LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP thiết kế nhà máy nước giải khát lên men và nước giải khát pha chế

Hạng mục

Đv

1 mẻ

1 ngày

1 năm

Nguyên liệu ban đầu

Kg

Nước GK

Lên men

Nước ngọt pha chế

Nước GK

lên men

Nước ngọt pha chế

Nước GK lên men

Nước ngọt pha chế

Malt

Kg

812,92

 

2438,75

 

702359

 

Ngô

Kg

812,92

 

2438,75

 

702359

 

Đường

Kg

662,85

553,32

1988,55

1041,54

527703,5

318714

Xirô 60% cần nấu

Lit

1082,32

701,08

3246,95

1319,64

 

 

Axit citric bổ sung

Lit

0,33

15,915

1

31,83

288

9164,7

Lượng hương liệu

Lit

 

2,657

 

5,314

 

1530,49

Lượng chất màu

Lit

 

1,26

 

2,52

 

726,88

Lượng đường 6 % bổ sung

Lit

17973,17

 

53919,22

 

15528735,85

 

Lượng dịch lên men đã phối chế

Lit

18822,67

 

56467,71

 

16262701

 

Lượng dịch lên men trước khi lọc và làm lạnh

Lit

18447,92

 

55343,44

 

15938913,5

 

Lượng dịch lên men sau lọc và làm lạnh

Lit

18263,39

 

54789,85

 

15779478

 

Lượng nước bổ sung để nấu xiro

Lit

442,55

402,14

1327,65

804,29

382364,23

230959,02

Lượng nước trong nồi thơm hoá

Lit

5690,44

 

15208,32

 

4379996,1

 

Lượng nước bão hoà CO2

Lit

 

4614,45

 

9228,89

 

2657920,7

Lượng bã thải

kg

1964,3

 

5084,5

 

1697613,1

 

Lượng nước giải khát thành phẩm

Lit

17361,2

5208,33

52083,3

10416,67

15000000

3000000

Chai

 

 

 

 

 

7575757

1515152

Nắp

 

 

 

 

 

46363636

9272727

Nhãn

 

 

 

 

 

46363636

9272727

Két đựng chai

 

 

 

 

 

293560

58713

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo