Quyết định 1385/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính trang thiết bị y tế Sở Y tế Bình Định

DANH MỤC

01
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, 05 THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC: TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành theo Quyết định số:1385/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH BAN HÀNH MỚI (01 TTHC)

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (03 TTHC)

STT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết TTHC

Tiếp nhận và trả kết quả qua BCCI

Mức độ DVC trực tuyến

Nội dung sửa đổi, bổ sung (*)

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp

TTHC liên thông

Mã số TTHC

Mức độ 3

Mức độ 4

Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 5652/QĐ-BYT ngày 10
tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế

1

Công
bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

1.003006.000.00.00.H08

Không quy định

Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ
https://dmec.moh.gov.vn (Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Quản lý trang thiết
bị y tế)

Không

x

Thời hạn giải quyết, Căn cứ pháp lý, Phí

Phí
thẩm định Điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế: 3.000.000
đồng/ hồ sơ (áp dụng theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính). Riêng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022, mức
thu 2.100.000 đồng/hồ sơ (áp dụng mức thu theo Thông tư 120/2021/TT-BTC ngày
24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Nộp phí tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ


Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang
thiết bị y tế;


Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế
quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày
08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế


Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế


Thông tư 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định
mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng
chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Không

2

Công
bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B

1.003029.000.00.00.H08

Không quy định

Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ
https://dmec.moh.gov.vn (Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Quản lý trang thiết
bị y tế)

Không

 

x

Thời hạn giải quyết, căn cứ pháp lý; Phí

Phí
thẩm định:


Đối với Trang thiết bị y tế loại A 1.000.000 đồng/1 hồ sơ (áp dụng theo
Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Từ
ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022 áp dụng mức thu 700.000 đồng/hồ sơ (áp
dụng mức thu theo Thông tư 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính).


Đối với trang thiết bị y tế loại B: 3.000.000 đồng/1 hồ sơ (áp dụng theo
Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), Từ
ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022 mức thu 2.100.000 đồng/hồ sơ (áp dụng
mức thu theo Thông tư 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính).

Nộp phí tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ

Không

3

Công
bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

1.003039.000.00.00.H08

Không quy định

Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ
https://dmec.moh.gov.vn (Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Quản lý trang thiết
bị y tế)

Không

 

x

Thời hạn giải quyết, căn cứ pháp lý, Phí

Phí
thẩm định Điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế: 3.000.000
đồng/1 hồ sơ (áp dụng theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính). Riêng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022, mức thu
2.100.000 đồng/hồ sơ (áp dụng mức thu theo Thông tư 120/2021/TT-BTC ngày
24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Nộp phí tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ

Không

Tổng cộng: 03 TTHC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo