Mẫu soạn thảo hợp đồng cho mượn tài sản – Chuyên trang tư vấn pháp luật, tổng đài hỗ trợ pháp lý, tư vấn luật trực tuyến

Cho mượn, hay đi mượn là những hoạt động rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Đa phần vì tin tưởng hay cả nể mà bên cho mượn cũng như bên mượn thường không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý. Dẫn đến khi xảy ra thiệt hại, hoặc tranh chấp rất khó để giải quyết. Do đó việc tạo lập một hợp đồng giữa bên cho mượn và bên mượn là việc vô cùng cần thiết, giúp giảm thiểu những rủi ro, những tranh chấp không đáng có. Dưới đây là mẫu soạn thảo Hợp đồng cho mượn tài sản cơ bản:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÀI SẢN

  • Phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam
  • Hợp đồng theo mẫu được quy định như nào theo pháp luật
  • Phân biệt căn cứ xác lập quyền dân sự theo hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương
  • Nghĩa vụ bảo mật thông tin giai đoạn tiền hợp đồng
  • Vào cửa hàng mua sắm, bị mất xe thì ai phải chịu trách nhiệm?

 

Số …../ HĐMTS

Hôm nay, ngày……………….. tháng…………. năm……………. tại ……………………….

Chúng tôi gồm:

  1. Bên cho mượn

Họ tên:……………………….       sinh năm:………….  

Địa chỉ thường trú:

CMND               số: :……………………….

 cấp ngày:………………………… Tại: :……………………………..

( Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A)

  1. Bên đi mượn

Họ tên:……………………………    sinh năm:………………………

Địa chỉ thường trú:

CMND                  số:…………………..

cấp ngày:………………………… Tại:……………………………..

(Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B)

Hai bên đã trao đổi, bàn bạc và đi đến thống nhất lập bản hợp đồng cho mượn với nội dung và các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B mượn………………………………..

 

Tình trạng sử dụng hoặc tình trạng kỹ thuật: (Mô tả đặc điểm tài sản, tính năng sử dụng)

………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng

– Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng như trên, trong thời gian là:

 bắt đầu từ ngày …tháng… năm….. đến ngày……. tháng……… năm……..

– Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A có quyền lấy lại tài sản sau khi đã thông báo cho bên B biết trước ngày hoặc khi xảy ra tình trạng vi phạm hợp đồng như :

Bên B có thể hoàn trả lại tài sản bất cứ lúc nào khi không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đạt yêu cầu của mình.

Điều 3: Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

3.1. Nghĩa vụ của bên A

– Nêu rõ tình trạng tài sản và các khuyết tật của tài sản.

– Nêu rõ các yêu cầu bảo quản, tu bổ, sửa chữa trong quá trình sử dụng…

3.2 Nghĩa vụ của bên B

– Có trách nhiệm bảo quản, sửa chữa, thay thế các phụ tùng, phụ kiện và chịu mọi trách nhiệm về mất mát, hư hỏng xảy ra (nếu có), không tự ý làm thay đổi trạng thái ban đầu của tài sản trong suốt thời gian mình mượn.

– Có trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các phụ tùng, phụ kiện và chịu mọi chi phí khác để đảm bảo giá trị sử dụng bình thường của tài sản trong thời hạn mượn.

– Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên A.

– Giao trả nguyên trạng thái đang sử dụng đúng thời hạn hợp đồng với đầy đủ phụ kiện của nó, nếu hỏng phải sửa chữa, mất mát phải bồi thường……………………………..

Điều 4: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

– Bên A không được từ chối các nghĩa vụ đã cam kết khi cho mượn tài sản ghi trong hợp đồng.

– Nếu bên B vi phạm nghĩa vụ thì chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với bên A.

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày……….tháng…………năm………..đến ngày…..tháng……….năm……

Hợp đồng này được lập thành…………… bản, mỗi bên giữ………….. bản để thực hiện, gửi cơ quan hoặc người làm chứng giữ……………….. bản (nếu cần).

     ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

  (Ký, Ghi rõ họ và tên)                                                                                (Ký, Ghi rõ họ và tên)

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 0922772222

Email: lienheluatsu@gmail.com

Zalo: 0972817699

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo