MẪU BẢN KÊ KHAI TỔ CHỨC NHÂN SỰ, TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN, CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ – Tài liệu

… – Tự do – Hạnh phúc THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT, TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ Tên đại lý phân phối: Địa chỉ trụ sở chính của Đại lý phân phối: 1. … ký/thời Địa điểm phân phối (nêu rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, Thuyết minh sở vật chất kỹ thuật, tổ chức nhân sự phục vụ hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở (ban hành kèm theo Thông … của trang thiết bị sử dụng và việc bố trí hệ thống máy tính này tại trụ sở làm việc. 3. Đội ngũ cán bộ STT Họ và tên Số CMND Loại/Số CCHN chứng Số hợp đồng lao động ký với tổ chức…

  • 3
  • 538
  • 0

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo