệm –

   Thành lập thành công phòng thí nghiệm hay
  chứng nhận, CNAS, HKAS, UKAS, CMA.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo