Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BGTVT 2022 Thông tư kiểm tra an toàn kỹ thuật sản xuất xe mô tô

BỘ GIAO THÔNG VẬN
TẢI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 38/VBHN-BGTVT

Hà Nội, ngày 22
tháng 7 năm 2022

 

THÔNG

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ
THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

Thông tư số
45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản
xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2013,
được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Thông tư số
42/2018/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu
lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.

2. Thông tư số
16/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tải
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu
lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2022.

Căn cứ Luật Giao
thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Chất
lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Căn cứ Nghị định số
51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ
trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải ban hành Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và
bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy1.

Chương
1

QUY
ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều
chỉnh

1. Thông tư này quy
định việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản
xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.

2. Thông tư này không
quy định đối với xe mô tô, xe gắn máy được sản xuất, lắp ráp để sử dụng vào mục
đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Điều 2. Đối tượng áp
dụng

Thông tư này áp dụng
đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy, linh kiện xe mô tô,
xe gắn máy và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm
tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Điều 3. Giải thích từ
ngữ

Trong Thông tư này,
các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xe mô tô, xe
gắn máy
(sau đây gọi chung là xe) là loại phương tiện giao thông cơ giới
hoạt động trên đường bộ được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14 :
2011/BGTVT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo
vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy.

2. Hệ thống
hệ thống truyền lực, hệ thống chuyển động, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ
thống lái, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng và tín hiệu, hệ thống điều khiển
sử dụng trên xe.

3. Linh kiện
các hệ thống, động cơ, khung, cụm chi tiết và các chi tiết được sử dụng để lắp
ráp xe.

4. Sản phẩm
xe và linh kiện của xe.

5. Sản phẩm cùng
kiểu loại
là các sản phẩm của cùng một chủ sở hữu công nghiệp, cùng nhãn
hiệu, thiết kế và các thông số kỹ thuật, được sản xuất trên cùng một dây chuyền
công nghệ.

6. Chứng nhận chất
lượng kiểu loại sản phẩm
là quá trình kiểm tra, thử nghiệm, xem xét, đánh
giá và chứng nhận sự phù hợp của một kiểu loại sản phẩm với quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia hiện hành về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

7. Mẫu điển hình
các mẫu sản phẩm do Cơ sở sản xuất lựa chọn theo quy định để thực hiện việc thử
nghiệm.

8. Cơ quan quản lý
chất lượng
: Cục Đăng kiểm Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là Cơ
quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, kiểm tra chất lượng an
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các đối tượng sản phẩm thuộc phạm vi
điều chỉnh của Thông tư này (sau đây gọi tắt là Cơ quan QLCL).

9. Cơ sở thử nghiệm là tổ chức có đủ điều
kiện và được chỉ định để thực hiện việc thử nghiệm xe, linh kiện của xe theo
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và các văn bản quy phạm pháp luật liên
quan.

10. Cơ sở sản xuất
là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe, linh kiện xe có đủ điều kiện cơ sở
vật chất kỹ thuật theo các quy định của pháp luật hiện hành.

11. Sản phẩm bị
lỗi kỹ thuật
là sản phẩm có lỗi trong quá trình thiết kế, sản xuất, lắp ráp
có khả năng gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng và tài sản của người sử dụng
cũng như gây ảnh hưởng xấu đến an toàn và môi trường của cộng đồng.

12. Triệu hồi sản
phẩm
là hành động của Cơ sở sản xuất đối với các sản phẩm thuộc lô, kiểu
loại sản phẩm bị lỗi kỹ thuật mà họ đã cung cấp ra thị trường nhằm sửa chữa, thay
thế phụ tùng hay thay thế bằng sản phẩm khác để ngăn ngừa các nguy hiểm có thể
xảy ra do các lỗi trong quá trình thiết kế, sản xuất, lắp ráp sản phẩm.

Chương
2

TRÌNH
TỰ VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 4. Thử nghiệm mẫu
điển hình

1. Các hạng mục kiểm
tra, thử nghiệm và chứng nhận được quy định tại Phụ lục
I kèm theo Thông tư này.

2. Cơ sở sản xuất có
trách nhiệm chuyển mẫu điển hình tới Cơ sở thử nghiệm. Số lượng mẫu thử theo
quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu tại Phụ
lục I kèm theo Thông tư này.

3. Việc thử nghiệm mẫu
điển hình phải tiến hành tại Cơ sở thử nghiệm:

a) Cơ sở thử nghiệm
có trách nhiệm thử nghiệm các mẫu điển hình theo đúng các quy trình tương ứng
với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; lập báo cáo kết quả thử nghiệm theo mẫu
quy định và chịu trách nhiệm về các kết quả thử nghiệm của mình;

b) Trường hợp cần thiết,
Cơ quan QLCL trực tiếp giám sát việc thử nghiệm.

4. Quản lý mẫu thử
nghiệm:

a) Cơ sở thử nghiệm
và Cơ sở sản xuất có trách nhiệm lưu giữ, quản lý mẫu thử nghiệm sao cho không
để ảnh hưởng của các yếu tố môi trường như: Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng làm hư
hỏng mẫu và có thể xuất trình khi có yêu cầu của Cơ quan QLCL;

b) Sau khi kiểm tra
thử nghiệm và lập báo cáo kết quả thử nghiệm, Cơ sở thử nghiệm trả mẫu điển
hình cho Cơ sở sản xuất;

c) Thời gian lưu mẫu
điển hình tại Cơ sở sản xuất không ít hơn 01 năm kể từ ngày Cơ sở sản xuất
không tiếp tục sản xuất, lắp ráp các sản phẩm cùng loại với mẫu điển hình được
lưu;

d) Hết thời hạn lưu
giữ, Cơ sở sản xuất có văn bản gửi Cơ quan QLCL để xử lý mẫu lưu theo quy định
hiện hành;

đ) Các mẫu sản phẩm
do Cơ quan QLCL tiến hành lấy ngẫu nhiên để thử nghiệm phục vụ công tác đánh
giá hàng năm sẽ không phải lưu giữ.

Điều 5. Hồ sơ đăng ký
chứng nhận chất lượng kiểu loại sản phẩm
2

Hồ sơ đăng ký chứng
nhận chất lượng kiểu loại sản phẩm (sau đây gọi chung là hồ sơ đăng ký chứng
nhận) bao gồm:

1. Hồ sơ đăng ký
chứng nhận đối với linh kiện (trừ động cơ nguyên chiếc nhập khẩu) gồm:

a) Bản chính (đối với
trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) hoặc biểu mẫu điện
tử (đối với trường hợp nộp thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến) bản đăng
ký thông số kỹ thuật kèm theo bản vẽ kỹ thuật thể hiện kích thước chính, vật
liệu chế tạo và ảnh chụp sản phẩm; bản chính (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực
tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) hoặc bản dạng điện tử (đối với trường hợp nộp
thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến) bản thuyết minh các ký hiệu, số
đóng trên sản phẩm (nếu có);

b) Bản sao có xác
nhận của cơ sở (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu
chính) hoặc bản sao điện tử (đối với trường hợp nộp thông qua hệ thống dịch vụ
công trực tuyến) báo cáo kết quả thử nghiệm của Cơ sở thử nghiệm;

c) Bản chính (đối với
trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) bản kê các linh
kiện chính sử dụng để lắp ráp động cơ (đối với trường hợp sản phẩm là động cơ)
theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này hoặc biểu
mẫu điện tử bản kê các linh kiện chính sử dụng để lắp ráp động cơ (đối với
trường hợp nộp thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến);

Tài liệu thay thế nội
dung hồ sơ yêu cầu quy định tại điểm b của khoản này trong trường hợp linh kiện
được nhập khẩu từ nước ngoài cung cấp được bản sao Giấy chứng nhận chất lượng
kiểu loại do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ sản phẩm cấp cho
sản phẩm theo quy định phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

2. Hồ sơ đăng ký
chứng nhận đối với xe gồm:

a) Bản chính (đối với
trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) bản đăng ký thông
số kỹ thuật theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông
tư này hoặc biểu mẫu điện tử bản đăng ký thông số kỹ thuật (đối với trường hợp
nộp thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến);

b) Bản sao có xác
nhận của cơ sở (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu
chính) hoặc bản sao điện tử (đối với trường hợp nộp thông qua hệ thống dịch vụ
công trực tuyến) báo cáo kết quả thử nghiệm xe của Cơ sở thử nghiệm;

c) Bản chính (đối với
trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) hoặc bản dạng điện
tử (đối với trường hợp nộp thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến) bản
thuyết minh phương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này;

d) Bản chính (đối với
trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) hoặc bản kê các
linh kiện chính sử dụng để lắp ráp xe theo mẫu tại Phụ
lục V kèm theo Thông tư này hoặc biểu mẫu điện tử bản kê các linh kiện
chính sử dụng để lắp ráp xe (đối với trường hợp nộp thông qua hệ thống dịch vụ
công trực tuyến);

đ) Bản chính (đối với
trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính) hoặc bản dạng điện
tử (đối với trường hợp nộp thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến) bản cam
kết của Cơ sở sản xuất về việc kiểu loại sản phẩm kiểm tra chứng nhận không xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ và doanh nghiệp tự chịu trách
nhiệm theo quy định của pháp luật nếu có xảy ra xâm phạm.

Điều 6. Đánh giá điều
kiện đảm bảo chất lượng tại Cơ sở sản xuất

1. Để đảm bảo việc
duy trì chất lượng các sản phẩm sản xuất hàng loạt, Cơ sở sản xuất phải đáp ứng
các yêu cầu sau:

a) Có quy trình và
hướng dẫn nghiệp vụ sản xuất, kiểm tra chất lượng cho từng kiểu loại sản phẩm
từ khâu kiểm soát chất lượng linh kiện đầu vào, kiểm tra chất lượng trên từng
công đoạn cho tới khâu kiểm soát việc bảo hành, bảo dưỡng;

b) Có đủ các thiết bị
kiểm tra cần thiết cho từng công đoạn sản xuất. Danh mục tối thiểu các thiết bị
cần thiết để thực hiện việc kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe được quy định tại
Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này; Các thiết
bị kiểm tra chất lượng xuất xưởng này hàng năm phải được Cơ quan QLCL kiểm tra
và xác nhận tình trạng hoạt động;

c) Có kỹ thuật viên
chịu trách nhiệm về chất lượng xe xuất xưởng được Nhà sản xuất nước ngoài (bên
chuyển giao công nghệ) hoặc Cơ quan QLCL cấp chứng chỉ nghiệp vụ kiểm tra chất
lượng phù hợp với loại sản phẩm sản xuất, lắp ráp.

2. Cơ quan QLCL tiến
hành việc đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại Cơ sở sản xuất (sau đây gọi
tắt là đánh giá COP) trên cơ sở tiêu chuẩn TCVN ISO/TS 16949 “Hệ thống quản lý
chất lượng – Yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng TCVN ISO 9001: 2008 cho các tổ
chức sản xuất ơ tô và phụ tùng liên quan” theo các phương thức sau:

a) Đánh giá COP lần
đầu được thực hiện khi cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo
vệ môi trường cho kiểu loại sản phẩm;

b) Đánh giá COP hàng
năm được thực hiện định kỳ hàng năm;

c) Đánh giá COP đột
xuất được thực hiện khi Cơ sở sản xuất có dấu hiệu vi phạm các quy định liên
quan đến việc kiểm tra chất lượng hoặc khi có các khiếu nại về chất lượng sản
phẩm.

3. Đối với các kiểu
loại sản phẩm tương tự, không có sự thay đổi cơ bản về quy trình công nghệ sản
xuất, lắp ráp và kiểm tra chất lượng sản phẩm thì có thể sử dụng kết quả đánh
giá COP trước đó.

4. Đối với các linh
kiện nhập khẩu thuộc đối tượng bắt buộc kiểm tra, nếu không tiến hành việc đánh
giá COP thì giấy chứng nhận chất lượng chỉ có giá trị cho từng lô hàng nhập
khẩu.

Điều 7. Cấp giấy
chứng nhận chất lượng kiểu loại

Việc cấp giấy chứng
nhận chất lượng kiểu loại sản phẩm (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) được
thực hiện theo trình tự và cách thức như sau:

1.3 Cơ sở sản xuất lập 01
bộ hồ sơ đăng ký chứng nhận theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 5 của
Thông tư này và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống
dịch vụ công trực tuyến hoặc qua hình thức phù hợp khác đến Cơ quan QLCL.

2. Cơ quan QLCL tiếp
nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ đăng ký: nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định
thì hướng dẫn Cơ sở sản xuất hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì
thống nhất về thời gian và địa điểm thực hiện đánh giá COP.

3.4 Cơ quan QLCL tiến
hành kiểm tra nội dung hồ sơ và thực hiện đánh giá COP theo quy định tại khoản
2 Điều 6 của Thông tư này: Nếu chưa đạt yêu cầu thì thông báo để Cơ sở sản xuất
hoàn thiện lại; Nếu đạt yêu cầu, trong phạm vi 04 ngày kể từ ngày hồ sơ đăng ký
đầy đủ theo quy định và kết quả đánh giá COP đạt yêu cầu sẽ cấp Giấy chứng nhận
cho kiểu loại sản phẩm theo mẫu tương ứng được quy định tại Phụ lục VIIa và VIIb ban
hành kèm theo Thông tư này.

4.5 Cơ sở sản xuất nhận
Giấy chứng nhận trực tiếp tại trụ sở Cơ quan QLCL hoặc qua hệ thống bưu chính
hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua hình thức phù hợp khác.

Điều 8. Kiểm tra
trong quá trình sản xuất, lắp ráp

1. Cơ sở sản xuất chỉ
được tiến hành sản xuất, lắp ráp các sản phẩm tiếp theo sau khi đã được cấp
Giấy chứng nhận cho kiểu loại sản phẩm đó và phải đảm bảo các sản phẩm này phù
hợp với hồ sơ đăng ký chứng nhận, mẫu điển hình đã được thử nghiệm và chứng
nhận chất lượng kiểu loại. Cơ sở sản xuất phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc,
xuất xứ, chất lượng các sản phẩm xuất xưởng.

2. Từng sản phẩm sản
xuất hàng loạt phải được Cơ sở sản xuất kiểm tra chất lượng xuất xưởng (sau đây
gọi tắt là kiểm tra xuất xưởng) theo một trong hai hình thức kiểm tra xuất
xưởng có sự giám sát của Cơ quan QLCL hoặc tự kiểm tra xuất xưởng.

3. Kiểm tra xuất
xưởng có sự giám sát của Cơ quan QLCL.

a) Cơ quan QLCL thực
hiện giám sát việc kiểm tra xuất xưởng (sau đây gọi tắt là giám sát) tại Cơ sở
sản xuất, lắp ráp xe trong các trường hợp sau:

– Cơ sở sản xuất lần
đầu tiên sản xuất, lắp ráp;

– Cơ sở sản xuất vi
phạm các quy định liên quan đến kiểm tra chất lượng nhưng chưa đến mức phải thu
hồi Giấy chứng nhận.

b) Các nội dung giám
sát được quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo
Thông tư này. Thời gian của một đợt giám sát là 06 tháng (có sản phẩm xuất
xưởng) hoặc 2000 sản phẩm tuỳ theo yếu tố nào đến trước.

c) Sau đợt giám sát,
nếu chất lượng sản phẩm ổn định và Cơ sở sản xuất thực hiện đúng quy định liên
quan đến kiểm tra chất lượng thì Cơ quan QLCL thông báo bằng văn bản cho Cơ sở
sản xuất được áp dụng hình thức tự kiểm tra xuất xưởng theo quy định tại khoản
4 Điều này.

Chất lượng sản phẩm
được coi là ổn định nếu tỉ lệ giữa số sản phẩm không đạt yêu cầu, phải giám sát
lại và tổng số sản phẩm được giám sát như sau:

– Không lớn hơn 5%
tính cho cả đợt giám sát; hoặc

– Không lớn hơn 10%
tính cho một tháng bất kỳ của đợt giám sát.

4. Tự kiểm tra xuất
xưởng

a) Các Cơ sở sản xuất
không thuộc diện phải giám sát quy định tại khoản 3 Điều này được tự thực hiện
việc kiểm tra xuất xưởng theo các quy định hiện hành.

b) Cơ quan QLCL có
thể tiến hành kiểm tra đột xuất, trường hợp kết quả kiểm tra đột xuất cho thấy Cơ
sở sản xuất vi phạm các quy định liên quan đến việc kiểm tra chất lượng sản
phẩm thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ thu hồi Giấy chứng nhận hoặc áp dụng hình
thức giám sát kiểm tra xuất xưởng như quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Căn cứ vào Giấy
chứng nhận chất lượng kiểu loại đã cấp và việc thực hiện kiểm tra xuất xưởng,
Cơ sở sản xuất sẽ được nhận phôi Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (theo mẫu
quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này) cho
từng lô xe sản xuất, lắp ráp.

6. Căn cứ vào kết quả
kiểm tra của từng xe, Cơ sở sản xuất cấp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.
Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phải do người có thẩm quyền (cấp trưởng,
cấp phó hoặc cấp dưới trực tiếp được ủy quyền bằng văn bản của Thủ trưởng Cơ sở
sản xuất) ký tên và đóng dấu. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng cấp cho xe
dùng để làm thủ tục đăng ký xe.

7. Hồ sơ xuất xưởng

Cơ sở sản xuất có
trách nhiệm lập và cấp cho từng sản phẩm xuất xưởng các hồ sơ sau đây:

a) Đối với động cơ,
khung: Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng;

b) Đối với xe mô tô,
xe gắn máy: Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo quy định tại khoản 6 Điều
này, Hướng dẫn sử dụng, Phiếu bảo hành sản phẩm.

Điều 9. Kiểm tra chất
lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường

1. Cơ sở sản xuất có
trách nhiệm đảm bảo chất lượng các sản phẩm của mình khi đưa ra lưu thông trên
thị trường.

2. Cơ quan QLCL căn
cứ vào kế hoạch và diễn biến chất lượng sản phẩm trên thị trường, tiến hành
kiểm tra chất lượng sản phẩm đang bày bán ở các đại lý theo phương thức sau:

a) Kiểm tra sự phù
hợp của sản phẩm với hồ sơ đã đăng ký chứng nhận;

b) Nếu xét thấy sản
phẩm có dấu hiệu không phù hợp thì tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại Cơ sở
thử nghiệm.

3. Kết quả kiểm tra
sản phẩm lưu thông trên thị trường là một trong những căn cứ để Cơ quan QLCL
yêu cầu Cơ sở sản xuất thực hiện triệu hồi sản phẩm.

Điều
10. Đánh giá hàng năm, đánh giá bổ sung Giấy chứng nhận

1. Hàng năm, căn cứ
vào nhu cầu của Cơ sở sản xuất, Cơ quan QLCL tiến hành đánh giá các Giấy chứng
nhận đã cấp theo nội dung sau:

a) Đánh giá COP theo
quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 của Thông tư này;

b) Lấy mẫu ngẫu nhiên
trong số các sản phẩm cùng kiểu loại tại Cơ sở sản xuất, tiến hành thử nghiệm mẫu
tại Cơ sở thử nghiệm theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Cơ sở sản
xuất có trách nhiệm chuyển mẫu tới Cơ sở thử nghiệm.

2. Cơ sở sản xuất
phải tiến hành các thủ tục chứng nhận bổ sung khi các quy định, quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia liên quan đến kiểu loại sản phẩm đã được chứng nhận thay đổi
hoặc khi sản phẩm có các thay đổi ảnh hưởng tới sự phù hợp của kiểu loại sản
phẩm đó so với quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Cơ sở sản xuất
nộp bổ sung các tài liệu sau:

a) Các tài liệu liên
quan tới sự thay đổi của sản phẩm;

b) Báo cáo kết quả
thử nghiệm lại sản phẩm theo các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới.

3. Giấy chứng nhận sẽ
không còn giá trị khi:

a) Sản phẩm không còn
thỏa mãn các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc sản phẩm có
sự thay đổi, không phù hợp với hồ sơ đăng ký chứng nhận, Giấy chứng nhận đã cấp
mà Cơ sở sản xuất không thực hiện việc chứng nhận bổ sung theo quy định tại
khoản 2 Điều này;

b) Cơ sở sản xuất vi
phạm nghiêm trọng các quy định liên quan đến việc kiểm tra chất lượng sản phẩm,
cấp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng;

c) Cơ sở sản xuất
không thực hiện việc triệu hồi đối với sản phẩm bị lỗi kỹ thuật theo quy định
tại Chương III của Thông tư này.

Các giấy chứng nhận
không còn giá trị được thông báo cho Cơ sở sản xuất bằng văn bản và công bố
trên trang thông tin điện tử của Cơ quan QLCL.

Chương
3

TRIỆU
HỒI SẢN PHẨM BỊ LỖI KỸ THUẬT

Điều
11. Sản phẩm phải triệu hồi

1. Cơ sở sản xuất
phải triệu hồi các sản phẩm do mình sản xuất, lắp ráp trong các trường hợp sau:

a) Sản phẩm vi phạm
các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành bắt buộc áp dụng cho sản
phẩm đó;

b) Sản phẩm gây ra
nguy hiểm về tính mạng và tài sản do các lỗi kỹ thuật trong quá trình thiết kế,
sản xuất, lắp ráp;

c) Sản phẩm dù chưa
gây tổn thất về người và tài sản nhưng qua quá trình sử dụng có thể gây nguy hiểm
trong một số điều kiện nhất định.

2. Cơ quan QLCL căn
cứ các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, các thông tin, kết quả
điều tra để xem xét và đưa ra quyết định buộc Cơ sở sản xuất thực hiện triệu
hồi sản phẩm.

Điều
12. Trình tự thực hiện triệu hồi sản phẩm

1. Đối với Cơ sở sản
xuất:

Trường hợp phát hiện
ra lỗi kỹ thuật của các sản phẩm đã bán ra thị trường, Cơ sở sản xuất thực hiện
các công việc sau đây:

a) Tạm dừng việc cho
xuất xưởng các sản phẩm của kiểu loại sản phẩm bị lỗi kỹ thuật;

b) Trong thời gian
không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện ra lỗi kỹ thuật, Cơ sở sản
xuất phải thông báo bằng văn bản tới các đại lý bán hàng yêu cầu tạm dừng việc
cung cấp sản phẩm cùng loại bị lỗi kỹ thuật ra thị trường;

c) Trong thời gian
không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện ra lỗi kỹ thuật, Cơ sở sản
xuất phải gửi tới Cơ quan QLCL báo cáo bằng văn bản thông tin chi tiết về
nguyên nhân xảy ra lỗi kỹ thuật, biện pháp khắc phục, số lượng sản phẩm phải
triệu hồi và kế hoạch triệu hồi cụ thể;

d) Cơ sở sản xuất có
trách nhiệm công khai thông tin về sản phẩm bị triệu hồi trên trang thông tin
điện tử chính thức của mình hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng;

đ) Thực hiện việc
triệu hồi sản phẩm theo thông báo của Cơ quan QLCL như quy định tại điểm b
khoản 2 của Điều này;

e) Cơ sở sản xuất
phải báo cáo Cơ quan QLCL ít nhất là 03 tháng một lần bằng văn bản việc thực
hiện triệu hồi sản phẩm theo kế hoạch;

g) Sau thời gian
không quá 30 ngày, kể từ khi hoàn tất việc triệu hồi, Cơ sở sản xuất phải báo
cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện việc triệu hồi tới Cơ quan QLCL;

h) Cơ sở sản xuất
phải chịu mọi phí tổn liên quan đến việc triệu hồi sản phẩm kể cả chi phí vận
chuyển.

2. Đối với Cơ quan
QLCL

Trường hợp phát hiện
ra lỗi kỹ thuật của các sản phẩm đã bán ra thị trường, Cơ quan QLCL thực hiện
các công việc sau đây:

a) Yêu cầu Cơ sở sản
xuất báo cáo về các thông tin liên quan đến lỗi kỹ thuật;

b) Yêu cầu cụ thể
bằng văn bản về kế hoạch khắc phục của Cơ sở sản xuất trong phạm vi không quá
05 ngày tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm và khẩn cấp của lỗi kỹ thuật;

c) Thông tin về sản
phẩm bị triệu hồi trên trang thông tin điện tử chính thức của Cơ quan QLCL một
cách kịp thời, đầy đủ và khách quan;

d) Theo dõi việc thực
hiện của Cơ sở sản xuất theo kế hoạch triệu hồi đã thông báo;

đ) Trường hợp cần
thiết có thể tạm thời thu hồi Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại của loại sản
phẩm bị lỗi kỹ thuật cho đến khi Cơ sở sản xuất hoàn tất việc triệu hồi sản
phẩm theo quy định. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày cuối cùng phải thực hiện
việc triệu hồi mà Cơ sở sản xuất không có báo cáo về việc hoàn thành việc triệu
hồi thì Giấy chứng nhận kiểu loại nêu trên sẽ bị thu hồi vĩnh viễn.

Điều
13. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan

1. Cơ sở sản xuất có trách
nhiệm sau:

a) Thiết lập hệ thống
quản lý chất lượng và theo dõi thông tin về các khách hàng mua sản phẩm để có
thể thông tin khi cần thiết;

b) Thiết lập hệ thống
thu thập các thông tin về chất lượng sản phẩm, phân tích các lỗi kỹ thuật và
lưu trữ các thông tin có liên quan;

c) Chủ động báo cáo
đầy đủ thông tin liên quan đến lỗi kỹ thuật. Trong quá trình Cơ quan QLCL điều
tra phải hợp tác đầy đủ và cung cấp các thông tin cần thiết khi được yêu cầu;

d) Thông báo các
thông tin cần thiết liên quan đến việc triệu hồi sản phẩm cho các đại lý, trạm
dịch vụ và khách hàng;

đ) Thực hiện triệu
hồi sản phẩm theo đúng yêu cầu của Thông tư này.

2. Các tổ chức, cá
nhân sở hữu sản phẩm có quyền và trách nhiệm sau:

a) Thông báo về lỗi
kỹ thuật xuất hiện khi sử dụng cho Cơ sở sản xuất và Cơ quan QLCL;

b) Hợp tác đầy đủ với
Cơ quan QLCL trong quá trình điều tra và tạo điều kiện để Cơ sở sản xuất triệu
hồi sản phẩm theo quy định.

3. Cơ quan QLCL có
trách nhiệm:

a) Hướng dẫn thực
hiện việc triệu hồi sản phẩm theo quy định tại Thông tư này;

b) Bắt buộc Cơ sở sản
xuất thực hiện các quy định về triệu hồi sản phẩm;

c) Thông tin một cách
chính xác, đầy đủ về các sản phẩm phải triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan có
thẩm quyền;

d) Thu hồi tạm thời
hay vĩnh viễn Giấy chứng nhận kiểu loại sản phẩm phải triệu hồi.

Điều
14. Các yêu cầu khác

1. Trong trường hợp
cần thiết, Cơ quan QLCL có thể trưng cầu các chuyên gia để đánh giá mức độ nguy
hiểm của lỗi kỹ thuật để có thể đưa ra các quyết định cần thiết.

2. Cơ quan QLCL có
quyền yêu cầu Cơ sở sản xuất phải trả các khoản chi phí liên quan đến việc kiểm
tra, thử nghiệm hoặc giám định sản phẩm bị lỗi kỹ thuật theo quy định.

3. Các Cơ sở sản xuất
vi phạm các quy định này thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị tạm dừng hoặc
chấm dứt việc chứng nhận đối với tất cả các sản phẩm.

Chương
4

ĐIỀU
KHOẢN THI HÀNH

Điều
15. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam

1. Căn cứ vào chức
năng và nhiệm vụ được giao, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra được quy định tại
Thông tư này.

2. Thống nhất phát
hành, quản lý và hướng dẫn sử dụng đối với các Giấy chứng nhận và phôi Phiếu
kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

3. Thông báo danh
sách các Cơ sở thử nghiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ cho công tác chứng
nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

4. Tổ chức kiểm tra,
thanh tra theo định kỳ hoặc đột xuất đối với việc thực hiện đảm bảo chất lượng
của Cơ sở sản xuất.

5. Tổng hợp kết quả
thực hiện công tác kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe
mô tô, xe gắn máy để định kỳ báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Điều
16. Trách nhiệm của Cơ sở sản xuất

1. Xây dựng hệ thống
quản lý chất lượng nhằm đảm bảo việc duy trì chất lượng các sản phẩm sản xuất
hàng loạt.

2. Thực hiện trách
nhiệm triệu hồi các sản phẩm bị lỗi kỹ thuật theo quy định của Thông tư này.

3. Hợp tác đầy đủ với
Cơ quan QLCL trong quá trình thanh tra, kiểm tra về chất lượng sản phẩm.

4.6 Lưu trữ phần lưu của
Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, hồ sơ kiểm tra chất lượng của sản phẩm
tối thiểu 03 năm kể từ ngày xuất xưởng xe. Khi hủy tài liệu này, cơ sở sản xuất
phải bảo đảm được việc truy xuất dữ liệu phục vụ cho việc triệu hồi

Điều
17. Phí và lệ phí

Cơ quan QLCL và Cơ sở
thử nghiệm được thu các khoản thu theo các quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Điều
18. Hiệu lực thi hành
7

1. Thông tư này có
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

2. Bãi bỏ các văn bản
sau:

a) Quyết định số
58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy;

b) Thông tư số
29/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu
sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định
số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận
tải và Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số
58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Các Giấy chứng
nhận, Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng còn hiệu lực đã được cấp trước ngày
Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị đến hết thời hạn sử dụng.

4. Trong trường hợp
các văn bản, tài liệu tham chiếu trong Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung thì
áp dụng theo văn bản mới.

Điều
19. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ,
Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ
trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Thông tư này.

 


Nơi nhận:

Bộ trưởng (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT (để đăng tải);
– Lưu: Văn thư, PC (2).

XÁC THỰC VĂN BẢN
HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

 

PHỤ
LỤC I
8

CÁC HẠNG MỤC BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TRA, THỬ
NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY VÀ LINH KIỆN
(Ban
hành kèm theo Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT , ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Đối
tượng kiểm tra

Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng

1

Xe

QCVN 14:2015/BGTVT
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường đối với xe mô tô, xe gắn máy;

QCVN 04:2009/BGTVT
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp
ráp và nhập khẩu mới;

QCVN 77:2014/BGTVT về
khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

2

Gương chiếu hậu

QCVN 28:2010/BGTVT
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy

3

Khung

QCVN 30:2010/BGTVT
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy

4

Đèn chiếu sáng phía
trước

QCVN 35:2017/BGTVT
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước
của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

5

Lốp

QCVN 36:2010/BGTVT
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy

6

Động cơ

QCVN 37:2010/BGTVT –
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ xe mô tô, xe gắn máy;

QCVN 90:2019/BGTVT
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn
máy điện

7

Ắc quy

QCVN 47:2019/BGTVT –
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy chì – a xít, lithium – ion dùng cho mô
tô, xe gắn máy

QCVN 91: 2019/BGTVT
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy
điện

8

Vành bánh xe

QCVN 46:2012/BGTVT –
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh
hợp kim xe mô tô, xe gắn máy

QCVN 44:2012/BGTVT
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành
bánh xe mô tô, xe gắn máy làm bằng vật liệu thép

 

PHỤ
LỤC II

Mẫu – BẢN KÊ CÁC LINH KIỆN CHÍNH SỬ DỤNG ĐỂ
LẮP RÁP ĐỘNG CƠ
(Ban
hành kèm theo Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BẢN
KÊ CÁC LINH KIỆN CHÍNH SỬ DỤNG ĐỂ LẮP RÁP ĐỘNG CƠ

Nhãn hiệu ……………….. số
loại ………………….

TT

Tên
linh kiện, cụm linh kiện

Tên
Cơ sở sản xuất

địa
chỉ

Tên
cơ sở cung cấp

địa
chỉ

Ghi
chú

1

Chế
hoà khí/ bộ phun xăng điện tử

 

 

 

 

 

2

Đường
ống nạp

 

 

 

 

 

3

Cụm
nắp đậy đầu xy lanh

 

 

 

 

 

4

Cụm
đầu xy lanh

 

 

 

 

 

5

Bu
gi

 

 

 

 

 

6

Cụm
xy lanh

 

 

 

 

 

7

Cum
thân máy

 

 

 

 

 

8

Cụm
nắp đậy máy trái, phải

 

 

 

 

 

9

Bộ
trục khuỷu

 

 

 

 

 

10

Bộ
xéc măng

 

 

 

 

 

11

Pít
tông + chốt

 

 

 

 

 

12

Cụm
trục cam và bánh răng cam

 

 

 

 

 

13


mổ + trục cò mổ

 

 

 

 

 

14

Xu
páp nạp + xả

 

 

 

 

 

15

Bộ
lò xo xu páp

 

 

 

 

 

16

Bộ
phát điện

 

 

 

 

 

17

Cụm
đề khởi động

 

 

 

 

 

18

Bộ
ly hợp khởi động

 

 

 

 

 

19

Bộ
cơ cấu khởi động bằng chân

 

 

 

 

 

20

Bộ
ly hợp

 

 

 

 

 

21

Đai
truyền (nếu có)

 

 

 

 

 

22

Bộ
cơ cấu đổi số (nếu có)

 

 

 

 

 

23

Cụm
truyền hộp số

 

 

 

 

 

24

Thiết
bị xử lý ô nhiễm khí thải (trừ các cơ cấu đi liền với ống xả):

 

 

 

 

 

Chúng tôi xin chịu
trách nhiệm về tính xác thực của bản đăng ký này.

 

 

Người đứng đầu Cơ
sở sản xuất động cơ
(Ký
tên, đóng dấu)

 

PHỤ
LỤC III

Mẫu – BẢN ĐĂNG KÝ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE MÔ TÔ,
XE GẮN MÁY

(Ban
hành kèm theo Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT , ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BẢN
ĐĂNG KÝ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

A.
Thông tin chung (General information)

1. Tổng quát
(General)

1.1. Nhãn hiệu xe (Make)

1.2. Số loại xe (Type)

1.3. Mã nhận dạng phương
tiện (VIN)

1.3.1. Vị trí của mã nhận
dạng (Location of that means of VIN)

1.4. Mã số khung (Chassis
No
)

1.4.1. Vị trí đóng số khung
(Location of that means of chassis No)

1.5. Kiểu loại xe (Vehicle
category
)

1.6. Tên và địa chỉ của Cơ
sở sản xuất (Name and address of manufacturer)

1.7. Mô tả hoặc bản vẽ
minh hoạ vị trí và nội dung nhãn hàng hoá (Description or drawing of
location and content of good label)

1.8. Số thứ tự sản xuất
của loại xe đăng ký bắt đầu từ (The serial numbering of the type begins with
No)

1.9. Vị trí và phương
pháp ghi dấu chứng nhận hệ thống, linh kiện (nếu có) (Position and method of
affixing the component type-approval mark for components and separate technical
units(where applicable))

2. Bố trí chung (General
arrangement of the vehicle
)

2.1. Ảnh chụp kiểu dáng (Photos
of a typical vehicle
)

2.2. Bản vẽ kích thước
tổng thể (Dimensional drawing of the complete vehicle)

2.3. Số lượng trục và bánh
xe (Number of axles and wheels)

2.4. Bố trí động cơ trên
xe (Position and arrangement of engine)

2.5. Số người cho phép chở
kể cả người lái (Number of seating positions)

3. Khối lượng (Mass)(kg)

3.1. Khối lượng bản thân (Kerb
mass – mass of vehicle in running order)

3.1.1. Khối lượng bản thân
phân bố lên các trục (Distribution of Kerb mass between the axles)

3.2. Khối lượng chuẩn (Mass
of vehicle in running order, together with rider
)

3.2.1. Khối lượng chuẩn phân
bố lên các trục (Distribution of that mass between the axles)

3.3. Khối lượng toàn bộ (Gross
mass
)

3.3.1. Khối lượng toàn bộ
phân bố lên các trục (Distribution of Gross mass between the axles)

3.3.2. Khối lượng cho phép lớn
nhất của nhà sản xuất lên các trục (Maximum technically permissible mass on
each of the axles)

3.4. Khả năng leo dốc lớn
nhất ở Khối lượng toàn bộ (%) (Maximum hill-starting ability at the Gross
mass)

4. Động cơ (Engine)

4.1. Cơ sở sản xuất động
cơ (Manufacturer)

4.2. Nhãn hiệu động cơ (Make)

4.2.1. Số loại động cơ (Type)

4.3. Động cơ cháy cưỡng bức
hoặc cháy do nén (Spark- or compression-ignition engine)

4.3.1. Các thông số chính (Specific
characteristics of the engine
)

4.3.1.1. Số kỳ làm việc (4 kỳ/
2 kỳ) (Operating cycle (four or two-stroke))

4.3.1.2. Số lượng, bố trí và
thứ tự đánh lửa của xi lanh (Number, arrangement and firing order of
cylinders)

4.3.1.2.1. Đường kính xi lanh (Bore)
(mm)

4.3.1.2.2. Hành trình pít tông (Stroke)
(mm)

4.3.1.3. Thể tích xi lanh (Cylinder
capacity
) (cm3)

4.3.1.4. Tỷ số nén (Compression
ratio
)

4.3.1.5. Bản vẽ nắp xi lanh,
pít tông, xéc măng (Drawings of cylinder head, piston(s), piston rings and
cylinder(s))

4.3.1.6. Tốc độ quay không tải
(Idling speed)(r/min)

4.3.1.7. Công suất hữu ích lớn
nhất của động cơ (Maximum net power output) (kW/r/min)

4.3.1.8. Mô men xoắn hữu ích
lớn nhất của động cơ (Net maximum torque) (Nm/r/min)

4.3.2. Nhiên liệu (điêzen/xăng/hỗn
hợp/LPG/loại khác)
(Fuel: diesel/petrol/mixture/LPG/other)

4.3.2.1. Tiêu hao nhiên liệu
tại vận tốc không đổi 45 km/h (Fuel consumption at speed 45 km/h)

Tiêu hao nhiên liệu
tại vận tốc không đổi 60 km/h (Fuel consumption at speed 60 km/h)

4.3.3. Thùng nhiên
liệu (Fuel tank)

4.3.3.1. Thể tích danh định
lớn nhất (Maximum capacity) (lít)

4.3.3.2. Bản vẽ thùng nhiên
liệu, nêu rõ loại vật liệu chế tạo (Drawing of tank with indication of
material used)

4.3.3.3. Sơ đồ chỉ rõ vị trí
của thùng nhiên liệu trên xe (Diagram clearly indicating the position of the
tank on the vehicle)

4.3.4. Cung cấp nhiên
liệu (Fuel supply)

4.3.4.1. Bằng bộ
chế hòa khí (Có/Không) (Via carburettor(s): yes/no)

4.3.4.1.1. Nhãn hiệu (Make)

4.3.4.1.2. Số loại (Type)

4.3.4.1.3. Số lượng (Number
fitted)

4.3.4.1.4. Các thông số chỉnh
đặt (Settings)

4.3.4.1.4.1. Các họng khuếch tán (Diffusers)

4.3.4.1.4.2. Mức nhiên liệu trong
buồng phao (Level in float chamber) (mm)

4.3.4.1.4.3. Khối lượng phao (Mass
of float)
(g)

4.3.4.1.4.4. Kim phao (Float
needle
) (mm)

hoặc (or)

4.3.4.1.4.5. Đường đặc tính cung
cấp nhiên liệu theo lưu lượng không khí (Fuel curve as a function of the air
flow and setting required in order to maintain that curve)

4.3.4.1.5. Hệ thống khởi động nguội
(Cơ khí/tự động) (Cold-starting system: manual/automatic)

4.3.4.1.5.1. Nguyên lý hoạt động (Operating
principle(s))

4.3.4.2. Bằng hệ thống phun
nhiên liệu (chỉ áp dụng cho động cơ cháy do nén) (Có/Không) (By fuel
injection (solely in the case
of compression ignition): yes/no)

4.3.4.2.1. Sơ đồ hệ thống hoạt
động (Description of system)

4.3.4.2.2. Nguyên lý hoạt động: Phun
trực tiếp/ gián tiếp/ buồng phun chảy rối (Operating principle:
direct/indirect/turbulence chamber injection)

4.3.4.2.3. Bơm nhiên liệu
(Có/Không) (Injection pump)

4.3.4.2.3.1. Nhãn hiệu (Make):

4.3.4.2.3.2. Số loại (Type):

hoặc (or)

4.3.4.2.3.3. Lưu lượng cấp trên
một hành trình (…mm3 ở tốc độ bơm ….r/min) hoặc đường đặc tính kỹ
thuật (Maximum fuel flow rate .. mm3/per stroke or cycle at a pump
rotational speed of . Min-1 or characteristic diagram)

4.3.4.2.3.4. Góc phun sớm (Injection
advance
)

4.3.4.2.3.5. Đường cong phun sớm (Injection
advance curve
)

4.3.4.2.3.6. Tiến trình hiệu
chuẩn: băng thử/ động cơ (Calibration procedure: test bench/engine)

4.3.4.2.4. Bộ điều chỉnh vận tốc
(Bộ điều tốc) (Regulator)

4.3.4.2.4.1. Loại (Type)

4.3.4.2.4.2. Điểm cắt (Cut-off
point)

4.3.4.2.4.2.1. Điểm cắt khi có tải (Cut-off
point under load) (r/min)

4.3.4.2.4.2.2. Điểm cắt khi không
tải (Cut-off point under no load) (r/min)

4.3.4.2.4.3. Vận tốc không tải (Idling
speed) (r/min)

4.3.4.2.5. Ống dẫn cao áp (Injection
pipework)

4.3.4.2.5.1. Dài (Length) (mm)

4.3.4.2.5.2. Đường kính trong (Internal
diameter
) (mm)

4.3.4.2.6. Vòi phun (Injector(s))

4.3.4.2.6.1. Nhãn hiệu (Make)

4.3.4.2.6.2. Loại (Type)

hoặc (or)

4.3.4.2.6.3. áp suất phun (Opening
pressure) (kPa) hoặc đường đặc tính (or characteristic diagram)

4.3.4.2.7. Hệ thống khởi động
nguội(nếu có) (Cold starting system)

4.3.4.2.7.1. Nhãn hiệu (Make)

4.3.4.2.7.2. Loại (Type)

hoặc (or)

4.3.4.2.7.3. Sơ đồ hệ thống hoạt
động (Description of system)

4.3.4.2.8. Thiết bị khởi động thứ
cấp (nếu có) (Secondary starting device (if applicable))

4.3.4.2.8.1. Nhãn hiệu (Make)

4.3.4.2.8.2. Loại (Type)

hoặc (or)

4.3.4.2.8.3. Sơ đồ hệ thống hoạt
động (Description of system)

4.3.4.3. Bằng hệ thống phun
nhiên liệu (chỉ áp dụng cho động cơ cháy cưỡng bức) (Có/Không) (By fuel
injection (solely in the case
of spark-ignition) yes/no

4.3.4.3.1. Sơ đồ hệ thống hoạt
động (Description of system)

4.3.4.3.2. Nguyên lý hoạt động:
[Phun vào đường ống nạp (đơn/đa điểm)/phun trực tiếp/kiểu khác] (Operating
principle: injection into induction manifold (single/multiple point)/ direct
injection/other)

Hoặc (or)

4.3.4.3.2.1. Nhãn hiệu của bơm
nhiên liệu (Make(s) of the injection pump)

4.3.4.3.2.2. Loại bơm nhiên liệu (Type(s)
of the injection pump)

4.3.4.3.3. Vòi phun: áp suất phun
(kPa) hoặc đường đặc tính (Injectors: opening pressure or characteristic
diagram)

4.3.4.3.4. Góc phun sớm (Injection
advance)

4.3.4.3.5. Hệ thống khởi động
nguội (Cold-starting system)

4.3.4.3.5.1. Nguyên lý hoạt động (Operating
principle(s))

4.3.4.3.5.2. Hoạt động/giới hạn
chỉnh đặt (Operating/setting limits)

4.3.4.4. Bơm nhiên liệu
(Có/Không) (Fuel pump: yes/no)

4.3.5. Trang thiết bị
điện (Electrical equipment)

4.3.5.1. Điện áp danh định (Nominal
voltage)
(V)

4.3.5.2. Máy phát điện (Generator)

4.3.5.2.1. Loại (Type)

4.3.5.2.2. Công suất danh định (Nominal
power)
(W)

4.3.5.3. Ắc quy (Battery)

4.3.5.3.1. Điện áp danh định (Operating
voltage)
(V)

4.3.5.3.2. Dung lượng (Capacity)
(Ah)

4.3.6. Đánh lửa (Ignition)

4.3.6.1. Nhãn hiệu (Make)

4.3.6.2. Loại (Type)

4.3.6.3. Nguyên lý hoạt động (Operating
principle)

4.3.6.4. Đường đặc tính đánh
lửa sớm hoặc điểm đặt đánh lửa (Ignition advance curve or operating set
point)

4.3.6.5. Thời điểm đánh lửa (Static
timing)

4.3.6.6. Khe hở đánh lửa (Points
gap)
(mm)

4.3.6.7. Góc dừng (Dwell
angle)(0)

4.3.6.8. Bugi đánh lửa (Spark
plus)

4.3.6.8.1. Nhãn hiệu (Make)

4.3.6.8.2. Loại (Type)

4.3.6.8.3. Thông số chỉnh đặt
khe hở bugi (Spark gap setting)

4.3.6.9. Hệ thống chống nhiễu
radio (Anti-radio interference system)

4.3.6.9.1. Ký hiệu và bản vẽ của
thiết bị chống nhiễu radio (Terminology and drawing of anti-radio
interference equipment)

4.3.6.9.2. Ghi giá trị điện trở
danh định một chiều, đối với loại dây cao áp có điện trở, ghi giá trị điện trở
trên một mét dài (Indication of the nominal DC resistance value and, in the
case of resistive ignition leads, statement of nominal resistance per metre)
(kΩ)

4.3.7. Hệ thống làm
mát (Chất lỏng/Không khí)
(Cooling system (liquid/air))

4.3.7.1. Chất lỏng (Liquid)

4.3.7.1.1. Thành phần của chất
lỏng (Nature of liquid)

4.3.7.1.2. Bơm tuần hoàn
(Có/Không) (Circulating pump(s): yes/no)

4.3.7.2. Không khí (Air)

4.3.7.2.1. Quạt gió (Có/Không) (Blower:
yes/no)

4.3.8. Hệ thống nạp (Induction
system)

4.3.8.1. Bơm tăng áp
(Có/Không) (Supercharging: yes/no)

4.3.8.1.1. Nhãn hiệu (Make)

4.3.8.1.2. Loại (Type)

4.3.8.1.3. Mô tả hệ thống (ví dụ
áp suất tăng cực đại (kPa), đường xả chất bẩn (Description of system
[example: maximum boost pressure …. kPa, waste gate)

4.3.8.2. Thiết bị làm mát khí
nạp (Có/Không) (Intercooler: with/without)

4.3.8.3. Mô tả và vẽ sơ đồ của
hệ thống nạp không khí và các phụ kiện của nó (khoang để giảm dao động không khí
nạp, thiết bị sấy, hệ thống nạp không khí phụ, v.v… ) (Description and
drawings of induction pipework and accessories (plenum chamber, heating device,

4.3.8.3.1. Mô tả đường ống nạp
(với bản vẽ và/hoặc ảnh) (Description of induction manifold (with drawings
and/or photos))

4.3.8.3.2. Bản vẽ lọc không khí
(Air filter, drawings)

hoặc (or)

4.3.8.3.2.1. Nhãn
hiệu (Make)

4.3.8.3.2.2. Loại (Type)

4.3.8.3.3. Bản vẽ
thiết bị giảm âm đầu đường ống nạp (Inlet silencer, drawings)

hoặc (or)

4.3.8.3.3.1. Nhãn
hiệu (Make)

4.3.8.3.3.2. Loại (Type)

4.3.9. Hệ thống xả (Exhaust
system)

4.3.9.1. Bản vẽ của hệ thống
xả (Drawing of complete exhaust system)

4.3.9.2. Hàm lượng CO trong
khí thải của động cơ ở tốc độ không tải nhỏ nhất (theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất) (Carbon monoxide content by volume in the exhaust gas, with the engine
idling per cent (manufacturer standard)) (%)

4.3.9.3. Hàm lượng HC trong
khí thải của động cơ ở tốc độ không tải nhỏ nhất (theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất) (hydrocarbons content by volume in the exhaust gas, with the engine
idling per cent (manufacturer standard))
(ppm)

4.3.9.4. Độ ồn (Noise
level)
(dB)

4.3.10. Tiết diện nhỏ nhất
của cửa nạp và cửa xả (Minimum cross-section of the inlet and exhaust ports)
(mm2)

4.3.11. Hệ thống nạp xả hoặc
số liệu tương đương (Induction system or equivalent data)

4.3.11.1. Đối với hệ thống
đóng mở bằng van (Distribution by valves)

4.3.11.1.1. Độ nâng xu páp lớn
nhất, góc đóng và mở lớn nhất của xu páp (Maximum valve lift, opening and
closing angles in relation to the dead centres, or data concerning)
(mm)

4.3.11.1.2. Khe hở xu páp: Thông
số chuẩn và/hoặc chỉnh đặt (Reference and/or setting ranges) (mm)

4.3.11.2. Đối với hệ thống đóng
mở bằng cửa (Distribution by ports)

4.3.11.2.1. Thể tích khoang các
te khi pít tông ở điểm chết trên (Volume of crank-case cavity with piston at
TDC)

4.3.11.2.2. Mô tả các van lưỡi
gà, nếu có (bằng bản vẽ có ghi kích thước) (Description of reed valves if
any (with dimension drawing))

4.3.11.2.3. Mô tả (bằng bản vẽ có
ghi kích thước) cửa vào, cửa quét và cửa xả, có biểu đồ thời gian đóng mở tương
ứng. (Description (with dimension drawing) of inlet ports, scavenging and
exhaust, with corresponding timing diagram)

4.3.12. Xử lý ô nhiễm
không khí (Anti-air pollution measures adopted)

4.3.12.1. Thiết bị tuần hoàn
khí các te, áp dụng đối với động cơ 4 kỳ (mô tả và bản vẽ)

(Crankcase-gas
recycling device, solely in the case of four-stroke engines (description and
drawings))

4.3.12.2. Xử lý ô nhiễm khác (Additional
anti-pollution devices)

4.3.12.2.1. Mô tả và/hoặc bản vẽ (Description
and/or drawings)

4.4. Động cơ điện (Electric
traction motor)

4.4.1. Loại (dây quấn, kích
từ) (Type (winding, excitation))

4.4.1.1. Công suất hữu ích lớn
nhất (Maximum continuous rated power) (kW)

4.4.1.2. Điện áp danh định (Operating
voltage)
(Vôn)

4.4.2. Ắc qui (Battery)

4.4.2.1. Số lượng ngăn (Number
of cells)

4.4.2.2. Khối lượng (mass)
()

4.4.2.3. Dung lượng (Capacity)
Ah (ampe/giờ)

4.4.2.4. Vị trí lắp đặt (Location)

4.5. Các loại động cơ
khác (thông tin liên quan đến)
(Other motors or combinations of motors)

4.6. Nhiệt độ làm mát
động cơ (Cooling system temperatures)

4.6.1. Làm mát bằng chất
lỏng (Liquid cooling)

4.6.1.1. Nhiệt độ lớn nhất ở
đầu ra (Maximum temperature at outlet)
(0C)

4.6.2. Làm mát bằng không
khí (Air cooling)

4.6.2.1. Điểm đo (Reference
point
)

4.6.2.2. Nhiệt độ lớn nhất tại
điểm đo (Maximum temperature at reference point) (0C)

4.7. Hệ thống bôi
trơn (Lubrication system)

4.7.1. Mô tả hệ thống (Description
of system)

4.7.1.1. Vị trí bình chứa dầu
bôi trơn (nếu có) (Location of oil reservoir (if any))

4.7.1.2. Hệ thống cung cấp dầu
(bơm/phun/trộn với nhiên liệu, v.v…) (Feed system (pump/injection into
induction system/mixed with the fuel, etc.))

4.7.2. Loại dầu bôi trơn (Lubricant)

4.7.3. Dầu bôi trơn hoà trộn
với nhiên liệu (Lubricant mixed with the fuel)

4.7.3.1. Tỷ lệ hoà trộn (Percentage)
(%)

4.7.4. Thiết bị làm mát dầu
bôi trơn (Có/Không) (Oil cooler: yes/no)

4.7.4.1. Bản vẽ (Drawing)

hoặc (or)

4.7.4.1.1. Nhãn hiệu (Make)

4.7.4.1.2. Loại (Type)

5. Hệ thống truyền
lực (Transmission)

5.1. Sơ đồ của hệ thống
truyền lực (Diagram of transmission system)

5.2. Loại (cơ khí, thuỷ
lực, điện, v v ) (Type (mechanical, hydraulic, electrical, etc.)

5.3. Ly hợp (Clutch)

5.4. Hộp số (Gearbox)

5.4.1. Loại (tự động/ cơ
khí) (Type: automatic/manual)

5.4.2. Phương pháp chuyển số
(bằng tay/bằng chân) (Method of selection: Bộ Y tế hand/foot)

5.5. Tỉ số truyền (Gear
ratios)

Cơ sở

Số 1:

Số 2:

Số 3:

Cuối cùng:

5.5.1. Mô tả tóm tắt đường
điện và/hoặc thiết bị điện sử dụng trong hộp số (Brief description of the
electrical and/or electronic components used in the transmission)

5.6. Tốc độ lớn nhất
của xe (km/h) tương ứng với số truyền (Maximum speed of vehicle and gear in
which it is reached)

5.7. Đồng hồ đo vận tốc (Speedometer)

5.7.1. Nhãn hiệu (Make)

5.7.2. Loại (Type)

5.7.3. Ảnh và/hoặc bản vẽ
của hệ thống (Photographs and/or drawings of the complete system)

5.7.4. Dải hiển thị vận tốc (Speed
range displayed) (km/h)

5.7.5. Sai số của đồng hồ đo
vận tốc bằng cơ khí (Tolerance of the measuring mechanism of the speedometer)

5.7.6. Hằng số kỹ thuật của
đồng hồ đo vận tốc (Technical constant of the speedometer) (vòng/mét)

5.7.7. Nguyên lý làm việc và
mô tả cơ cấu dẫn động (Method of operation and description of the drive
mechanism)

5.7.8. Tỉ số truyền tổng
của cơ cấu dẫn động (Overall transmission ratio of the drive mechanism)

6. Hệ thống treo (Suspension)

6.1. Bản vẽ bố trí hệ
thống treo (Drawing of suspension arrangement)

6.2. Lốp xe (loại, kích
cỡ) (Tyres (category, dimensions))

6.2.1. Vành bánh xe (Kích
cỡ/loại) (rims (Tyres (category, dimensions))

6.2.2. Chu vi vòng lăn danh
định (Nominal rolling circumference) (mm)

6.2.3. Áp suất lốp quy định
của nhà sản xuất (Tyre pressures recommended by the manufacturer) (kPa)

6.2.4. Độ không trùng vết (Trace
deviation of Front and rear wheel)
(mm)

7. Hệ thống lái (Steering)

7.1. Loại (Type of gear)

7.2. Mô tả tóm tắc đường
điện và/hoặc thiết bị điện sử dụng trong hệ thống lái (Brief description of
the electrical and/or electronic components used in the steering system)

7.3. Góc quay lái lớn nhất
của tay lái sang trái/ phải (Angle of the steering wheel to the left/right) (0)

8. Hệ thống phanh (Braking)

8.1. Sơ đồ của hệ thống
phanh (Diagram of braking devices)

8.2. Loại phanh(đĩa/tang
trống) (Front and rear brakes, disc and/or drum)

8.2.1. Nhãn hiệu (Make)

8.2.2. Loại (Type)

8.3. Bản vẽ các bộ phận
của hệ thống phanh (Drawing of parts of the brake system)

8.3.1. Guốc phanh và/hoặc má
phanh (Shoes and/or pads)

8.3.2. Mặt ma sát và/ hoặc
má phanh (Linings and/or pads (Indicate make, grade of material or
identification mark))

8.3.3. Tay phanh và/hoặc bàn
đạp (Brake levers and/or pedals)

8.3.4. Bình chứa dầu phanh (Hydraulic
reservoirs)

8.4. Bản vẽ và mô tả các
thiết bị khác (nếu có) (Other devices (where applicable): drawing and
description)

8.5. Lực phanh (Braking
force)
(N)

8.5.1. Lực phanh bánh trước (Front
wheel braking force)
(N)

8.5.2. Lực phanh bánh sau (Rear
wheel braking force)
(N)

8.6. Mô tả tóm tắt đường
điện và/hoặc thiết bị điện sử dụng trong hệ thống phanh (Brief description
of the electrical and/or electronic components used in the braking system)

9. Đèn chiếu sáng và
đèn tín hiệu (Lighting and light-signalling devices)

9.1. Danh mục của tất cả
các loại đèn (ghi rõ số lượng, nhãn hiệu, kiểu, dấu chứng nhận linh kiện, công
suất bóng đèn, màu, đèn báo hiệu làm việc tư- ơng ứng) (List of all devices (mentioning
the number, make(s), model, component type-approval mark(s), power of

9.2. Sơ đồ vị trí của các
đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu (Diagram showing the location of the lighting
and light-signalling devices)

9.3. Đèn cảnh báo nguy
hiểm (Vị trí lắp) (Hazard warning lamps (where fitted))

9.4. Cường độ đèn chiếu
sáng phía trước (High beam intensity ) (cd)

10. Trang thiết bị (Equipment)

10.1. Bố trí và nhận biết các
thiết bị chỉ báo, báo hiệu làm việc và điều khiển (Arrangement and
identification of controls, tell-tales and indicators)

10.1.1. Ảnh và/hoặc bản vẽ về
bố trí của biểu tượng chỉ báo, báo hiệu làm việc và điều khiển ((Photographs
and/or drawings of the arrangement of the symbols, controls, tell-tales and
indicators))

10.2. Ảnh và/hoặc bản vẽ
khung xe (Photograph and/or drawing vehile frame)

10.3. Bản thuyết minh
phương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ (Description of method and
location made chassis number and engine number)

10.4. Thiết bị cảnh báo
bằng âm thanh (Audible warning device(s))

10.4.1. Mô tả tóm tắt thiết
bị và mục đích sử dụng (Summary description of device(s) used and their
purpose)

10.4.2. Nhãn hiệu (Make)

10.4.3. Loại (Type)

10.4.4. Dấu chứng nhận (Type-approval
mark)

10.4.5. Âm lượng (sound
pressure level) (dB(A))

10.4.6. Bản vẽ chỉ rõ vị trí
của thiết bị cảnh báo âm thanh được lắp trên xe (Drawing(s) showing the
location of the audible warning device(s) in relation to the structure of the
vehicle)

10.5. Vị trí của biển số
sau (Location of rear registration plate)

10.5.1. Độ nghiêng của mặt
phẳng biển số sau so với chiều thẳng đứng (Inclination of plane in relation
to the vertical)

10.6. Gương chiếu hậu (ghi
thông tin dưới đây cho từng gương chiếu hậu) (Rear- view mirror(s) (please
provide the following information for each rear-view mirror))

10.6.1. Nhãn hiệu (Make)

10.6.2. Dấu chứng nhận (Type-approval
mark)

10.6.3. Kiểu loại khác (Variant)

10.6.4. Bản vẽ chỉ rõ vị trí
của gương chiếu hậu lắp trên xe (Drawing(s) showing the location of the
rear-view mirror(s) in relation to the structure of the vehicle)

B. Trang thiết bị
liên quan đến mô tô, xe gắn máy hai bánh (INFORMATION RELATING SOLELY TO
TWO- WHEEL MOPEDS AND MOTORCYCLES)

1. Chân chống (Stand)

1.1. Loại (kiểu ở giữa
và/hoặc bên cạnh) (Type: central and/or side)

1.2. Bản vẽ chỉ rõ vị trí
của chân chống lắp trên xe (Drawing showing the location of the stand(s) in
relation to the structure of the vehicle)

2. Chân chống phụ cho mô
tô có lắp thùng bên cạnh (nếu có) (Attachments for motorcycle sidecars
(where applicable))

2.1. Ảnh và/hoặc bản vẽ
chỉ rõ vị trí và cấu tạo (Photographs and/or drawings showing the location
and the construction)

3. Tay nắm cho người
cùng đi (Hand-hold for a passenger)

3.1. Kiểu quai và/hoặc tay
nắm (Type: strap and/or handle)

3.2. Ảnh và/hoặc bản vẽ
chỉ rõ vị trí (Photographs and/or drawings showing the location)

C. Trang thiết bị
liên quan đến mô tô, xe gắn máy ba bánh (INFORMATION RELATING SOLELY TO
THREE-WHEEL MOPEDS, MOTOR TRICYCLES)

1. Thân xe (Bodywork)

1.1. Bản vẽ bố trí kích
thước chung bên trong (General dimensional arrangement drawing of inside)

1.2. Bản vẽ bố trí kích
thước chung bên ngoài (General dimensional arrangement drawing of outside)

1.3. Vật liệu (Materials)

2. Kính chắn gió và các
loại kính khác (Windscreen and other glazing)

2.1. Kính chắn gió (Windscreen)

2.1.1. Vật liệu (Materials
used)

2.2. Kính khác (Other
glazing)

2.2.1. Vật liệu (Materials
used)

3. Gạt nước của kính
chắn gió (Windscreen wiper(s))

3.1. Mô tả chi tiết về kỹ
thuật (có bản vẽ hoặc ảnh) (Detailed technical description (with photographs
or drawings))

4. Thiết bị rửa kính
chắn gió (Windscreen washer(s))

4.1. Mô tả chi tiết về kỹ
thuật (có bản vẽ hoặc ảnh) (Detailed technical description (with photographs
or drawings))

5. Ghế ngồi (Seats)

5.1. Bản vẽ sơ đồ bố trí
ghế ngồi (Drawing of diagram location of seats)

Chúng tôi cam kết bản
đăng ký này phù hợp với kiểu loại xe đã đăng ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm
về các vấn đề phát sinh do khai sai hoặc khai không đủ nội dung trong bản đăng
ký này.

 

 

Người đứng đầu Cơ
sở sản xuất
(Ký
tên, đóng dấu)

 

PHỤ
LỤC IV

Mẫu – THUYẾT MINH PHƯƠNG PHÁP VÀ VỊ TRÍ ĐÓNG SỐ
KHUNG, SỐ ĐỘNG CƠ
(Ban
hành kèm theo Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải)

THUYẾT
MINH PHƯƠNG PHÁP VÀ VỊ TRÍ ĐÓNG SỐ KHUNG, SỐ ĐỘNG CƠ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY NHÃN
HIỆU……….SỐ LOẠI……….

1. Phương pháp đóng
số khung

– Nơi đóng: (Trong
nước hay nước ngoài)

– Số khung: (Ghi đầy
đủ các ký tự của khung)

– Thuyết minh:
(Thuyết minh rõ ý nghĩa từng ký tự đóng trên khung)

Ví dụ: thuyết minh nội dung
các ký tự của mã số khung:

R A B D C G 1 A B B X
0 0 0 0 0 1

R A B : Mã Cơ sở sản xuất,
lắp ráp xe: Công ty TNHH ABC

D : Mã kiểu Khung xe

C : Mã loại động cơ : 4
kỳ, làm mát bằng không khí

G : Mã dung tích động cơ:
100 cm3

1 : Mã quản lý xe

A B : Mã Cơ sở sản xuất
khung: Công ty TNHH ABC

B : Năm sản xuất (Năm
2011 : B; năm 2012 : C; …)

X : Mã nhà máy lắp ráp
xe: Tại địa chỉ …..

0 0 0 0 0 1 : Số thứ tự sản xuất xe

2. Phương pháp đóng
số động cơ

– Nơi đóng : (Trong
nước hay nước ngoài)

– Số động cơ : (Ghi
đầy đủ các ký tự của động cơ)

– Thuyết minh :
(Thuyết minh rõ ý nghĩa từng ký tự số máy đóng trên động cơ)

Ví dụ: thuyết minh nội dung
các ký tự của mã số động cơ:

R A B L C 1 5 0 F M H
0 0 0 0 0 1

R A B : Mã Cơ sở sản xuất,
lắp ráp động cơ:

L C : Mã của cơ sở chuyển
giao công nghệ SX, LR động cơ

1 : Động cơ xi lanh

5 0 : Đường kính xi lanh
danh nghĩa 50mm

F : Động cơ làm mát bằng
không khí

M : Động cơ dùng cho mô

H : Dung tích danh nghĩa
110 cm3

0 0 0 0 0 1 : Số thứ tự sản xuất
động cơ

2. Vị trí đóng số
khung và số động cơ

Ví dụ:

 

PHỤ
LỤC V

Mẫu – BẢN KÊ CÁC LINH KIỆN CHÍNH SỬ DỤNG ĐỂ
LẮP RÁP XE
(Ban
hành kèm theo Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BẢN
KÊ CÁC LINH KIỆN CHÍNH SỬ DỤNG ĐỂ LẮP RÁP XE

Nhãn
hiệu:…………………….số loại:………………………

TT

Tên
linh kiện

Nhãn
hiệu

Số
loại


hiệu thiết kế/ ký hiệu sản phẩm

Số
giấy

CNCL


sở sản xuất, địa chỉ

1

Động

 

 

 

 

 

2

Khung

 

 

 

 

 

3

Gương
chiếu hậu

Trái

 

 

 

 

 

Phải

 

 

 

 

 

4

Thùng
nhiên liệu

 

 

 

 

 

5

Vành
bánh xe

Trước

 

 

 

 

 

Sau

 

 

 

 

 

6

Ống
xả

 

 

 

 

 

7

Ắc
quy

 

 

 

 

 

8

Lốp

Trước

 

 

 

 

 

Sau

 

 

 

 

 

9

Đèn
chiếu sáng phía trước

 

 

 

 

 

 

 

Người đứng đầu Cơ
sở sản xuất
(Ký
tên, đóng dấu)

 

PHỤ
LỤC VI

DANH MỤC TỐI THIỂU CÁC THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT
LƯỢNG XUẤT XƯỞNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY
(Ban
hành kèm theo Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên
thiết bị

Ghi
chú

1

Thiết
bị kiểm tra độ không trùng vết

 

2

Thiết
bị kiểm tra phanh

 

3

Thiết
bị kiểm tra đồng hồ tốc độ

 

4

Thiết
bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước

Kiểm
tra được cường độ sáng và tọa độ chùm sáng

5

Thiết
bị phân tích khí thải động cơ xăng

Kiểm
tra được nồng độ CO và HC

6

Thiết
bị đo độ ồn

 

 

PHỤ
LỤC VIIa

Mẫu – GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG KIỂU LOẠI
CẤP CHO SẢN PHẨM LÀ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY
(Ban
hành kèm theo Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ GIAO THÔNG VẬN
TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: (N0):
…………………..

 

 

GIẤY
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG KIỂU LOẠI

DÙNG CHO XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

TYPE
APPROVAL CERTIFICATE FOR MOTORCYCLES, MOPEDS

Cấp theo Thông tư
số 45/2012/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ Hồ sơ đăng
ký số: Ngày…/…/…

Pursuant to the
Technical document N0
Date…/…/…

Quy chuẩn kỹ thuật
áp dụng:…

Regulation
applied:…

Căn cứ Báo cáo kết
quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng số: Ngày…/…/…

Pursuant to the
results of C.O.P Testing record N0
Date…/…/…

Căn cứ Báo cáo kết
quả thử nghiệm số:…Ngày…/…/…

Pursuant to the
results of Testing record N0: Date…/…/….

CỤC
TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN

General Director of
Vietnam Register hereby approves that

Loại xe (Vehicle
type
):…

Nhãn hiệu (Make):…Số
loại (Type):…

Mã số khung (Frame
number code):…

Khối lượng bản thân
(Kerb mass):…kg

Phân bố lên:… Bánh
trước (on front):…kg…

– Bánh sau (on
rear):…kg

Số người cho phép
chở kể cả người lái (Seating capacity including driver):…người

Khối lượng toàn bộ (Gross
mass):…
kg

Kích thước bao: Dài
x Rộng x Cao (Overall dimensions: L x W x H):…mm

Chiều dài cơ sở (Wheel
base):…
mm

Kiểu động cơ (Engine
model):…
Loại (Type):

Thể tích làm việc (Displacement):…cm3

Công suất lớn nhất
của động cơ/ tốc độ quay (Max. output/ rpm):…kW/r/min

Loại nhiên liệu sử
dụng (Type of fuel):

Cỡ lốp (Tyre
size):…
Lốp trước (front tyre):…Lốp sau (rear tyre):

Tên, địa chỉ cơ sở
sản xuất (Name and address of manufacturer):

Tên, địa chỉ xưởng
lắp ráp (Name and address of assembly plant):

Kiểu loại xe nói
trên phù hợp với quy chuẩn

The motor vehicle
type is in compliance with the

Ghi chú:

 

 

Hà Nội, ngày
tháng năm (Date)
CỤC
TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
Vietnam
Register
General Director

 

 

 

PHỤ
LỤC VIIb

Mẫu – GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG KIỂU LOẠI
CẤP CHO SẢN PHẨM LÀ LINH KIỆN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY
(Ban
hành kèm theo Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ GIAO THÔNG VẬN
TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: (N0):
…………………..

 

 

GIẤY
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG KIỂU LOẠI
DÙNG
CHO XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

TYPE
APPROVAL CERTIFICATE FOR MOTORCYCLES, MOPEDS

Cấp theo Thông tư
số 45/2012/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ Hồ sơ đăng
ký số:…Ngày…/…/…

Pursuant to the
Technical document N0
Date:…/…/…

Quy chuẩn kỹ thuật
áp dụng:…

Regulation
applied:…

Căn cứ Báo cáo kết
quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng số:…Ngày …/…/…

Pursuant to the
results of C.O.P Testing record N0
Date:…/…/…

Căn cứ Báo cáo kết
quả thử nghiệm số:…Ngày…/…/…

Pursuant to the
results of Testing record N0. Date:…/…/…

CỤC
TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN
General
Director of Vietnam Register hereby approves that

Kiểu loại sản phẩm
(System/ Component type):

Nhãn hiệu (Make):…Số
loại (Type):…

(Các nội dung liên
quan tới thông số kỹ thuật và chất lượng cho từng đối tượng sản phẩm sẽ do Cơ
quan CNCL quy định cụ thể)

Kiểu loại sản phẩm
nói trên phù hợp với quy chuẩn

The product is in
compliance with the

Ghi chú:

 

 

Hà Nội, ngày
tháng năm (Date):…/…/…
CỤC
TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
Vietnam
Register
General Director

 

 

 

PHỤ
LỤC VIII

Mẫu – PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG
CHO SẢN PHẨM XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY
(Ban
hành kèm theo Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

PHẦN LƯU

PHIẾU KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG
DÙNG
CHO XE CƠ GIỚI
Số:

 Cơ sở sản xuất: ….

Nhãn hiệu:….. Số loại:…….

Số khung:……….Loại hình lắp ráp:…………

Số động cơ:………….

 

Số phát hành của
Cơ quan QLCL

Ngày….tháng…..năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

CỘNG
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

PHIẾU
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG
DÙNG CHO XE CƠ GIỚI

Số:
…………

Căn cứ Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại
số:      
ngày           của Cục Đăng
kiểm Việt Nam

Căn cứ kết quả tự kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật trong quá
trình sản xuất, lắp ráp

Cơ sở sản xuất:……..đảm bảo rằng:……

Sản phẩm:……..

Nhãn hiệu:…….. Số loại:……..

Loại hình lắp ráp: ……….Màu sơn:…….

Số khung:……,đóng tại:……

Số động cơ:…….,đóng tại:……..

Khối lượng bản thân:…….kg…….., Thể tích làm việc của động
cơ:……cm3

Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông:…….kg

Số người cho phép chở: …….(kể cả người lái)

Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông: ……….kg

do cơ sở chúng tôi sản xuất hoàn toàn phù hợp với sản phẩm mẫu
đã được chứng nhận chất lượng và thỏa mãn các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật
hiện hành về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ
giới.

 

Số phát hành của
Cơ quan QLCL

Ngày….tháng….năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

PHỤ
LỤC IX

CÁC NỘI DUNG GIÁM SÁT XE XUẤT XƯỞNG
(Ban hành
kèm theo Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải)

TT

Các
hạng mục giám sát

Yêu
cầu

1

Nhận dạng tổng quát

Phù
hợp với hồ sơ đăng ký

2

Kiểm tra các chỉ
tiêu tổng hợp liên quan đến an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường:

– Lực phanh trên
các trục;

– Lực phanh đỗ xe
(nếu có);

– Độ không trùng
vết bánh xe;

– Sai số đồng hồ
tốc độ;

– Cường độ, độ lệch
đèn chiếu sáng phía trước;

– Khí thải;

– Âm lượng còi;

– Độ ồn.

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo