Thông tư 08/2019/TT-BYT định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

Căn cứ Luật quản lý sử dụng tài sản
công số 1
5/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP
ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế
;

n cứ
Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của
Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng má
y móc thiết bị;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông
tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử
dụng máy móc,
thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn về tiêu chuẩn,
định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

2. Thông tư này áp dụng đối với:

a) Các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc
Bộ Y tế;

b) Các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc
Sở Y tế địa phương;

c) Các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc
Bộ, ngành khác.

3. Không sử dụng tiêu chuẩn, định mức
sử dụng máy móc, thiết bị làm căn cứ để tính toán mức thanh toán chi phí cụ thể
giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế.

Điều 2. Phân loại
máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

1. Máy móc, thiết bị được coi là máy
móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế khi đáp ứng
đồng thời các điều kiện sau đây:

a) Là các trang thiết bị y tế quy định
tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15
tháng 5 năm 2106 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và khoản
1 Điều 1 Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2106 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

b) Đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo
quy định của chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại đơn vị.

2. Máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc
lĩnh vực y tế (sau đây gọi tắt là trang thiết bị y tế chuyên dùng) bao gồm:

a) Trang thiết bị
y tế chuyên dùng đặc thù.

b) Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác.

Điều 3. Tiêu chuẩn,
định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang
thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Tiêu chuẩn,
định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

Việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử
dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng khác ngoài các trang thiết bị y tế chuyên
dùng đặc thù quy định tại Điều 3 Thông tư này phải căn cứ vào các tiêu chí sau
đây:

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được
cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động
được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy hoạch
phát triển (nếu có) của đơn vị sự nghiệp y tế. Đối với đơn vị sự nghiệp y tế là
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải căn cứ vào phạm vi hoạt
động chuyên môn, số lượng giường bệnh thực tế sử dụng tại đơn vị đó.

3. Điều kiện cơ sở vật chất để lắp đặt
và nhân lực để khai thác, sử dụng máy móc, thiết bị.

4. Số lượng, tần suất sử dụng của từng
chủng loại trang thiết bị y tế chuyên dùng tại thời điểm lập định mức và dự kiến
nhu cầu sử dụng của từng chủng loại trang thiết bị y tế chuyên dùng trong 03
năm tiếp theo. Trường hợp đơn vị sự nghiệp y tế mới thành
lập thì chỉ cần dự kiến nhu cầu sử dụng của từng chủng loại trang thiết bị y tế
chuyên dùng trong 03 năm tiếp theo.

Điều 5. Thẩm quyền
ban hành, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên
dùng

1. Thẩm quyền ban hành, phê duyệt
tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên
dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản
lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy
định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg
ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức
sử dụng máy móc thiết bị.

2. Thẩm quyền phê duyệt, ban hành
tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đối với các đơn vị
sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế:

a) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành, phê duyệt tiêu chuẩn,
định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị
mình, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này;

b) Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt hoặc
phân cấp thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ
Y tế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a Khoản này hoặc có yêu cầu sử dụng
trang thiết bị y tế chuyên dùng vượt tiêu chuẩn, định mức sử dụng quy định tại
Điều 3 Thông tư này.

Điều 6. Lập, phê
duyệt và điều chỉnh tiêu chuẩn định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng

1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt định mức:

a) Văn bản đề nghị phê duyệt tiêu chuẩn,
định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng của người đứng đầu đơn vị sự
nghiệp y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành
kèm theo Thông tư này;

b) Danh mục trang thiết bị y tế
chuyên dùng hiện có kèm theo số lượng cụ thể của từng chủng loại.

c) Điều lệ tổ chức và hoạt động và
Quy hoạch phát triển của đơn vị (nếu có);

d) Bảng kê khai nhân lực và cơ sở vật
chất của đơn vị. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đính kèm thêm văn bản
phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;

đ) Bản thuyết minh về nhu cầu sử dụng
của từng chủng loại trang thiết bị y tế bổ sung thêm trong 03 năm tiếp theo;

Các tài liệu quy định tại điểm b, d
và đ Khoản này phải được Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.

2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y
tế có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng hồ sơ, báo cáo, tài liệu
xác định tiêu chuẩn định mức, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng
phù hợp với quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này.

3. Trường hợp đơn vị sự nghiệp y tế
có yêu cầu sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù vượt tiêu chuẩn, định
mức sử dụng quy định tại Điều 3 Thông tư này, người đứng đầu
đơn vị sự nghiệp y tế báo cáo người có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Thông tư
này xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Y tế.

4. Điều chỉnh định mức:

Trường hợp đơn vị sự nghiệp y tế mới
bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn thì được điều chỉnh tiêu chuẩn,
định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng theo quy định tại Điều 3 và Điều
4 Thông tư này.

5. Thủ tục phê duyệt định mức:

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền quy định tại
Điều 5 Thông tư này có trách nhiệm phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng, Trường
hợp không phê duyệt phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều 7. Hiệu lực
thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ
ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 8. Điều khoản
chuyển tiếp

1. Các quyết định tiêu chuẩn, định mức
sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đã được phê duyệt trước ngày Thông tư
này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục áp dụng nếu phù hợp với quy định của
Thông tư này mà không phải thực hiện lại thủ tục lập, phê duyệt tiêu chuẩn, định
mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng.

2. Trường hợp trang thiết bị y tế
chuyên dùng đã được trang bị trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành vượt
tiêu chuẩn, định mức sử dụng quy định tại Thông tư này, đơn vị sự nghiệp y tế
được giao quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng có trách nhiệm báo
cáo cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, Điều 5 Thông tư này để
xem xét quyết định hình thức xử lý theo quy định tại Mục 3
Chương III Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 9. Trách nhiệm
thi hành

1. Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và
công trình y tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản
lý khám chữa bệnh, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng,
Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng
Y tế ngành và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Đơn vị sự nghiệp y tế có trách nhiệm:

a) Xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng
trang thiết bị y tế chuyên dùng của đơn vị và trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư này;

b) Chịu trách nhiệm về các thông tin
trong hồ sơ đề nghị phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng.

Trong quá trình triển khai thực hiện,
nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp
thời về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để xem xét, giải quyết.

PHỤ LỤC 1

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BYT
ngày 31
tháng 5 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Chủng
loại

Đơn
vị tính

Số
lượng1

1. Hệ thống X – quang

a)

Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

+ Nhu cầu trung
bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở2: tối đa 01 máy/cơ sở.

+ Nhu cầu trung bình từ 300 – 2600
ca chụp/tháng/cơ sở: tối đa 02 máy/cơ sở.

+ Công suất sử dụng thiết bị trung
bình trên 1300 ca chụp/tháng/máy được bổ sung thêm máy tiếp theo3.

b)

Máy X quang di động

Máy

+ Tối đa 01 máy/ đơn vị4 hồi sức tích cực; cấp cứu;
hồi sức sau phẫu thuật.

+ Khoa Chẩn đoán hình ảnh: Tối đa 01
máy/ 200 giường nội trú

c)

Máy X quang C
Arm

Máy

+ Tối đa 01
máy/04 phòng mổ.

+ Cơ sở có triển khai kỹ thuật chụp
mật tuy ngược dòng (ERCP) hoặc can thiệp được bổ sung tối đa 01 máy/đơn vị.

2. Hệ thống CT – Scanner

a)

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng
quay

Hệ
thống

+ Nhu cầu
trung bình dưới 300 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở.

+ Nhu cầu 300 – 1300 ca chụp/
tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/ cơ sở.

+ Công suất sử dụng thiết bị trung
bình trên 650 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm
hệ thống tiếp theo

b)

Hệ thống CT Scanner 64 – 128 lát cắt/vòng quay

Hệ
thống

+ Nhu cầu sử dụng trung bình ≤
400 ca chụp5/
tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở6.

+ Công suất sử dụng thiết bị trung
bình trên 400 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo.

c)

Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay

Hệ
thống

+ Nhu cầu sử dụng trung bình ≤
400 ca chụp7/
tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/ cơ sở.

+ Công suất sử dụng thiết bị trung
bình trên 400 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo.

3

Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5
Tesla

Hệ
thống

+ Nhu cầu sử dụng trung bình ≤
400 ca chụp/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/
cơ sở.

+ Công suất sử dụng thiết bị trung
bình trên 400 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo.

4

Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền
(DSA)

Hệ
thống

+ Nhu cầu sử dụng trung bình dưới
40 ca chụp/tháng/cơ sở: Không đầu tư.

+ Nhu cầu sử dụng trung bình 40 –
300 ca chụp /tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.

+ Công suất sử dụng thiết bị trung
bình trên 300 ca chụp/ tháng/ hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo.

5. Siêu âm

a)

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

+ Nhu cầu sử dụng trung bình ≤ 300 ca8/ tháng/
cơ sở: tối đa 01 máy/ đơn vị.

+ Công suất sử dụng thiết bị trung bình
trên 300 ca/ tháng/ máy được bổ sung định mức máy tiếp theo.

+ 01 máy/ Phòng chụp mạch số hóa
xóa nền (DSA); Đơn vị hồi sức tim mạch.

b)

Máy siêu âm tổng quát

Máy

+ Nhu cầu sử dụng trung bình dưới
600 ca / tháng/ cơ sở: Tối đa 01 máy/đơn vị.

+ Nhu cầu sử dụng trung bình 600 –
1600 ca / tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/đơn vị.

+ Công suất sử dụng thiết bị trung
bình trên 800 ca/ tháng/ máy được bổ sung định mức máy
tiếp theo.

+ Tối đa 01 máy/ đơn vị hồi sức; cấp
cứu; hồi sức sau phẫu thuật, can thiệp và các đơn vị có sử dụng kỹ thuật siêu
âm hỗ trợ.

6

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ
thống

+ Nhu cầu dưới
1200 test/ ngày/ cơ sở: tổng công
suất thiết bị tối đa 1200 test/ giờ.

+ Nhu cầu trong khoảng 1200 – 2400 test/
ngày/ cơ sở: tổng công suất thiết bị bổ sung 1200 test/giờ.

+ Nhu cầu tăng
trong khoảng 1200 test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa
800 test/giờ.

7

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ
thống

+ Dưới 100 test/ ngày/ cơ sở: Máy
móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 100 test/ giờ.

+ 100 – 300 test/ ngày/ cơ sở: Máy
móc, thiết bị có tổng công suất tương đương 300 test/giờ.

+ Nhu cầu tăng trong khoảng 200
test/ ngày/ đơn vị: bổ sung tổng công suất thiết bị tối đa 150 test/ giờ.

8

Máy thận nhân tạo

Máy

+ Số lượng máy đáp ứng nhu cầu sử dụng
tối thiểu 02 ca/ngày/máy.

9

Máy thở

Máy

+ Tối đa 01 máy/ giường hồi sức sau phẫu thuật; hồi sức tích cực; cấp cứu.

+ Tiêu chuẩn dự phòng 01 máy/ 06
máy.

10

Máy gây mê

Máy

+ 01 máy/ bàn mổ.

+ Tiêu chuẩn dự phòng 01 máy/ 06
máy.

11

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

+ 01 máy/ bàn mổ.

+ 01 máy/ giường Hồi tỉnh; Hồi sức;
Cấp cứu.

+ 01 máy/ giường chăm sóc bệnh nhân
nặng.

12

Bơm tiêm điện

Cái

+ Tối thiểu 01 cái/ bàn mổ.

+ Tối thiểu 01 cái/ giường Hồi tỉnh.

+ Tối đa 05 cái/ giường Hồi sức; Cấp
cứu.

+ 01 cái/ giường chăm sóc bệnh nhân
nặng.

+ Tối đa 02 cái/ giường điều trị bệnh
nhân ngoại trú chuyên khoa Nhi, Ung bướu.

13

Máy truyền dịch

Máy

+ Tương đương số lượng Bơm tiêm điện.

14. Dao mổ

a)

Dao mổ điện
cao tần

Cái

+ Tối đa 01 cái/ bàn mổ.

+ Dự phòng 01 cái/ 06 dao mổ điện.

b)

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao
hàn mô

Cái

+ Tối đa 01 cái/ phòng mổ.

15

Máy phá rung tim

Máy

+ Tối thiểu 01
máy/ Phòng mổ; Hồi sức; cấp cứu; Khoa tim mạch; Chống độc.

16

Máy tim phổi nhân tạo

Máy

+ 01 máy/ Phòng mổ tim hở.

17

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ
thống

+ 01 hệ thống/ Bàn mổ có mổ nội soi.

18

Đèn mổ treo trần

Bộ

+ 01 bộ/ Bàn mổ

19

Đèn mổ di động

Bộ

+ Tối đa 01 bộ/ Phòng tiểu phẫu; khoa hồi sức; khoa cấp cứu.

20

Bàn mổ

Cái

+ Tối thiểu 01
cái/ Phòng mổ.

21

Máy điện tim

Máy

+ 01 máy/100 giường điều trị.

+ 01 máy/200 bệnh nhân khám ngoại
trú

22

Máy điện não

Máy

Các đơn vị có thực hiện kỹ thuật
chuyên khoa về thăm dò chức năng/thần kinh/tâm thần: 01 – 03 máy

23. Hệ thống
khám nội soi

a)

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày,
đại tràng)

Hệ
thống

+ Nhu cầu sử dụng
trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.

+ Nhu cầu sử dụng trung bình 100 –
400 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.

+ Công suất sử dụng thiết bị trung
bình trên 200 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo

b)

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ
thống

+ Nhu cầu sử dụng
trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.

+ Nhu cầu sử dụng trung bình 100 – 400 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.

+ Công suất sử dụng thiết bị trung
bình trên 200 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống
tiếp theo

c)

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ
thống

+ Nhu cầu sử dụng
trung bình dưới 200 ca/ tháng/cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ
sở.

+ Nhu cầu sử dụng trung bình 200 –
1800 ca/ tháng/ cơ sở; tối đa 02 hệ thống/cơ sở.

+ Công suất sử dụng thiết bị trung
bình trên 900 ca/tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo

+ 01 hệ thống/ Bàn khám Tai Mũi Họng.

d)

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ
thống

+ Nhu cầu sử dụng
trung bình dưới 100 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 01 hệ thống/cơ sở.

+ Nhu cầu sử dụng trung bình 100 –
600 ca/ tháng/ cơ sở: tối đa 02 hệ thống/cơ sở.

+ Công suất sử dụng thiết bị trung
bình trên 300 ca/ tháng/hệ thống được bổ sung thêm hệ thống tiếp theo

+ 01 hệ thống/ Máy tán sỏi laser

24

Máy soi cổ tử
cung

Máy

01 máy/ Bàn khám phụ khoa.

25

Máy theo dõi sản
khoa 02 chức năng

Máy

+ 01 máy/ Bàn đẻ.

+ 01 máy/ Giường theo dõi sản khoa.

26

Thiết bị xạ trị

 

Phù hợp quy hoạch chi tiết phát triển,
ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020 theo Quy định tại Quyết định số
1958/QĐ-TTg ngày 04/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo