Quyết định 1305/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính đăng kiểm ngành giao thông Hà Giang

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ÁP
DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HÀ GIANG

Căn cứ Luật
Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ
sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019);

Căn cứ Nghị
định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục
hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục
hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng
12 năm 2021 của Chính phủ); Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020
của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;

Căn cứ
Quyết
định số 989/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 7
năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải,
về việc công bố
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
;

Theo đề
nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định
này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm của
ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (
danh mục và nội dung thủ tục hành
chính đã được tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến
kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;
và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ
SUNG LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
HÀ GIANG

(Kèm theo Quyết định số: 1305/QĐ-UBND
ngày 15
tháng 8 năm 2022
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đã được tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch
vụ công trực tuyến

Ghi chú: Thủ tục
hành chính sửa đổi, bổ sung về thành phần hồ sơ, lệ phí, căn cứ pháp lý. Phần
chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

Mẫu: Văn bản đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU XE CƠ GIỚI
CẢI TẠO

(Cơ sở cải tạo) đề nghị (cơ quan nghiệm thu …..) kiểm tra chất lượng xe cơ giới cải tạo như sau:

1. Đặc điểm xe cơ
giới cải tạo:

– Biển số đăng
ký (nếu đã được cấp):

– Số khung:

– Số động cơ:

– Nhãn hiệu – số loại:

2. Căn cứ thi công cải tạo:
Thiết kế có ký hiệu …………………… của (Cơ sở thiết kế) đã được Cục
Đăng kiểm Việt Nam/Sở Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế
xe cơ giới cải tạo số ………… ngày…/…/…

3. Nội dung thi công cải tạo:

(Ghi tóm tắt đầy đủ các nội
dung thiết kế cải tạo thay đổi của xe cơ giới)

…………………………………………………………………………………….

(Cơ sở cải tạo) xin chịu
trách nhiệm về các nội dung đã được thi công trên xe cơ giới cải tạo.

BẢNG KÊ CÁC HỆ THỐNG, TỔNG THÀNH THAY THẾ MỚI

Biển số đăng ký: Nhãn hiệu –
số loại:

Số khung: Số động cơ:

Ký hiệu thiết kế: …………………

TT

Tổng thành, hệ thống

Nguồn gốc

Nơi sản xuất (2)

Số Giấy chứng nhận(3)

Nhập khẩu

Tự sản xuất

Mua trong nước(1)

1. Động cơ

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

2. Hệ thống lái

 

 

 

 

 

3. Hệ thống phanh

 

 

 

 

 

3.1

Bình khí nén

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

4. Hệ thống điện, đèn chiếu
sáng và tín hiệu

 

 

 

 

 

4.1

Đèn chiếu sáng phía trước

 

 

 

 

 

4.2

……

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo