Mẫu bảng kê khai cơ sở vật chất thiết bị phòng khám của người nước ngoài » Tin Tức Giáo Dục Học Tập Tiny | Đỉnh Review

Mẫu bảng kê khai cơ sở vật chất thiết bị phòng khám của người nước ngoài, Mẫu bảng kê khai cơ sở vật chất thiết bị phòng khám của người nước ngoài

Mẫu bảng kê khai cơ sở vật chất thiết bị phòng khám của người nước ngoài

BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN

(Loại hình phòng khám đa khoa)

Tên cơ sở:………………………………………………………………………………………………………….

Bạn Đang Xem: Mẫu bảng kê khai cơ sở vật chất thiết bị phòng khám của người nước ngoài

Họ tên chủ cơ sở:……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ sở:……………………………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại/fax:……………………………………………………………………………………………………

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA PHÒNG KHÁM:

– Tổng số diện tích sử dụng của PK:……………….m2

– Gồm các phòng sau:

+ Phòng 1:…………………………………………………………..Diện tích:………………..m2

Mô tả cụ thể phòng (có ốp gạch men kính? Chiều cao ốp gạch men kính? Chiều cao từ trần đến sàn nhà? Trần nhà? Sàn nhà? …), mục đích sử dụng của phòng:

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Phòng 2:…………………………………………………………..Diện tích:………………..m2

Mô tả cụ thể phòng (có ốp gạch men kính? Chiều cao ốp gạch men kính? Chiều cao từ trần đến sàn nhà? Trần nhà? Sàn nhà? …), mục đích sử dụng của phòng:

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Phòng 3:…………………………………………………………..Diện tích:………………..m2

Mô tả cụ thể phòng (có ốp gạch men kính? Chiều cao ốp gạch men kính? Chiều cao từ trần đến sàn nhà? Trần nhà? Sàn nhà? …), mục đích sử dụng của phòng:

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Phòng 4:……………………………………………………Diện tích:………………..m2

Mô tả cụ thể phòng (có ốp gạch men kính? Chiều cao ốp gạch men kính? Chiều cao từ trần đến sàn nhà? Trần nhà? Sàn nhà? …), mục đích sử dụng của phòng:

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Kịch bản chương trình Khăn Hồng Tình Nguyện năm 2020

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

II. TRANG THIẾT BỊ:

1. Trang thiết bị khám chữa bệnh chuyên khoa…………………………..gồm:

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Trang thiết bị khám chữa bệnh chuyên khoa…………………………..gồm:

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Trang thiết bị khám chữa bệnh chuyên khoa…………………………..gồm:

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

4. Trang thiết bị khám chữa bệnh chuyên khoa…………………………..gồm:

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

III. SỔ SÁCH THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA PHÒNG KHÁM:

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị được hưởng chế độ thôi việc sau khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

+…………………………………………………………………………………………………………………….

Giám đốc doanh nghiệp
(Nếu PK trực thuộc DN)

(Ký tên, đóng dấu)

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 20…..

Giám đốc phòng khám

(Ký ghi rõ họ tên)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo