Mẫu bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 27/03/2018, 20:26

Mẫu thuyết minh sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục III, Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ………, ngày……tháng…….năm … BẢN THUYẾT MINH sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm I- THÔNG TIN CHUNG Tên sở sản xuất, kinh doanh: ……………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………… Điện thoại: ……………… Fax: ………… Email: ……………………… Loại hình sản xuất, kinh doanh DN nhà nước  DN 100% vốn nước  DN liên doanh với nước  DN Cổ phần  DN tư nhân  Khác  …………………… (ghi rõ loại hình) Năm bắt đầu hoạt động: …………………………………………………… Số đăng ký, ngày cấp, quan cấp đăng ký kinh doanh: …………………… Công suất thiết kế: …………………………………………………………… Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê năm trở lại đây): ……………… Thị trường tiêu thụ chính: …………………………………………………… II MƠ TẢ VỀ SẢN PHẨM TT Tên sản phẩm sản xuất, kinh doanh Nguyên liệu/ sản phẩm đưa vào sản xuất, kinh doanh Tên nguyên liệu/ Nguồn gốc/ sản phẩm xuất xứ Cách thức đóng gói thơng tin ghi bao bì III TĨM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH Nhà xưởng, trang thiết bị – Tổng diện tích khu vực sản xuất, kinh doanh……… m2 , đó: + Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm : …………… m2 + Khu vực sản xuất, kinh doanh : ….…………………… m2 + Khu vực đóng gói thành phẩm : ……………………… m2 + Khu vực / kho bảo quản thành phẩm: ………………… m2 + Khu vực sản xuất, kinh doanh khác : …….…………… m2 – đồ bố trí mặt sản xuất, kinh doanh: Trang thiết bị chính: Tên thiết bị Số lượng Nước sản xuất Tổng công suất Năm bắt đầu sử dụng Hệ thống phụ trợ – Nguồn nước sử dụng: Nước máy công cộng □ Nước giếng khoan □ Hệ thống xử lý: □ Khơng □ Phương pháp xử lý: …………………………………………… – Nguồn nước đá sử dụng (nếu sử dụng): Tự sản xuất □ Mua ngồi □ Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá: …………………………… Hệ thống xử lý chất thải Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Người sản xuất, kinh doanh : – Tổng số: ……………… người, đó: + Lao động trực tiếp: …………….người + Lao động gián tiếp: …………… người – Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh: – Tập huấn kiến thức ATTP: Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị… – Tần suất làm vệ sinh: – Nhân công làm vệ sinh: … người; …… sở ……… thuê Danh mục loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử trùng sử dụng: Tên hóa chất Thành phần Nước sản xuất Mục đích Nồng độ sử dụng Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng (HACCP, ISO,….) Phòng kiểm nghiệm – Của sở □ Các tiêu PKN sở phân tích: ……… …………………………………………………………………………………… – Thuê ngoài□ Tên PKN gửi phân tích: ……………………… …………………………………………………………………………………… 10 Những thơng tin khác Chúng tơi cam kết thông tin nêu thật./ ĐẠI DIỆN SỞ (Ký tên, đóng dấu) \ … TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH Nhà xưởng, trang thiết bị – Tổng diện tích khu vực sản xuất, kinh doanh……… m2 , đó: + Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm : …………… m2 +… xuất, kinh doanh: Trang thiết bị chính: Tên thiết bị Số lượng Nước sản xuất Tổng công suất Năm bắt đầu sử dụng Hệ thống phụ trợ – Nguồn nước sử dụng: Nước máy công cộng □ Nước giếng khoan □ Hệ thống… sinh nhà xưởng, trang thiết bị… – Tần suất làm vệ sinh: – Nhân công làm vệ sinh: … người; …… sở ……… thuê Danh mục loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử trùng sử dụng: Tên hóa chất

– Xem thêm –

Xem thêm: Mẫu bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm,

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo