Nghiên cứu tiếp cận công nghệ sử dụng khinh khí cầu thả ở tầng bình lưu tích hợp công nghệ trạm thu phát thông tin để giám sát, dẫn đường tìm kiếm cứu hộ và đo đạc thông số vật lý môi trường tầng khí

Các bài báo đã công bố (liệt kê):

  1. 1. Phạm Hồng Quang, Dư Đức Tiến, Phạm Hồng Công,

Mai Khánh Hưng, Đặng Đình Quân. Ứng dụng sản phẩm mô hình dự báo thời tiết phân giải cao WRF-ARW trong dự báo quỹ đạo và bài toán định hướng tăng cường quan trắc bóng thám không. Tạp chí khí tượng thủy văn, số 701 tháng 5/2019, trang 41-48, ISSN: 25225-2208

2. Pham Hong Quang, Pham Hong Cong. Optimal critical time sequence for maximizing altitude of sounding rocket. Proceeding of the Second Vietnam International Applied Mathematics Conferecnce (VIAMC 2017), pp. 311-323, ISBN: 978-604-80-3259-3

3. Pham Hong Quang, Pham Quang Chinh, Pham Hong Cong. On balloon and rocket research projects in Vietnam: Some primary calculations and designs for multi-stage lunching vehicle. 24th ESA symposium on European Rocket&balloon programmes and related research, 16-20 Junce 2019, Essen, Germary. pp. 234-240, ISBN 978-92-9221-307-7.

4. Tien Du Duc, Cuong Hoang Duc, Lars Robert Hole, Lam Hoang, Huyen Luong Thi Thanh, Hung Mai Khanh. Impacts of Different Physical Parameterization Configurations on Widespread Heavy Rain Forecast over the Northern Area of Vietnam in WRF-ARW Model. Advances in Meteorology Volume 2019, Article ID 1010858, 24 pages https://doi.org/10.1155/2019/1010858 (SCIE, IF=1.491)

Các sản phẩm cụ thể:
– Thiết kế, tích hợp chế tạo và thử nghiệm 01 quả khinh khí cầu và hệ thống thiết bị, thả lên tầng bình lưu ở độ cao từ 20km đến 34km trên mặt nước biển, có khả năng sử dụng nhiều lần.
– Hệ thống thiết bị được tích hợp trên HAPS, có khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện môi trường tầng bình lưu.
– Trạm thu mặt đất và xử lý dữ liệu trung tâm (GCS-Ground Control Station)
– Trạm thu phát dữ liệu di động
– Bộ mẫu thiết bị truyền tin cứu hộ cá nhân (sử dụng cho phi công, thủy thủ, lái xe hoặc đi rừng, núi…)
Các sản phẩm khác (nếu có):
– Hệ thống phần mềm mô phỏng phục vụ dự báo hoạt động của các luồng khí trong tầng bình lưu chạy trên nền tảng siêu máy tính hiệu năng cao.
– Tài liệu hướng dẫn vận hành sử dụng các mô hình tính toán các trường khí tượng trên hệ thống tính toán hiệu năng cao.
– Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích:
Tên sáng chế: Hệ thống thám không vô tuyến, trạm thu phát cao không, vật IoT, thiết bị chỉ báo vị trí khẩn cấp và quy trình thu thập dữ liệu tích hợp công nghệ mạng diện rộng năng lượng thấp. Chấp nhận đơn hợp lệ, số 6060w/QĐ-SHTT, ngày 26 tháng 5 năm 2020 của cục trưởng cục sở hữu trí tuệ.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo