Mẫu bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám chữa bệnh

Bản in

Mẫu bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám chữa bệnh là gì? Mẫu bản kê khai gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám chữa bệnh là gì?

Mẫu bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám chữa bệnh là mẫu bản kê khai được lập ra để kê khai về cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám chữa bệnh. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai… Mẫu được ban hành theo Nghị định 50/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám chữa bệnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

…[1]…., ngày … tháng … năm 20….

BẢN KÊ KHAI
Cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ……………………………………………………

Địa chỉ: ………………………….……………………………………………………

I. PHẦN KÊ KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Diện tích mặt bằng;

2. Kết cấu xây dựng nhà;

3. Diện tích xây dựng sử dụng; diện tích trung bình cho 01 giường bệnh đối với bệnh viện;

4. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng bệnh;

5. Bố trí các khoa/chuyên khoa, phòng;

6. Các điều kiện vệ sinh môi trường:

a) Xử lý nước thải;

b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt;

c) An toàn bức xạ.

7. Hệ thống phụ trợ:

a) Phòng cháy chữa cháy;

b) Khí y tế;

c) Máy phát điện;

d) Thông tin liên lạc.

8. Cơ sở vật chất khác (nếu có).

II. PHẦN KÊ KHAI VỀ THIẾT BỊ Y TẾ CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

STT

Tên thiết bị

Ký hiệu thiết bị (MODEL)

Công ty sản xuất

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Số lượng

Tình trạng sử dụng

Giá thành

Ghi chú

1

2

3

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ [2]
(Ký và ghi rõ họ, tên)

[1] Địa danh.

[2] Người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh.

Mẫu bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám chữa bệnh

Mẫu bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của cơ sở khám chữa bệnh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo