Thuế nhập khẩu thiết bị y tế từ Trung Quốc

THUẾ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ TỪ TRUNG QUỐC

Thuế nhập khẩu thiết bị y tế từ Trung Quốc sẽ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo biểu thuế của hiệp định thương mại giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Đó là : Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc (ACFTA – ASEAN-China Free Trade Area : Khu vực mậu dịch tự do). Vì vậy đối với nhập khẩu thiết bị y tế từ Trung Quốc thì thuế nhập khẩu được quy định như dưới đây:

+ Nếu trang thiết bị y tế nhập khẩu đáp ứng đủ các điều kiện theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) thì được áp dụng hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo biểu thuế của hiệp định mà thiết bị y tế đáp ứng các điều kiện đó.

+ Nếu trang thiết bị y tế không đủ điều kiện như trong hiệp định quy định, sẽ hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi.
Các loại thuế khi nhập khẩu thiết bị y tế
Khi nhập khẩu thiết bị y tế, Quý doanh nghiệp nhập khẩu cần nộp hai loại thuế: thuế nhập khẩu và thuế GTGT (VAT).

Thuế giá trị gia tăng thiết bị y tế nhập khẩu
Thuế VAT của thiết bị y tế là 5% – 10%.

Trang thiết bị y tế nhập khẩu từ Trung Quốc có thể được hưởng VAT 5% khi đáp ứng những điều kiện nhất định, nếu không đáp ứng sẽ hưởng VAT 10%. Cụ thể, theo quy định hiện hành, các trường hợp trang thiết bị y tế áp dụng thuế GTGT (VAT) bao gồm:

Thiết bị dụng cụ chuyên dùng trong y tế nhập khẩu không được nêu tên cụ thể tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, các mặt hàng không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khâu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế thì phải có xác nhận của Bộ Y tế đế được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.
Các thiết bị, dụng cụ y tế khác (không có tên cụ thể nêu tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT) nhưng là mặt hàng có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất GTGT 5% theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư sổ 26/2015/TT-BTC. Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT10%.
Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng thiết bị y tế nếu không được nêu tên cụ thể tại các văn bản nêu trên thì phải có xác nhận của Bộ Y tế là thiết bị chuyên dùng cho y tế theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính và Công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 của Bộ Tài chính để được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.
Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.
Thuế nhập khẩu thiết bị y tế nhập khẩu
Thuế nhập khẩu thiết bị y tế từ Trung Quốc được xác định tùy theo mã HS hàng hóa. Ngoài ra thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của thiết bị y tế nhập khẩu còn phụ thuộc vào nhập khẩu thiết bị y tế từ các nước có đang áp dụng hiệp định thương mại tư do với Việt Nam hay không. Nếu có thì mức thuế ưu đãi sẽ được áp dụng

Thuế nhập khẩu ưu đãi theo HS từ 0% đến 25%.

Nguồn chia sẻ: https://logistics-solution.com/

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo