Phòng Kiểm chuẩn đo lường chất lượng trang thiết bị y tế

Tên phòng thí nghiệm:

Phòng Kiểm chuẩn đo lường chất lượng trang thiết bị y tế

Laboratory:

Department of verification, calibration equipment medical

Cơ quan chủ quản:  

Viện Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội

Organization:

Military institute of drug, medical equipment quality control and research

Lĩnh vực:

Đo lường – Hiệu chuẩn

Field:

Measurement – Calibration

Người quản lý / Laboratory manager:  

Nguyễn Công Định

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:

TT

Họ và tên/ Name

Phạm vi được ký/ Scope

  1.  

Nguyễn Công Định

Các phép hi

u chu

đượ

c c

ô

ng nh

n / 

All accredited calibrations 

  1.  

Phạm Thành Trung

Số hiệu/ Code:  VILAS 

999

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:

 

20/11/2023

Địa chỉ/ Address:  Km 15, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội

Địa điểm /Location: 

 

Km 15, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội

Điện thoại/ Tel:             0

2

4

 

39714657   

                                                                                                            Fax:     0

2

4

39716593

      

E-mail:  phongkiemchuan@gmail.com                                                                                                                           

Lĩnh vực hiệu chuẩn:   Nhiệt

Field of calibration:                  Temperature

TT

Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được 

hiệu chuẩn

Measurand quantities /

calibrated equipment

Phạm vi đo

Range of measurement

Quy trình

hiệu chuẩn

Calibration Procedure

Khả năng đo và

hiệu chuẩn (CMC)1/

Calibration and Measurement

Capability (CMC)1

1.

Tủ nhiệt

Temperature Chamber

(-20 ~ 140) 0C

PKC/QTNB.03:2020

0,63 

0

C

2.

Nhiệt ẩm kế môi trường

Thermo – Hygrometer

(-10 ~ 100) 0C

PKC/QTNB.01:2020

1,1 

0

C

3.

(10 ~ 90) %RH

3,1 %RH

Chú thích/ Note:

– PKC/QTNB: Quy trình hiệu chuẩn nội bộ/ Laboratory developed method

(1)  Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin cậy 95%, thường dùng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa. Calibration and Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of confidence, usually using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits. 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo