Mẫu Bảng kê khai địa điểm và trang thiết bị của cơ sở kinh doanh thuốc – Biểu mẫu | Đỉnh Review

5/5 – (1 bình chọn)

Mẫu số 7/KKĐĐ-TTB
Bảng kê khai địa điểm và trang thiết bị của cơ sở kinh doanh thuốc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM VÀ TRANG THIẾT BỊ

 CỦA CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC

 

Cơ sở kinh doanh……………………………………………………………………..

Người phụ trách……………………………………………..……………………….

Địa điểm………………………………………………………………………………

Diện tích :……………………………………………………………………………

Cơ sở riêng biệt hay chung với cơ sở khác…………………………………..…….

Mô tả sơ bộ điều kiện cơ sở : (nền, trần nhà, vệ sinh môi trường…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trang thiết bị (Tủ, quầy, danh sách máy móc, thiết bị, điều kiện PCCC….)………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tài liệu chuyên môn, văn bản pháp luật, quy chế dược, sổ sách theo dõi………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sơ đồ địa điểm kinh doanh (Vẽ ở mặt sau: vẽ rõ vị trí, số nhà, tên phố, phường, ngõ, xóm, các nhà thuốc gần nhất và các đặc điểm dễ nhận biết khác…)

 

 

 

………….., ngày       tháng       năm

Giám đốc doanh nghiệp/ Chủ cơ sở

  (Ký ghi rõ họ tên)

 

 

 

Tham khảo thêm:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo