Một số tiêu chuẩn thông dụng cho thiết kế điện trong y tế | MES Engineering

  • Tiêu chuẩn TCVN 7447 – 7 – 710 / 2006 : HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 7-710: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐẶC BIỆT HOẶC CHO KHU VỰC ĐẶC BIỆT – KHU VỰC Y TẾ
  • Tiêu chuẩn TCVN 7447 – 4 – 41 / 2010 : HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ ÁP – PHẦN 4-41: BẢO VỆ AN TOÀN – BẢO VỆ CHỐNG ĐIỆN GIẬT
  • Tiêu chuẩn IEC 60364 – 7 – 710 / 2006 : HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 7-710: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐẶC BIỆT HOẶC CHO KHU VỰC ĐẶC BIỆT – KHU VỰC Y TẾ

Vì liên quan tới bản quyền tài liệu, để có được tài liệu trên, xin liên hệ với chúng tôi.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo